Return to HomepageZ A K O N
O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA

29. marca 1994

.......................................

3. clen

Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje:

- dveh nacionalnih televizijskih programov,

- treh nacionalnih radijskih programov,

- po enega radijskega oziroma televizijskega programa za italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu: narodnostni program),

- radijskih oziroma televizijskih programov za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah,

- radijskih in televizijskih programov za tujo javnost,

- radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in Mariboru.

V programih iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: programi RTV Slovenija) RTV Slovenija zagotavlja:

- kakovostne in raznovrstne informativne, kulturne, izobraževalne in razvedrilne vsebine;

- ustvarjanje ter poustvarjanje in posredovanje kulturno-umetniških del;

- oddaje za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, slovenske izseljence in zdomce;

- uresnicevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na podrocju radijskega in televizijskega javnega obvešcanja, povezovanje narodnih skupnosti z maticnim narodom ter vkljucevanje kulturnih ter drugih dosežkov italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne programe;

- enakopravno obvešcanje o dogajanjih v vseh delih Slovenije;

- obvešcanje o življenju in delu slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah;

- vkljucevanje nekomercialnih programov drugih radijskih in televizijskih organizacij ter drugih producentov v Republiki Sloveniji ter vkljucevanje kakovostnih tujih RTV programov, posebej iz evropskih držav;

- obvešcanje tuje javnosti o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih podrocjih v Republiki Sloveniji ter uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini.

Obvešcanje o dogajanjih in predstavitev interesov pokrajin, programe za narodne skupnosti ter programe za slovenske narodne manjšine zagotavlja RTV Slovenija zlasti prek enot v Mariboru, Kopru in Lendavi ter preko lokalnih programov Murski val Murska Sobota in Koroški radio Slovenj Gradec.

RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje svojih programov.

.......................................

5. clen

Nacionalni program mora pokrivati ozemlje, kjer živi najmanj 90 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, oziroma 90 odstotkov ozemlja, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, kadar gre za narodnostni program.

6. clen

Lastna produkcija, koprodukcija in narocena produkcija informativnih, kulturnih, izobraževalnih in razvedrilnih vsebin mora obsegati najmanj 50 % programskega casa programov RTV Slovenija oziroma najmanj dve uri dnevno, ce gre za narodnostni radijski program oziroma najmanj 30 minut, ce gre za narodnostni televizijski program.

Narocena produkcija po tem zakonu so deli programov RTV Slovenija ali narodnostni programi, ki jih ustvarjajo druge radijske in televizijske organizacije v Republiki Sloveniji, samostojni kulturni delavci in druge fizicne in pravne osebe, registrirane za ustvarjanje RTV programov, audio , video ali filmsko produkcijo (v nadaljnjem besedilu: producenti).

RTV Slovenija objavi javni razpis za ustvarjanje programov iz prejšnjega odstavka, v katerem, v okviru sprejete programske zasnove in na predlog odgovornega urednika, doloci zvrst, obliko, obseg, rogramske in tehnicne standarde, dejansko izhodišcno ceno minute programa ter druge pogoje, dolocene z zakonom in statutom.

Deli programov RTV Slovenija se oddajo na nacin in po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za kulturo, upoštevaje pri tem nacin in postopek, predpisan za oddajo del, ki se financirajo iz republiškega proracuna.

Narodnostni program ali del narodnostnega programa se lahko odda v ustvarjanje drugi RTV organizaciji oziroma producentu le s soglasjem programskega sveta narodnostnega programa.

Delež narocene produkcije mora obsegati najmanj eno petino produkcije iz prvega odstavka tega clena.

.......................................

14. clen

RTV Slovenija pridobiva sredstva za ustvarjanje, pripravljanje, oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija:

- iz placil narocnine za programe RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: narocnina);

- iz dejavnosti, dolocenih v 12. in 13. clenu tega zakona;

- iz sredstev državnega proracuna;

- z oglaševanjem in objavljanjem drugih placanih obvestil, sponzoriranjem in iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjenimi z dejavnostjo iz 12. in 13. clena tega zakona, RTV Slovenija nameni opravljanju in razvoju dejavnosti iz 3. clena tega zakona. Svet RTV lahko odloci, da se presežek uporabi tudi za razvoj ali druge potrebe dejavnosti iz 12. oziroma 13. clena tega zakona.

