Return to HomepageУ К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Раду з питань мовної політики

Iз змiнами, внесеними згiдно з Указами Президента

N 1408/97 вiд 31.12.97
N 825/98 вiд 31.07.98
N 1475/99 вiд 22.11.99

З метою активізації роботи, пов'язаної з формуванням мовної політики, п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити при Президентові України Раду з питань мовної політики.

2. Затвердити персональний склад Ради (додається).

3. Затвердити Положення про Раду з питань мовної політики при Президентові України (додається).

Президент УкраїниЛ.КУЧМА

м. Київ, 24 лютого 1997 року

N 164/97

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 лютого 1997 року N 164/97

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань мовної політики
при Президентові України

1. Рада з питань мовної політики при Президентові України (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, покликаним сприяти проведенню ефективної роботи, пов'язаної з розробленням пропозицій щодо формування мовної політики, створенням необхідних умов для функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя, вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України.

2. Рада керується у своїй діяльності Конституцією України [254k/96-BP], законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
розроблення пропозицій щодо формування мовної політики в Україні та забезпечення конституційних прав громадян у цій сфері;
аналіз стану, тенденцій розвитку і застосування української мови та інших мов у державному, економічному, політичному і громадському житті;
розгляд проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, програм діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань мовної політики;
внесення в установленому порядку пропозицій з мовних питань, що потребують правового регулювання;
оцінка концепцій, комплексних програм з питань, віднесених до її компетенції.

4. Для виконання покладених на неї завдань Рада має право:
створювати в разі потреби під керівництвом членів Ради тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);
одержувати у встановленому порядку безоплатно необхідну для її діяльності інформацію та матеріали;
заслуховувати на своїх засіданнях доповіді представників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.

5. Раду очолює Голова, який призначається Президентом України.

Первинний персональний склад Ради та Положення про Раду затверджує Президент України. Зміни у складі Ради затверджуються рішенням Ради.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Керує засіданням Ради її Голова або за його дорученням заступник Голови Ради.

7. Рішення Ради приймаються її членами простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради та оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій. Ці рішення є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

8. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Управління гуманітарної політики Адміністрації Президента України.

9. Поточну роботу Ради виконує її секретаріат.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Державний комітет України у справах національностей та міграції.

Глава Адміністрації
Президента України
Є. КУШНАРЬОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 лютого 1997 року N 164/97

СКЛАД
Ради з питань мовної політики
при Президентові України

ЖУЛИНСЬКИЙ
Микола Григорович
- директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Голова Ради
БОГУЦЬКИЙ
Юрій Петрович
- помічник Прем'єр-міністра України
ГРОДЗІНСЬКИЙ
Дмитро Михайлович
- завідувач відділу Інституту клітинної біології і генетичної інженерії НАН України, голова термінологічної комісії
ДЗЮБА
Іван Михайлович
- головний науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, літературознавець
ДРАЧ
Іван Федорович
- народний депутат України, голова Товариства зв'язків з українцями за межами України, письменник (за згодою)
ЖУЛИНСЬКИЙ
Микола Григорович
- народний депутат України, директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України (за згодою)
ЗГУРОВСЬКИЙ
Михайло Захарович
- Міністр освіти України
ІВАНЧЕНКО
Ігор Васильович
- заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим
КОСІВ
Михайло Васильович
- народний депутат України (за згодою)
КУЛИК
Зіновій Володимирович
- Міністр інформації України
ЛЕВІТАС
Ілля Михайлович
- голова Ради національних товариств України (за згодою)
МАТВІЙЧУК
Володимир Макарович
- заступник Міністра фінансів України
МОВЧАН
Павло Михайлович
- народний депутат України, голова Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка (за згодою)
МУШКЕТИК
Юрій Михайлович
- голова Спілки письменників України (за згодою)
ОСТАПЕНКО
Дмитро Іванович
- Міністр культури і мистецтв України
ПОТАПОВА
Алла В'ячеславівна
- голова Київського національного культурно-просвітницького товариства "Русское собрание" (за згодою)
ПРОКОПЕНКО
Іван Федорович
- ректор Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
СИТНИК
Володимир Степанович
- начальник Головного управління виховної роботи Міністерства оборони України
СКОПЕНКО
Віктор Васильович
- ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова асоціації ректорів вищих навчальних закладів України
СТАНІК
Сузана Романівна
- Міністр юстиції України
СТУПКА
Богдан Сильвестрович
- актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (за згодою)
ТАРАНЕНКО
Олександр Онисимович
- директор Інституту української мови НАН України, голова міжгалузевої лінгвістичної комісії
ТОЛОЧКО
Петро Петрович
- народний депутат України (за згодою)
ТРИБУШНИЙ
Олександр Дмитрович
- заступник Голови Державного комітету України у справах національностей та міграції - директор департаменту із здійснення мовної політики
ЧУБАРОВ
Рафат Абдурахманович
- заступник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим (за згодою)
ШЕВЧЕНКО
Володимир Павлович
- ректор Донецького державного університету
ШИНКАРУК
Володимир Іларіонович
- президент Товариства "Знання" України (за згодою)
ЯВОРІВСЬКИЙ
Володимир Олександрович
- голова Комітету по Державних преміях України імені Тараса Шевченка, письменник (за згодою).

Склад Ради iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента N 1408/97 вiд 31.12.97, в редакції Указу Президента N 825/98 вiд 31.07.98, iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента N 1475/99 вiд 22.11.99

Глава Адміністрації
Президента України
Є. КУШНАРЬОВSource: Legal acts of Ukraine
http://www.nau.kiev.ua:8101/


RETURN