Return to HomepageП О С Т А Н О В А
від 6 листопада 1997 р. N 1235
Київ

Про затвердження Програми розвитку і підтримки
української культури у м. Севастополі, забезпечення
функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя міста

З метою подальшого розвитку української культури та забезпечення функціонування української мови у м. Севастополі Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. 3атвердити розроблену за ініціативою Севастопольської міської державної адміністрації Програму розвитку і підтримки української культури у м. Севастополі, забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя міста (додається).

Покласти на Міністерство культури і мистецтв здійснення організаційно-координаційної роботи з реалізації зазначеної Програми.

2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству культури і мистецтв, Міністерству освіти, Міністерству інформації, Міністерству оборони, Міністерству у справах сім'ї та молоді, Державному комітету у справах національностей та міграції, Севастопольській міській державній адміністрації під час формування проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України, виходячи із соціально-економічних і фінансових можливостей держави, передбачати кошти на реалізацію Програми розвитку і підтримки української культури у м. Севастополі, забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя міста.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 листопада 1997 р. N 1235

ПРОГРАМА
розвитку і підтримки української культури у м. Севастополі,
забезпечення функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя міста

Програма розвитку і підтримки української культури у м. Севастополі, забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя міста (далі - Програма) ставить на меті збереження, відродження та розвиток української культури, а разом з нею - культур національних меншин, що проживають в місті, забезпечення зростання ролі духовної сфери у житті людини і на цій основі гармонізацію суспільних відносин та політичної ситуації в регіоні.

Програма грунтується на врахуванні історичних реалій міста, якими є багатонаціональний і переважно російськомовний склад населення, відсутність сталих національних культурно-історичних традицій, намагання певних політичних кіл загострити в м. Севастополі міжнаціональні відносини.

Це зумовлює зорієнтування Програми на пошук ефективних шляхів використання наявної матеріальної і культурної бази для виховання у людей високої духовності, історичної грамотності, почуття національної і державної спільності.

Мета Програми - сформувати у широких масах населення міста, особливо молоді, почуття поваги і прихильності до української мови, культури, мистецтва, закласти міцні підвалини національної свідомості, залучити севастопольців до активної участі в культуротворчих процесах, що відбуваються в Україні.

Важливим моментом культурно-мовної політики щодо м. Севастополя є врахування традиційної орієнтації переважної більшості населення на іншомовну, переважно російського походження, масову культуру. В зв'язку з цим українська культура потребує пріоритетного ставлення з боку держави.

Особливу увагу слід звернути на молодих і зовсім юних громадян, естетичні смаки та світогляд яких перебувають у стадії формування.

Головні пріоритети Програми:

поступове включення м. Севастополя до українського культурно-інформаційного простору;

переважна орієнтація на дітей та молодь;

розбудова діяльності Українського культурно-інформаційного центру як провідної державної інституції у впровадженні української мови та культури в регіоні.

Витрати на здійснення Програми провадитимуться за рахунок коштів, передбачених у бюджетах відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також організацій, залучених до її реалізації. У розробленні Програми брали участь Мінкультури, Міносвіти, Мінінформ, Мінфін, Міноборони, Мінсім'ямолодь, Держкомнацміграції, Севастопольська міська державна адміністрація, Український центр культурних досліджень, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

1. Розвиток і підтримка української культури у м. Севастополі

З метою підтримки матеріально-технічної бази закладів та установ культури, забезпечення їх фінансування вжити заходів до передбачення щорічно в бюджеті м. Севастополя не менш як 4 відсотки асигнувань на утримання галузі культури.

Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 - 2000 роки.

Створити на базі матеріальних цінностей м. Севастополя, переданих Міноборони згідно з договором між Україною і Росією щодо розподілу Чорноморського флоту, Центр культури, просвіти і дозвілля Військово-Морських Сил України та забезпечити його обладнання відповідно до призначення.

Міноборони, Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 - 1998 роки.

До 70-річчя Севастопольського художнього музею провести конференцію працівників художніх музеїв України на тему: "Меценати і колекціонери".

Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація.

IV квартал 1997 року.

3апровадити в практику роботи Севастопольського художнього музею проведення щорічної художньої виставки "Мальовнича Україна" з колекцій художніх музеїв України.

Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація.

1998 - 2000 роки.

3апочаткувати на базі Національного заповідника "Херсонес Таврійський" видання періодичного культурологічного збірника "Багатонаціональна культура Криму" та проведення (один раз на три роки) міжнародного симпозіуму з україністики імені А. Кримського.

Мінкультури, Мінінформ, МЗС, Національний заповідник "Херсонес Таврійський".

