Return to HomepageКОНСТИТУЦIЯ УКРАЇНИ

1996

...........................

Стаття 10.

Державною мовою в Українi є українська мова.
Держава забезпечує всебiчний розвиток i функцiонування української мови в усiх сферах суспiльного життя на всiй територiї України.
В Українi гарантується вiльний розвиток, використання i захист росiйської, iнших мов нацiональних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов мiжнародного спiлкування.
Застосування мов в Українi гарантується Конституцiєю України та визначається законом.

Стаття 11.

Держава сприяє консолiдацiї та розвитковi української нацiї, її iсторичної свiдомостi, традицiй i культури, а також розвитковi етнiчної, культурної, мовної та релiгiйної самобутностi всiх корiнних народiв i нацiональних менши н України.

Стаття 12.

Україна дбає про задоволення нацiонально-культурних i мовних потреб українцiв, якi проживають за межами держави.

...........................

Стаття 24.

Громадяни мають рiвнi конституцiйнi права i свободи та є рiвними перед законом. Не може бути привiлеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або iншими ознаками.

...........................

Стаття 37.

Утворення i дiяльнiсть полiтичних партiй та громадських органiзацiй, програмнi цiлi або дiї яких спрямованi на лiквiдацiю незалежностi України, змiну конституцiйного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенiт ету i територiальної цiлiсностi держави, пiдрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду вiйни, насильства, на розпалювання мiжетнiчної, расової, релiгiйної ворожнечi, посягання на права i свободи людини, здоров'я населення, забороняют ься.

...........................

Стаття 53.

Кожен має право на освiту.
Повна загальна середня освiта є обов'язковою.
Держава забезпечує доступнiсть i безоплатнiсть дошкiльної, повної загальної середньої, професiйно-технiчної, вищої освiти в державних i комунальних навчальних закладах; розвиток дошкiльної, повної загальної середньої, позашкiльної, професiйно-технiчно ї, вищої i пiслядипломної освiти, рiзних форм навчання; надання державних стипендiй та пiльг учням i студентам.
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освiту в державних i комунальних навчальних закладах на конкурснiй основi.
Громадянам, якi належать до нацiональних меншин, вiдповiдно до закону гарантується право на навчання рiдною мовою чи на вивчення рiдної мови у державних i комунальних навчальних закладах або через нацiональнi культурнi товариства.

...........................

Стаття 76.

Конституцiйний склад Верховної Ради України - чотириста п`ятдесят народних депутатiв України, якi обираються на основi загального, рiвного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири р оки.
Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборiв досяг двадцяти одного року, має право голосу i проживає в Українi протягом останнiх п'яти рокiв.

...........................

Стаття 85.

До повноважень Верховної Ради України належить:

...........................

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим за наявностi висновку Конституцiйного Суду України про порушення нею Конституцiї України або законiв України; призначення позачергових виборiв до Верховної Ради Автономної Рес публiки Крим;

...........................

Стаття 92.

Виключно законами України визначаються:

...........................

3) права корiнних народiв i нацiональних меншин;4) порядок застосування мов;

...........................

Стаття 103.

Президент України обирається громадянами України на основi загального, рiвного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять рокiв.
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п`яти рокiв, має право голосу, проживає в Українi протягом десяти останнiх перед днем виборiв рокiв та володiє державною мовою.

...........................

Стаття 106.

Президент України:

...........................

16) скасовує акти Кабiнету Мiнiстрiв України та акти Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим;

...........................

Стаття 119.

Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї на вiдповiднiй територiї забезпечують:

...........................

3) виконання державних i регiональних програм соцiально-економiчного та культурного розвитку, програм охорони довкiлля, а в мiсцях компактного проживання корiнних народiв i нацiональних меншин - також програм їх нацiонально-культурного розвитку;

...........................

Стаття 127.

Правосуддя здiйснюють професiйнi суддi та, у визначених законом випадках, народнi засiдателi i присяжнi.

...........................

На посаду суддi може бути рекомендований квалiфiкацiйною комiсiєю суддiв громадянин України, не молодший двадцяти п`яти рокiв, який має вищу юридичну освiту i стаж роботи у галузi права не менш як три роки, проживає в Українi не менш як десять рокiв т а володiє державною мовою.

...........................

Стаття 132.

Територiальний устрiй України рунтується на засадах єдностi та цiлiсностi державної територiї, поєднання централiзацiї i децентралiзацiї у здiйсненнi державної влади, збалансованостi соцiально-економiчного розв итку регiонiв, з урахуванням їх iсторичних, економiчних, екологiчних, географiчних i демографiчних особливостей, етнiчних i культурних традицiй.

Стаття 133.