Iz državnega proracuna se financira:

- del narodnostnih programov;

- del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za izseljence in zdomce ter za tujo javnost;

- del stroškov za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja za oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija in lokalnih nekomercialnih programov;

- posamezne projekte kulturnega, znanstvenega in splošno izobraževalnega pomena, ki jih predlagajo pristojna ministrstva.

Sredstva, zbrana z narocnino, se uporabljajo za ustvarjanje, pripravljanje, oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija ter za vzdrževanje in obratovanje oddajno prenosnega omrežja, potrebnega za oddajanje in razširjanje lokalnih nekomercialnih RTV programov.

.......................................

16. clen

Organ upravljanja RTV Slovenija je Svet RTV Slovenija, ki šteje 25 clanov, od katerih:

1. pet clanov imenuje Državni zbor Republike Slovenije tako, da v najvecji meri upošteva proporcionalno zastopanost predstavnikov parlamentarnih strank, pri tem pa ne more imenovati v Svet RTV Slovenija poslancev in državnih funkcionarjev;

2. enega clana imenuje italijanska narodna skupnost;

3. enega clana imenuje madžarska narodna skupnost;

4. po enega clana imenujejo neposredno:

- Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru,

- Slovenska akademija znanosti in umetnosti,

- Društvo slovenskih filmskih delavcev,

- Društvo slovenskih glasbenikov in Društvo slovenskih skladateljev,

- Društvo slovenskih pisateljev in Združenje dramskih umetnikov Slovenije, - Zveza kulturnih organizacij Slovenije,

- Društvo novinarjev Slovenije,

- Svet invalidskih organizacij Slovenije,

- Zveza športnih organizacij Slovenije,

- Združenje delodajalcev Slovenije,

- Zadružna zveza in Kmecka zveza,

- Koordinacijski odbor organizacij in strank upokojencev Slovenije,

- reprezentativni sindikati kot organizacije delojemalcev,

- Mladinski svet Slovenije in Zveza prijateljev mladine,

- verske skupnosti v Sloveniji,

pri tem pa za clane Sveta RTV Slovenija po tej tocki ne morejo biti imenovani poslanci, clani državnega sveta, državni funkcionarji in clani vodstev politicnih strank ter osebe, ki so zaposlene v RTV Slovenija oziroma so bile zaposlene v RTV Slovenija v preteklih letih;

5. tri clane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih volitvah tako, da so zastopani informativna dejavnost, kulturno-umetniška dejavnost in tehnika, pri tem pa za clane Sveta RTV Slovenija po tej tocki ne morejo biti izvoljene osebe, ki jih imenuje Svet RTV Slovenija.

.......................................

18. clen

Svet RTV Slovenija:

- sprejme statut;

- imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV Slovenija,direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov, vodjo enote Oddajniki in zveze ter direktorje narodnostnih programov, odgovorne urednike ter po eno tretjino clanov programskih svetov za narodnostni program;

- doloca višino narocnine;

- sprejema financni nacrt in zakljucni racun ter odloca o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;

- doloca programske standarde in programske zasnove v skladu z zakonom in mednarodnimi akti ter letne programske sheme s financnim nacrtom;

- doloci nacin prijavljanja in zacasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov ter olajšave in druge posebne pogoje za placevanje narocnine za te sprejemnike;

- odloca o drugih vprašanjih, dolocenih z zakonom in statutom.

Odlocitev o zadevah iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka in o drugih zadevah, za katere je tako doloceno s statutom, je sprejeta, ce jo sprejme vecina vseh clanov Sveta RTV Slovenija.

K višini narocnine ter olajšavam in drugim posebnim pogojem za placevanje narocnine daje soglasje Vlada Republike Slovenije.

K statutu RTV Slovenija in statusnim spremembam daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije.

.......................................