1998 - 2000 роки.

З метою популяризації української культури створити при Національному заповіднику "Херсонес Таврійський" творчу лабораторію працівників заповідників і музеїв "Відродження культурної спадщини України".

Мінкультури, Національний заповідник "Херсонес Таврійський".

1998 - 2000 роки.

Вивчити питання про встановлення пам'ятних знаків, пов'язаних з історією українського козацтва.

Севастопольська міська державна адміністрація, Національна академія наук.

1998 рік.

З метою підтримки творчо обдарованих дітей запровадити в музичних школах м. Севастополя навчання гри на українських народних музичних інструментах, викладання українського музичного фольклору та української музичної літератури; один раз на рік організовувати творчі семінари-практикуми викладачів музичних шкіл за участю провідних фахівців Національної музичної академії імені П.І.Чайковського, Харківського інституту мистецтв імені І.П.Котляревського, Одеської державної консерваторії імені А.В.Нежданової та Одеської середньої спеціальної школи імені П.С.Столярського.

Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація.

Починаючи з 1997 року.

З метою сприяння становленню та розвитку молодих талантів, популяризації їх творчості організувати постійно діючі виставки дитячого малюнка та творів молодих художників "Міцніють таланти твої, Україно" (на базі центру творчих ініціатив "Молодість").

Мінсім'ямолодь, благодійний фонд "Конгрес молодих митців", Севастопольська міська державна адміністрація.

1998 - 2000 роки.

На базі Севастопольського міського муніципального ансамблю "Чорне море" відкрити школу-студію з української хореографії, вжити заходів для зміцнення її матеріально-технічної бази.

Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 рік.

Провести Дні видавництва "Веселка" у дитячих та шкільних бібліотеках м. Севастополя.

Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

1997 - 2000 роки.

3 метою підтримки творчо обдарованих дітей та молоді в рамках міжнародного конкурсу кращих творів молодих українських літераторів "Гранослов" систематично проводити творчі пленери, семінари, конкурси, виставки, літературні вечори.

Мінсім'ямолодь,Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація.

1998 - 2000 роки.

3алучати школярів та студентів навчальних закладів м. Севастополя та Автономної Республіки Крим до проведення щорічних польових досліджень Херсонеса та його сільських поселень.

Севастопольська міська державна адміністрація, Національний заповідник "Херсонес Таврійський".

Постійно.

Вивчити питання про можливість відкриття в одному з вищих навчальних закладів м. Севастополя культурологічного факультету Київського державного інституту культури.

Севастопольська міська державна адміністрація, Мінкультури, Міносвіти, Київський державний інститут культури.

1998 рік.

3апочаткувати постійно діючий семінар-практикум з традиційних видів української народно-художньої творчості для працівників закладів культури, центрів дозвілля молоді, залучивши до цього провідних фахівців вищих навчальних закладів культури та мистецтв, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, керівників кращих художніх колективів.

Мінсім'ямолодь, Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація.

1998 - 2000 роки.

Проводити Міжнародний театральний фестиваль країн Чорноморської конвенції "Херсонеські ігри".

Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація разом із Спілкою театральних діячів.

Один раз на два роки.

Організовувати культурне обслуговування м. Севастополя, Військово-Морських Сил, колективами і виконавцями Національної філармонії, майстрами мистецтв і художніми колективами.

Мінкультури, Міноборони, Севастопольська міська державна адміністрація, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

Постійно.

Поширювати українську культуру серед моряків Військово-Морських Сил шляхом організації відвідування музеїв м. Севастополя, читання лекцій з історії України, виступів художніх колективів. З цією метою розробити відповідні науково-методичні матеріали.

Севастопольська міська державна адміністрація, Національний музей історії України, Національний художній музей.

Постійно.

Надати цільову допомогу ансамблю пісні і танцю Військово-Морських Сил в обладнанні репетиційної бази, придбанні музичних інструментів, звуко та освітлювальної апаратури, концертних костюмів, укомплектуванні високопрофесійними кадрами.

Міноборони, Мінкультури, Київський державний інститут культури.

1997 -1998 роки.

Підвищувати художньо-публіцистичний рівень програм Севастопольського телебачення і радіо, забезпечувати їх проведення державною мовою. Продовжувати цільову підготовку та систематичне підвищення кваліфікації журналістських кадрів для м. Севастополя на базі Київського інституту журналістики, Львівського університету, Київського інституту театрального мистецтва та Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення і радіомовлення.

Мінінформ, Міносвіти, Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація.

Постійно.

Систематично висвітлювати проведення громадських та культурно-мистецьких заходів в Українському культурно-інформаційному центрі у м. Севастополі та у місті.

