Return to HomepageКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 1 березня 1999 р. N 299
Київ

Про затвердження Комплексних заходів щодо
розвитку культур національних меншин України
на період до 2001 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Комплексні заходи щодо розвитку культур національних меншин України на період до 2001 року (додаються).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити здійснення Комплексних заходів за рахунок загальних асигнувань, що передбачатимуться їм щорічно у державному бюджеті.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям вирішувати в установленому порядку питання фінансування окремих заходів, які мають регіональний характер, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

4. Покласти на Державний комітет у справах національностей та міграції здійснення організаційно-координаційної роботи, пов'язаної з виконанням Комплексних заходів щодо розвитку культур національних меншин України на період до 2001 року.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Смолія В.А.

Прем'єр-міністр УкраїниВ.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. N 299

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
щодо розвитку культур національних меншин України
на період до 2001 року

Незалежна Українська держава, спираючись на вікові традиції співжиття на її території представників різних етносів, дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб усіх етнічних спільнот. Тому одним з пріоритетних напрямів державної етнополітики на сучасному етапі є забезпечення армонійного співіснування громадян України різних національностей, їхнього вільного етнокультурного розвитку. У статті 11 Конституції України визначено, що держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Нині в Україні поряд з українцями проживають представники більш як 100 різних етносів, що становить понад 27 відсотків населення держави. З розмаїття їхніх етнічних культур формується єдиний загальнодержавний культурний простір.

Демократичні перетворення в державі сприяли зростанню етнічної самосвідомості, зумовили рух національних меншин до самоорганізації та етнічної ідентифікації, визначення свого місця в суспільстві, культурного відродження, вивчення рідної мови, створення національно-культурних товариств та об'єднань. В Україні діє близько 270 національно-культурних товариств, 23 з них мають всеукраїнський статус.

Національно-культурні товариства виступають провідниками відродження і розвитку мов, звичаїв, традицій, культурно-мистецьких надбань національних меншин. З їхньої ініціативи створюються національно-культурні центри, театри, музеї, школи. Ведеться пропаганда досягнень у творчості художніх колективів, зокрема шляхом організації та проведення національно-регіональних фестивалів, оглядів, конкурсів, а також через Всеукраїнський фестиваль національних меншин "Всі ми діти твої, Україно!". Разом з державними і науковими установами ці товариства багато роблять для вивчення історичної та культурної спадщини етнічних спільнот.

Для задоволення культурно-мистецьких потреб національних меншин України створено 30 російських театрів, Київський циганський театр "Романс", угорський театр у м. Береговому Закарпатської області.

При національно-культурних товариствах діє майже дві тисячі колективів художньої самодіяльності. Серед них найбільш відомі єврейські театри "Мазлтов" та "Штерн", польський фольклорний ансамбль "Яскулки", німецький камерний хор "Оранта", татарський танцювально-хоровий колектив "Дуслик" та інші.

Реалізується щорічна програма випуску літератури мовами національних меншин України, спрямована на задоволення етнокультурних та освітніх потреб представників різних національностей. Лише за останні чотири роки видано близько 350 назв книжок мовами етнічних спільнот: підручників, словників, творів дитячої та художньої літератури. Мовами національних меншин видається понад 1,4 тисячі періодичних видань, з них 1,3 тисячі - російською мовою. Додатками до газети "Голос України" виходять "Арагац" - вірменської громади, "Конкордія" - румунської, "Еврейские вести" - єврейської, "Роден край" - болгарської, "Дзєннік Кійовські" - польської громади.

Комплексні заходи щодо розвитку культур національних меншин України на період до 2001 року передбачають організацію наукових досліджень з проблем етнокультурного розвитку національних меншин, реалізацію культурно-просвітницьких та інформаційно-видавничих заходів щодо задоволення духовних потреб представників різних етносів, підготовку кадрів з представників національних меншин.

