Return to Homepage



У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Фонд розвитку культур
національних меншин України

( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N892/96 від 27.09.96 )

Підтверджуючи намір закріпити в Україні братерське співжиття і плідне співробітництво всіх національностей, забезпечити вільний розвиток їх мов і культур п о с т а н о в л я ю:

1. Погодитись з пропозицією Ради національних товариств України і утворити при Комітеті у справах національностей при Кабінеті Міністрів України Фонд розвитку культур національних меншин України.

2. Затвердити Положення про Фонд розвитку культур національних меншин України (додається).

3. Призначити ОЛІЙНИКОВА Олександра Олексійовича Генеральним директором Фонду розвитку культур національних меншин України.

4. Указ набуває чинності з дня його підписання.

Президент УкраїниЛ. КРАВЧУК

м.Київ, 29 квітня 1992 року

N 279



ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 квітня 1992 року N 279

ПОЛОЖЕННЯ
про Фонд розвитку культур національних меншин України

1. Фонд розвитку культур національних меншин України (надалі Фонд) утворюється при Комітеті у справах національностей при Кабінеті Міністрів України і є управлінсько-фінансовим органом.

2. Фонд утворюється з метою організації виконання та фінансування програм розвитку культур національних меншин України.

3. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади і цим Положенням.

4. Фонд вирішує покладені на нього завдання у взаємодії з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами державної виконавчої влади України і Республіки Крим, підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності.

5. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

акумулює фінансові і матеріальні ресурси та інвестує їх у проекти, роботи, спрямовані на виконання програм розвитку культур національних меншин та відповідні структури, що створюються з цією метою;

бере участь у створенні і розвитку підприємств (в тому числі спільних підприємств) та господарських товариств, комерційних організацій (включаючи банки), соціально-культурних установ та навчальних закладів;

здійснює згідно з законодавством зовнішньоекономічну діяльність;

придбаває житлові будинки, інші будівлі та споруди для використання на потреби розвитку культур національних меншин, а також фінансує будівництво таких будинків, будівель і споруд;

фінансує програми професійної підготовки і перепідготовки в Україні та за кордоном представників національних меншин, програми їх мовного навчання і національно-культурного розвитку;

направляє у встановленому порядку за рахунок коштів Фонду в зарубіжні країни громадян України для навчання, стажування, вивчення передового досвіду у центрах науки і культури, участі у семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах;

надає фінансову допомогу у здійсненні заходів, що проводяться національно-культурними товариствами;

утворює у встановленому порядку відділення і представництва Фонду на території України, а також його представництва в зарубіжних країнах;

сприяє здійсненню заходів для охорони пам'яток історії та культури національних меншин, збереження навколишнього середовища.

6. Фонд створюється за рахунок:

прибутків від комерційної діяльності Фонду;

добровільних внесків юридичних осіб і громадян України та інших держав;

інших надходжень.

7. Фонд є єдиним розпорядником своїх коштів.

8. Усі витрати, пов'язані з діяльністю Фонду, здійснюються за рахунок його коштів.

9. Для акумулювання коштів Фонду та їх використання відкриваються рахунки в установах банків.

Не використані на кінець року кошти Фонду вилученню не підлягають (за винятком випадків звернень стягнення на майно Фонду по його зобов'язаннях) і використовуються для фінансування заходів відповідно до завдань і цілей Фонду у наступні роки.

10. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

11. Органами управління Фонду є його Правління та генеральна дирекція.

Контрольним органом є ревізійна комісія.

12. До складу Правління Фонду з правом ухвального голосу обираються на 3 роки три представники від Ради національних товариств України та призначаються на той же строк два представники від Комітету у справах національностей при Кабінеті Міністрів України.

До складу Правління Фонду з правом дорадчого голосу входить за посадою Генеральний директор Фонду.

До складу Правління Фонду можуть входити з правом дорадчого голосу представники організацій з статусом юридичної особи зарубіжних країн, діяльність яких пов'язана з вирішенням питань розвитку культур національних меншин України.

13. Правління Фонду:

визначає основні напрями діяльності Фонду, використання його коштів;

утворює генеральну дирекцію Фонду, яка є його виконавчим і розпорядчим органом; затверджує Положення про генеральну дирекцію;

контролює її діяльність;

затверджує структуру, штати, кошторис видатків, включаючи фонд оплати праці, апарату генеральної дирекції та бюджет Фонду по джерелах доходів і видатках та звіт про виконання бюджету;

у межах своєї компетенції затверджує необхідні положення, інструкції з питань, що належать до діяльності Фонду;

обирає голову Правління;

утворює ревізійну комісію;

залучає для перевірки фінансово-господарської та комерційної діяльності аудиторські організації.

14. Правління Фонду скликається в міру необхідності, але не менше двох разів на рік.

Правління Фонду може приймати рішення при наявності не менше двох третин членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління.

15. Генеральний директор Фонду призначається Президентом України.

16. Ревізійна комісія Фонду контролює фінансово-господарську діяльність генеральної дирекції, відділень і госпрозрахункових підрозділів Фонду.

Засідання ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

17. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з своїм найменуванням.



У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про ліквідацію Фонду розвитку культур
національних меншин України

З метою вдосконалення державного механізму управління у сфері етнонаціонального розвитку України та міжнаціональних відносин п о с т а н о в л я ю:

1. Ліквідувати Фонд розвитку культур національних меншин України.

2. Увільнити Олійникова Олександра Олексійовича з посади Генерального директора Фонду розвитку культур національних меншин України у зв'язку з ліквідацією Фонду.

3. Кабінету Міністрів України вжити заходів, пов'язаних з ліквідацією Фонду розвитку культур аціональних меншин України.

4. Визнати такими, що втратили чинність, Указ Президента України від 29 квітня 1992 року N 279 ( 279/92 ) "Про Фонд розвитку культур національних меншин України" та Розпорядження Президента України від 29 квітня 1992 року N 74 ( 74/92-pп ) "Про забезпечення діяльності Фонду розвитку культур національних меншин України".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент УкраїниЛ.КУЧМА

м. Київ, 27 вересня 1996 року

N 892/96

RETURN