Систему адмiнiстративно-територiального устрою України складають: Автономна Республiка Крим, областi, райони, мiста, райони в мiстах, селища i села.
До складу України входять: Автономна Республiка Крим, Вiнницька, Волинська, Днiпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорiзька, Iвано-Франкiвська, Київська, Кiровоградська, Луганська, Львiвська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рiвнен ська, Сумська, Тернопiльська, Харкiвська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернiвецька, Чернiгiвська областi, мiста Київ та Севастополь.
Мiста Київ та Севастополь мають спецiальний статус, який визначається законами України.РОЗДIЛ Х
АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ

Стаття 134.

Автономна Республiка Крим є невiд`ємною складовою частиною України i в межах повноважень, визначених Конституцiєю України, вирiшує питання, вiднесенi до її вiдання.

Стаття 135.

Автономна Республiка Крим має Конституцiю Автономної Республiки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республiки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною вiд конституцiйного складу Верх овної Ради України.
Нормативно-правовi акти Верховної Ради Автономної Республiки Крим та рiшення Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим не можуть суперечити Конституцiї i законам України та приймаються вiдповiдно до Конституцiї України, законiв України, актiв Президен та України i Кабiнету Мiнiстрiв України та на їх виконання.

Стаття 136.

Представницьким органом Автономної Республiки Крим є Верховна Рада Автономної Республiки Крим.

Верховна Рада Автономної Республiки Крим у межах своїх повноважень приймає рiшення та постанови, якi є обов'язковими до виконання в Автономнiй Республiцi Крим.
Урядом Автономної Республiки Крим є Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим. Голова Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим призначається на посаду та звiльняється з посади Верховною Радою Автономної Республiки Крим за погодженням iз Президентом У країни.
Повноваження, порядок формування i дiяльностi Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим визначаються Конституцiєю України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим з питань, вiднесених до її компетенцiї.
Правосуддя в Автономнiй Республiцi Крим здiйснюється судами, що належать до єдиної системи судiв України.

Стаття 137.

Автономна Республiка Крим здiйснює нормативне регулювання з питань:
1) сiльського господарства i лiсiв;
2) мелiорацiї i кар`єрiв;
3) громадських робiт, ремесел та промислiв; благодiйництва;
4) мiстобудування i житлового господарства;
5) туризму, готельної справи, ярмаркiв;
6) музеїв, бiблiотек, театрiв, iнших закладiв культури, iсторико-культурних заповiдникiв;
7) транспорту загального користування, автошляхiв, водопроводiв;
8) мисливства, рибальства;
9) санiтарної i лiкарняної служб.
З мотивiв невiдповiдностi нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим Конституцiї України та законам України Президент України може зупинити дiю цих нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим з одночасн им зверненням до Конституцiйного Суду України щодо їх конституцiйностi.

Стаття 138.

До вiдання Автономної Республiки Крим належить:
1) призначення виборiв депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, затвердження складу виборчої комiсiї Автономної Республiки Крим;
2) органiзацiя та проведення мiсцевих референдумiв;
3) управлiння майном, що належить Автономнiй Республiцi Крим;
4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республiки Крим на основi єдиної податкової i бюджетної полiтики України;
5) розроблення, затвердження та реалiзацiя програм Автономної Республiки Крим з питань соцiально-економiчного та культурного розвитку, рацiонального природокористування, охорони довкiлля + вiдповiдно до загальнодержавних програм;
6) визнання статусу мiсцевостей як курортiв; встановлення зон санiтарної охорони курортiв;
7) участь у забезпеченнi прав i свобод громадян, нацiональної злагоди, сприяння охоронi правопорядку та громадської безпеки;
8) забезпечення функцiонування i розвитку державної та нацiональних мов i культур в Автономнiй Республiцi Крим; охорона i використання пам`яток iсторiї;
9) участь у розробленнi та реалiзацiї державних програм повернення депортованих народiв;
10) iнiцiювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологiчної ситуацiї в Автономнiй Республiцi Крим або в окремих її мiсцевостях;.
Законами України Автономнiй Республiцi Крим можуть бути делегованi також iншi повноваження.

Стаття 139.

В Автономнiй Республiцi Крим дiє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України.

...........................

Стаття 148.

Конституцiйний Суд України складається з вiсiмнадцяти суддiв Конституцiйного Суду України.
Президент України, Верховна Рада України та з`їзд суддiв України призначають по шiсть суддiв Конституцiйного Суду України.
Суддею Конституцiйного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока рокiв, має вищу юридичну освiту i стаж роботи за фахом не менш як десять рокiв, проживає в Українi протягом останнiх двадцяти рокiв та володiє державною мовою.

...........................

Стаття 150.

До повноважень Конституцiйного Суду України належить:
1) вирiшення питань про вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть):

...........................

правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим.

...........................
Source: Legislation database of the Verkhovna Rada
http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/zak1.htm


RETURN