Мінінформ, Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

Постійно.

Виготовити за рахунок цільових коштів по одній копії кращих художніх, документальних, науково-просвітницьких, анімаційних фільмів відповідної тематики та спрямування, створених кіностудіями України в 1995 - 1996 роках, для їх демонстрації в кіномережі м. Севастополя та показу на каналах Кримського телебачення (всього 18 назв, 76 частин. За окремим списком).

Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація.

1998 -1999 роки.

2. 3абезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя м. Севастополя

Надати практичну допомогу бібліотеці Українського культурно-інформаційного центру в м.Севастополі, бібліотекам міста у комплектуванні їх українською літературою і масовою періодикою, спрямуванні їх роботи на роз'яснення серед широких верств громадськості міста державної політики України щодо Криму і м. Севастополя, поширення ідей державності та громадянської злагоди.

Мінкультури, Держкомнацміграції, Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 -1998 роки.

3дійснити інвентаризацію бібліотек Військово-Морських Сил, зокрема у військових частинах та на кораблях, з метою поповнення їх новими виданнями.

Міноборони, Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 рік.

Поступово здійснити переклад всієї звітно-фондової документації музеїв, виставкових залів, павільйонів, путівників, буклетів, методичних рекомендацій, рекламної продукції на українську мову. Підготувати групи наукових співробітників і екскурсоводів, що володіють українською мовою.

Севастопольська міська державна адміністрація, музеї м. Севастополя.

До 2000 року.

Забезпечувати систематичне інформування книготоргівельних організацій, бібліотек м. Севастополя про нові видання в Україні.

Мінінформ, Книжкова палата.

Постійно.

Під час проведення атестації керівників закладів культури враховувати рівень володіння українською мовою.

Севастопольська міська державна адміністрація.

Постійно.

3абезпечити своєчасне надходження в торгівельну мережу і за передплатою українських періодичних видань та україномовної літератури державних та недержавних видавництв.

Використовувати можливості масової російськомовної преси та засобів масової інформації Автономної Республіки Крим для популяризації надбань української культури.

Мінінформ, Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 - 2000 роки.

Упорядкувати відповідно до статті 10 Конституції України [254k/96-BP] вивіски, бланки, штампи, документально-нормативну базу, інформаційно-рекламну продукцію підприємств, установ і організацій, закладів культури та мистецтв.

Севастопольська міська державна адміністрація, Держкомнацміграції.

1997 -1998 роки.

Створити консультаційну службу з питань української мови, в тому числі телефонну, та мережу курсів з вивчення української мови, зокрема для працівників державних установ і організацій.

Держкомнацміграції, Міносвіти, Севастопольська міська державна адміністрація, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

1997 - 2000 роки.

3апочаткувати у м. Севастополі проведення фестивалів засобів масової інформації України, української книги, мовно-мистецького свята "Диво калинове".

Мінінформ, Держкомнацміграції, Севастопольська міська державна адміністрація.

1998 - 1999 роки.

3. Організація діяльності Українського культурно-інформаційного центру в м. Севастополі

Вивчити питання про надання Українському культурно-інформаційному центру в м. Севастополі статусу національного закладу культури.

Мінкультури.

1997 рік.

3міцнити матеріально-технічну базу Центру шляхом придбання відповідних технічних засобів, світло-, звукоапаратури, меблів, обладнання, сценічних костюмів, взуття, музичних інструментів, транспорту, проведення ремонту основних комунікацій приміщення.

Мінкультури, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

1997 - 2000 роки.

З метою пропаганди і утвердження української культури створити при Центрові громадські формування для об'єднання україномовних поетів і письменників, представників інтелігенції міста, шанувальників народного мистецтва.

Організувати довідково-інформаційний фонд з питань культури та фонотеку української музики.

Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

1997 -1998 роки.

Організовувати на базі Центру всеукраїнські фестивалі, огляди, конкурси, гастролі провідних творчих колективів, відомих артистів естради, театру і кіно, пересувні виставки з музейних фондів України.

Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

Постійно.

3апочаткувати випуск щомісячного інформаційного бюлетеня "Криниця", підготовку інформаційних, культурно-просвітницьких програм для трансляції по місцевому радіо і телебаченню.

Створити редакційно-видавничий відділ, укомплектувавши його сучасним технічним обладнанням.

Мінкультури, Севастопольська міська державна адміністрація, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

1997 - 2000 роки.

Розробити та забезпечити проведення системної роботи з військовою молоддю з питань запровадження української мови, ознайомлення з історією України, популяризації надбань української культури, патріотичного виховання тощо.