Мета Комплексних заходів - створення відповідних умов для збереження й розвитку культури етнічних спільнот як складової української культури, гармонійного поєднання інтересів української нації, корінних народів і національних меншин, що сприятиме консолідації суспільства.

Наукові дослідження з проблем етнокультурного розвитку національних меншин України

Створити інформаційний банк даних щодо культурно-просвітницьких потреб національних меншин України.

Держкомнацміграції, Мінкультури, Міносвіти, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації разом з національно-культурними товариствами.

1999 рік.

Організувати творчу лабораторію "У співдружності націй і народностей".

Держкомнацміграції, Мінкультури за участю національно-культурних товариств.

2001 рік.

Сприяти організації науково-дослідних експедицій для збирання та узагальнення матеріалів фольклору національних меншин у місцях їхнього компактного проживання.

Національна академія наук, Мінкультури, Держкомнацміграції, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

1999 - 2001 роки.

Провести наукові дослідження з питань етнокультурних потреб національних меншин України.

Національна академія наук, Держкомнацміграції.

1999 - 2001 роки.

Здійснити наукові дослідження з проблем "Соціокультурний розвиток національних меншин України". За результатами досліджень організувати науково-практичну конференцію.

Національна академія наук, Держкомнацміграції, Мінкультури, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Чернівецька обласні та Київська міська державні адміністрації.

1999 - 2000 роки.

Організовувати проведення міжнародних, всеукраїнських конференцій, симпозіумів, семінарів, "круглих столів" з проблем розвитку культур національних меншин України.

Держкомнацміграції, Мінкультури, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, разом з національно-культурними товариствами.

1999 - 2001 роки.

Здійснити моніторинг потреб етнічних спільнот, зокрема гагаузів, ассирійців, циган з метою їх врахування у процесі реалізації державної етнополітики України.

Держкомнацміграції, Національна академія наук, обласні державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

1999 - 2001 роки.

Підготовка кадрів з представників національних меншин

Враховувати інтереси національних меншин під час укладання міжнародних угод про співробітництво в галузі культури, видавничої справи, підготовки кадрів, інформаційного забезпечення, молодіжної політики, у справах сім'ї, жінок та неповнолітніх, туризму, фізкультури і спорту.

МЗС, Держкомнацміграції, Мінкультури, Мінсім'ямолодь, Мінінформ, Міносвіти, Держкомтуризм, Держкомспорт, Національна академія наук.

1999 - 2001 роки.

Забезпечити підготовку національних кадрів для педагогічної, культурно-просвітницької та інших сфер через мережу державних та недержавних навчальних закладів. На основі міждержавних угод сприяти національним меншинам у підготовці спеціалістів в інших країнах виходячи з конкретних потреб Української держави у таких фахівцях.

Міносвіти, Мінкультури, МЗС за участю національно-культурних товариств.

1999 - 2001 роки.

Для потреб етнічних спільнот і надалі створювати при вищих навчальних закладах культури і мистецтва спеціалізовані групи, кафедри з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері культури та мистецтва національних меншин.

Мінкультури, Держкомнацміграції.

1999 - 2001 роки.

Сприяти збереженню та розширенню мережі навчальних закладів з викладанням національними мовами в регіонах компактного проживання національних меншин, створенню університетів національних культур та недільних шкіл для вивчення мов, літератури, історії національних меншин.

Міносвіти, Держкомнацміграції, Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації разом з національно-культурними товариствами.

1999 - 2001 роки.

Здійснювати підготовку спеціалістів для театрів національних меншин України в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого.

Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації за участю національно-культурних товариств.

1999 - 2001 роки.

Вивчити питання про можливість створення на базі навчальних закладів культури та мистецтва спеціалізованих груп з підготовки екскурсоводів (гідів-перекладачів) для здійснення інформаційно-екскурсійної роботи на територіях компактного проживання національних меншин.

Доповнити методичні посібники для екскурсоводів (гідів-перекладачів) інформацією про національні меншини України.

