Return to HomepageZ A K O N
O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZPSI)

6. februar 1996

..............................

2. clen
(cilji)

Poklicno in strokovno izobraževanje ima nalogo, da:

..............................

- razvija sposobnost za razumevanje in sporocanje v slovenskem jeziku, na obmocjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa tudi v italijanskem oziroma v madžarskem jeziku,

..............................

8. clen
(ucni jezik)

Ucni jezik v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju je slovenski.

Ucni jezik v poklicnih in strokovnih šolah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvojezicnih poklicnih in strokovnih šolah pa slovenski in madžarski.

Na obmocjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno mešana obmocja, se vajenci oziroma dijaki v poklicnih in strokovnih šolah s slovenskim ucnim jezikom ucijo italijanski jezik, vajenci oziroma dijaki v poklicnih in strokovnih šolah z italijanskim ucnim jezikom pa slovenski jezik.

V soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), se del izobraževalnega programa, pri katerem sodeluje priznan tuji strokovnjak, lahko izvaja v tujem jeziku.

..............................

Št. 602-12/94-1/3

Ljubljana, dne 6. februar 1996

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 12/96


RETURN