Міноборони, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

1997 - 1999 роки.

Організувати при Центрові науково-методичні семінари, курси підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки спеціалістів у сфері української культури та мови, культур та мов національних меншин.

З метою об'єктивної оцінки історичного минулого і сьогодення практикувати проведення в Центрі зустрічей науковців Інституту історії України Національної академії наук з громадськістю міста.

Мінкультури, Держкомнацміграції, Національна академія наук, Управління культури Севастопольської державної адміністрації.

1998 - 2000 роки.

Включити бібліотеку Центру до переліку бібліотек, які отримують книги "Української бібліотечної серії".

Систематично надсилати їй методичні і бібліографічні посібники для популяризації та поширення української мови і літератури, використання державної символіки та дотримання вимог законодавства про мови в Україні.

Мінкультури, Національна парламентська бібліотека.

Постійно.

Провести конкурс на кращу україномовну пісню про м. Севастополь.

Мінкультури, Український культурно-інформаційний центр у м. Севастополі.

1997 - 1998 роки.

4. Освіта

Вжити заходів до виконання статті 10 Конституції України, передбачивши при цьому створення ефективної системи контролю.

Міносвіти.

1997 -1998 роки.

3дійснити ряд заходів щодо оновлення методики викладання української мови у вищих навчальних закладах, зокрема:

переглянути і оновити навчальні плани, програми відповідно до вимог Конституції України;

розширити навчально-виховний діапазон та змістове навантаження курсу "Українська мова", "Ділове українське мовлення" (не тільки граматика, стилістика, культура діловодства, а значно ширший обсяг пізнавального українознавчого матеріалу);

розробити теоретичні засади методики викладання державної мови у вищих навчальних закладах російськомовного середовища;

поновити проведення науково-практичних конференцій, присвячених актуальним проблемам навчання студентів української мови, дослідженням з цих питань.

Міносвіти, вищі навчальні заклади.

1997 - 2000 роки.

Надати всебічну допомогу Севастопольському військово-морському інституту з метою прискорення запровадження української мови у навчальний процес.

Міноборони, Міносвіти, Держкомнацміграції.

1997 -1998 роки.

При вищих навчальних закладах м. Севастополя створити діючі консультативні групи з питань української мови та мов національних меншин.

Міносвіти, вищі навчальні заклади.

1997 рік.

Налагодити культурно-просвітницьку, історико-краєзнавчу, дослідницько-пошукову, навчально-методичну роботу з осередками товариств "Просвіта" та "Шанувальники української мови" імені Т.Г.Шевченка, іншими громадськими товариствами:

Міносвіти, вищі навчальні заклади.

1997 - 1998 роки.

3дійснити щодо впровадження української мови у загально-освітніх школах такі заходи:

створити на базі дитячого дошкільного закладу N 69, що ліквідується, українську загальноосвітню школу-інтернат N 7;

відкрити школу-ліцей з українською мовою навчання на базі загальноосвітньої школи N 8;

відкрити класи з українською мовою навчання у середніх школах N 26, 34, 37, 54;

провести роботу по реорганізації середньої школи N 53 у школу з українською мовою навчання;

забезпечити з 1997/98 навчального року викладання української мови як обов'язкового предмета в усіх школах м. Севастополя.

Міносвіти, Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 - 1998 роки.

З метою розв'язання кадрових проблем у викладанні предметів українською мовою у середніх закладах освІти м. Севастополя:

розширити цільову підготовку фахівців з української мови та літератури в Сімферопольському державному університеті та інших вищих навчальних закладах України;

запросити на роботу до міста випускників педагогічних спеціальностей Сімферопольського державного університету та Ніжинського педагогічного інституту;

здійснити перепідготовку вчителів-словесників у Севастопольському міському інституті післядипломної освіти.

Міносвіти, Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 -1998 роки.

Вирішити питання цільового постачання україномовних підручників для шкіл м. Севастополя згідно із заявкою на їх придбання.

Міносвіти, Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 -1998 роки.

3апровадити у професійно-технічних училищах м. Севастополя починаючи з 1997/98 навчального року обов'язкове вивчення предмета "Українська мова та література" і вирішити питання про забезпечення викладачами цього предмета, організувати підвищення професійного рівня педагогічних працівників з вивчення української мови та літератури.

Міносвіти, Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 -1998 роки.

Розробити та здійснити заходи щодо заохочення керівників, педагогічних працівників за ефективну роботу з впровадження Закону України "Про мови" [8312-11] в професійно-технічних училищах м. Севастополя.

Міносвіти, Севастопольська міська державна адміністрація.

1997 -1998 роки.


RETURN