Держкомтуризм, Держкомнацміграції, Мінкультури.

1999 рік.

Розробити науково обгрунтовані нормативи вивчення української мови в школах, де навчання здійснюється мовами національних меншин, підготувати відповідні програми.

Міносвіти.

1999 рік.

Підготувати навчальні програми, підручники, словники, розмовники для вивчення мов національних меншин та забезпечити ними дошкільні заклади, загальноосвітні та недільні школи, що діють у місцях компактного проживання національних меншин.

Міносвіти, Національна академія наук, Держкомнацміграції, Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації за участю національно-культурних товариств.

1999 - 2001 роки.

Продовжити роботу з проведення щорічних шкільних, районних, обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів з рідної мови, літератури, історії.

Міносвіти, Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за участю національно-культурних товариств.

1999 - 2001 роки.

Культурно-просвітницька діяльність національних меншин України

З метою задоволення духовних потреб національних меншин створити:

центр культур національних меншин України в м. Києві.

Держкомнацміграції, Київська міська державна адміністрація, Мінкультури.

2000 рік.

центри національних культур та фольклорно-етнографічні центри в областях, а також у регіонах компактного проживання національних меншин.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державна адміністрація, Держкомнацміграції, Мінкультури за участю національно-культурних товариств.

1999 - 2001 роки;

будинок народних ремесел і промислів та музей образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва Закарпаття.

Закарпатська обласна державна адміністрація, Мінкультури за участю національно-культурних товариств.

2000 рік;

музей єврейської культури та музей-квартиру Шолом-Алейхема в м.Києві.

Київська міська державна адміністрація за участю Єврейської ради України.

1999 рік.

Надавати організаційно-методичну допомогу в створенні та функціонуванні:

ансамблю румунської народної музики і танцю при Чернівецькій державній філармонії.

Чернівецька обласна державна адміністрація, Мінкультури.

2000 - 2001 роки;

болгарського обласного театру в м.Одесі.

Одеська обласна державна адміністрація, Мінкультури, Держкомнацміграції.

1999 - 2000 роки.

Вивчити питання про можливість створення державного єврейського театру.

Мінкультури, Держкомнацміграції, Київська міська державна адміністрація за участю Єврейської ради України.

1999 - 2000 роки.

Сприяти національно-культурним товариствам України у проведенні культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів, концертів, днів національних культур, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Надавати допомогу в створенні колективів художньої самодіяльності етнічних спільнот та придбанні національних костюмів, музичних інструментів, технічного та освітлювального обладнання.

Держкомнацміграції, Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації.

1999 - 2001 роки.

Організовувати відзначення в Україні знаменних подій в історії культур національних меншин, житті і творчості відомих діячів літератури, культури, мистецтва. Продовжити практику проведення Днів української культури на історичній батьківщині національних меншин, що проживають в Україні.

Держкомнацміграції, МЗС, Мінкультури, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації разом з національно-культурними товариствами.

1999 - 2001 роки.

Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених корінним народам, які проживають в Україні, у зв'язку з проголошенням ООН Міжнародного десятиріччя корінних народів світу.

Держкомнацміграції, Національна академія наук, Мінінформ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

1999 - 2001 роки.

Започаткувати проведення один раз на три роки:

всеукраїнського конкурсу збирачів матеріалів народного фольклору, пов'язаних з традиціями, звичаями і обрядами, народними ремеслами національних меншин України.

Національна академія наук, Мінкультури, Держкомнацміграції, обласні державні адміністрації разом з національно-культурними товариствами.

1999 рік;

виставок-ярмарків книжок, які видаються в Україні мовами національних меншин. Кращі книжки представляти на міжнародних книжкових ярмарках.

Мінінформ, Держкомнацміграції, ДААСП.

2000 - 2001 роки.

