Return to HomepageУ К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Ради представників громадських
організацій національних меншин України

1. Затвердити Положення про Раду представників громадських організацій національних меншин України (додається).

2. Організаційне забезпечення роботи Ради представників громадських організацій національних меншин України покласти на Міністерство юстиції України.

Президент УкраїниЛ.КУЧМА

м. Київ, 22 липня 2000 року

N 908/2000ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 липня 2000 року N 908/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду представників громадських організацій
національних меншин України

1. Рада представників громадських організацій національних меншин України (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, утвореним з метою сприяння підвищенню ролі громадських організацій національних меншин України в процесі прийняття органами державної влади рішень щодо розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин України, поглиблення демократичних засад українського суспільства та забезпечення міжнаціональної злагоди в Україні.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України [254k/96-BP], законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є підготовка пропозицій щодо:

сприяння формуванню толерантності та злагоди в міжнаціональних відносинах;

вдосконалення законодавства України про національні меншини, механізмів його реалізації;

забезпечення прав національних меншин, потреб їх етнокультурного розвитку;

розвитку етнокультурних і гуманітарних зв'язків громадських організацій національних меншин України з країнами їх етнічного походження.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує пропозиції щодо формування державної етнонаціональної політики, забезпечення прав національних меншин України, їх участі в державотворенні;

2) аналізує стан, тенденції та перспективи етнонаціонального розвитку України, становище національних меншин України;

3) розглядає проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, цільові програми, затверджені центральними органами виконавчої влади, які стосуються національних меншин України, та готує щодо них свої пропозиції;

4) вносить у встановленому порядку пропозиції з питань етнокультурного розвитку національних меншин України, що потребують правового регулювання;

5) розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань застосування в Україні міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

6) вносить пропозиції щодо організації і проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, форумів, симпозіумів з питань національних меншин України.

5. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

утворювати тимчасові та постійні робочі групи;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, працівників наукових та інших установ і організацій, творчих спілок (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6. Рада утворюється у складі голови, заступника голови та членів Ради.

Первинний персональний склад Ради затверджує Президент України. Голова Ради має право в разі потреби вносити зміни до її персонального складу.

Голова, заступник голови та члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше двох разів на квартал.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Головує на засіданнях Ради її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

Рішення Ради оформляються протоколом, мають рекомендаційний характер.

8. Поточну роботу Ради організовує робоча президія, яка обирається Радою.

Технічне забезпечення роботи Ради здійснює її секретаріат, положення про який затверджується Радою.

Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України
В.ЛИТВИН


RETURN