20. clen

Generalnega direktorja RTV Slovenija imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa. K imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije.

Direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov in vodjo organizacijske enote Oddajniki in zveze imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa po poprejšnjem mnenju generalnega direktorja.

Direktor programov iz prejšnjega odstavka ne more biti hkrati vodja organizacijske enote.

Direktorja narodnostnega programa imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa na predlog programskega sveta in po poprejšnjem mnenju generalnega direktorja.

Odgovornega urednika programa imenuje in razrešuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa na predlog direktorja radijskih programov oziroma direktorja televizijskih programov po poprejšnjem soglasju predstavništva zaposlenih v uredništvu, katerega delo vodi odgovorni urednik.

Sestavo in nacin imenovanja predstavništva in njegove pristojnosti doloca statut.

Urednika imenuje in razrešuje direktor radijskega oziroma televizijskega programa na predlog pristojnega odgovornega urednika.

Generalni direktor, direktor radijskih programov, direktor televizijskih programov, direktor narodnostnih programov, vodje organizacijskih enot ter odgovorni uredniki se imenujejo za štiri leta.

.......................................

22. clen

Svet RTV Slovenija imenuje programske svete za narodnostni program (v nadaljnjem besedilu: programski svet).

V programski svet iz prejšnjega odstavka imenujeta samoupravni narodni skupnosti v Sloveniji dve tretjini clanov za dobo štirih let in z možnostjo ponovnega imenovanja.

Programski svet daje soglasje k imenovanju odgovornega urednika narodnostnega programa ter k obsegu in programski zasnovi tega programa.

Programski svet obravnava uresnicevanje programske zasnove, pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev, daje pobude Svetu RTV Slovenija za obravnavanje dolocenih vprašanj, povezanih z narodnostnim programom ter opravlja druge naloge, dolocene s statutom.

RTV Slovenija mora objaviti stališca programskega sveta, ki se nanašajo na problematiko narodnostnega programa.

.......................................

26. clen

S statutom RTV Slovenija se dolocijo zlasti: organizacija javnega zavoda, organi in njihove pristojnosti, pogoji za imenovanje in razrešitev generalnega direktorja, direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov, direktorjev narodnostnih programov ter vodij organizacijskih enot in odgovornih urednikov, število, delovno podrocje odgovornih urednikov in urednikov, število programskih svetov za narodnostne programe in njihovih clanov ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

.......................................

30. clen

Svet RTV Slovenija mora najpozneje v 60 dneh po konstituiranju dolociti programske standarde za programe RTV Slovenija in njihove programske zasnove.

Programi, ki niso v skladu z dolocbami tega zakona, se morajo najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona organizirati v okviru druge RTV organizacije ali pa jih RTV Slovenija ukine in preneha oddajati.

Minimalni programski obseg, dolocen za madžarski narodnostni program (prvi odstavek 6. clena) RTV Slovenija zagotovi do 1.1.1996.

31. clen

Funkcijo generalnega direktorja po uveljavitvi tega zakona opravlja dosedanji generalni direktor, imenovan v skladu z dolocbami zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90, 43/90).

Svet RTV Slovenija mora, ne glede na dolocbe prejšnjega odstavka, najpozneje v 30 dneh po konstituiranju potrditi imenovanje dosedanjega generalnega direktorja. Ce Svet RTV Slovenija ne potrdi imenovanja z vecino glasov, mora najpozneje v 10 dneh po sprejemu takšnega sklepa razpisati mesto generalnega direktorja.

Svet RTV Slovenija mora najpozneje v 30 dneh po konstituiranju razpisati mesto direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov ter direktorjev narodnostnih programov.

Do imenovanja direktorja programov iz prejšnjega odstavka opravlja njegove naloge glavni urednik radijskih oziroma televizijskih programov.

Statut RTV Slovenija je potrebno uskladiti z dolocbami tega zakona v 60 dneh po konstituiranju Sveta RTV Slovenija.

.......................................

Št. 010-01/90-4/3

Ljubljana, 29. marca 1994

Predsednik

Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik


Source: Official Gazette, 18/94


RETURN