Return to HomepageZ A K O N
O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn)

14. februarja 1996

......................

2. clen
(cilji izobraževanja)

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:

......................

- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporocanje in izražanje v slovenskem jeziku, na obmocjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku,

......................

6. clen
(ucni jezik)

Ucni jezik v osnovni šoli je slovenski.

Ucni jezik v osnovnih šolah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvojezicnih osnovnih šolah pa slovenski in madžarski.

V osnovnih šolah na obmocjih, kjer prebivajo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana obmocja, se ucenci v šolah s slovenskim ucnim jezikom obvezno ucijo italijanski jezik, ucenci v šolah z italijanskim ucnim jezikom pa obvezno slovenski jezik.

7. clen
(varstvo pravic manjšin)

Varstvo posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na podrocju osnovnošolskega izobraževanja ureja zakon.

8. clen
(dopolnilno izobraževanje)

Za otroke slovenskih izseljencev in zdomcev se v državah, kjer prebivajo, v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk maternega jezika in kulture.

Za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika.

9. clen
(pravice romske skupnosti)

Osnovnošolsko izobraževanje pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji se izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.

......................

64. clen
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)

Ob koncu obdobij se znanje ucencev obvezno preverja z nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo minimalni standardi znanja ucencev.

Ob koncu prvega obdobja se preverja znanje ucencev iz slovenskega jezika in matematike.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje ucencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.

Znanje ucencev ob koncu prvega in drugega obdobja po standardiziranem postopku preverja osnovna šola sama. Rezultati preverjanja znanja so dodatna informacija o doseženem znanju ucencev.

Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje ucencev iz slovenskega jezika, matematike, tujega jezika in iz dveh obveznih predmetov (v nadaljnjem besedilu: zakljucno preverjanje znanja).

Dva obvezna predmeta, od katerih je eden naravoslovni, drugi pa družboslovni, izbere ucenec.

Ne glede na dolocbe drugega, tretjega in petega odstavka tega clena se znanje ucencev na narodno mešanih obmocjih preverja:

- ob koncu prvega obdobja iz slovenskega ali italijanskega oziroma madžarskega jezika in matematike,
- ob koncu drugega obdobja iz slovenskega ali italijanskega oziroma madžarskega jezika, matematike in tujega jezika in
- ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega oziroma madžarskega jezika, matematike, tujega jezika in iz dveh obveznih predmetov.

Drugi in tretji odstavek tega clena nista obvezna za zasebne šole, ki izvajajo programe osnovne šole po posebnih pedagoških nacelih.

......................

Št. 602-02/90-1/10
Ljubljana, dne 14. februarja 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 12/96


RETURN