Заснувати всеукраїнську літературно-мистецьку премію за високохудожні твори, які є вагомим внеском у духовне відродження національних меншин, розвиток їхньої літератури, мистецтва і культури.

Держкомнацміграції за участю Спілки письменників України, Ради творчих спілок України.

1999 рік.

Розробити програму створення комп'ютерного банку документів з історії, культури та мистецтва національних меншин, що зберігаються в державних архівних установах України.

Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

2001 рік.

Здійснювати заходи щодо збереження історико-культурної спадщини національних меншин, сприяти поверненню в Україну їхніх культурних цінностей.

Забезпечувати державну охорону пам'яток історії та культури, увічнення пам'яті видатних діячів культури та мистецтва національних меншин України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Держкомнацміграції, Мінкультури, ДААСП.

1999 - 2001 роки.

Сприяти розширенню мережі клубів, спортивних секцій та гуртків з народних та національних видів спорту.

Держкомспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

1999 - 2001 роки.

Засоби масової інформації.
Видавнича діяльність

Розширити тематику та збільшити обсяг передач з історії та розвитку культур національних меншин України на державному телебаченні та радіо, місцевими телерадіомовними компаніями.

Держтелерадіо, Держкомнацміграції за участю національно-культурних товариств.

1999 - 2000 роки.

Розробити перспективний план створення художніх, хронікально-документальних, науково-популярних кіно-, теле-, відеофільмів, присвячених життю і побуту національних меншини України.

Мінкультури, Держтелерадіо, Держкомнацміграції.

1999 рік.

Сприяти студії "Укркінохроніка" у випуску серії фільмів "Національності України".

Держтелерадіо, Мінкультури, Держкомнацміграції разом з національно-культурними товариствами.

1998 - 2001 роки.

Практикувати проведення щорічного телерадіофестивалю культур національних меншин "Україна - рідний край".

Держтелерадіо, Держкомнацміграції, Мінкультури.

1999 - 2001 роки.

Забезпечити виконання Державної тематичної програми випуску літератури мовами національних меншин України.

Мінінформ, Міносвіти, Держкомнацміграції.

1999 - 2001 роки.

Всебічно підтримувати періодичні масові видання, розраховані на задоволення запитів етнічних меншин України, проводити щорічні конкурси на кращі публікації, у яких висвітлюється культурно-мистецьке життя національних меншин України.

Мінінформ, Держкомнацміграції, ДААСП за участю національно-культурних товариств.

Постійно.

Сприяти поповненню фондів обласних, районних та сільських бібліотек літературою мовами національних меншин.

Мінкультури, Мінінформ, Держкомнацміграції, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

1999 - 2001 роки.

Створювати при місцевих історико-краєзнавчих, фольклорних та етнографічних музеях експозиції, стенди з історії національних меншин, організовувати обмін виставками декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва між Україною та історичною батьківщиною національних меншин України.

Мінкультури, МЗС, Держкомнацміграції, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

1999 - 2001 роки.

З метою задоволення культурно-освітніх потреб етнічних спільнот підготувати та видати:

енциклопедичні довідники, серію путівників та буклетів з історії та культури національних меншин з використанням матеріалів архівних фондів України.

Національна академія наук, Головархів, Мінкультури, Держкомнацміграції, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації разом з національно-культурними товариствами.

1999 - 2001 роки;

серію бібліографічних покажчиків, присвячених видатним представникам національних меншин України.

Національна академія наук, Держкомнацміграції.

1999 - 2001 роки;

репертуарні збірники музичних і хореографічних творів для колективів художньої самодіяльності та сценарії народних свят мовами національних меншин.

Мінінформ, Мінкультури.

1999 - 2001 роки.

Організовувати проведення щорічних конкурсів на кращі науково-дослідні праці, статті, нариси з проблем етнокультурного розвитку, видання літературних і музичних творів, кращі газети і журнали мовами національних меншин.

Мінінформ, Держкомнацміграції.

1999 - 2001 роки.


RETURN