Return to HomepageZ A K O N
O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE

24. septembra 1992

........................

2. clen

Volilna pravica državljanov se evidentira s splošnim volilnim imenikom, ki se sestavi za vsake volitve oziroma za vsako glasovanje na podlagi stalne evidence volilne pravice.

Volilna pravica državljanov, ki nimajo stalnega prebivališca v Republiki Sloveniji, se evidentira s posebnim volilnim imenikom.

Volilna pravica državljanov za volitve poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti se evidentira z volilnim imenikom državljanov pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Volilna imenika iz prvega in drugega odstavka tega clena sestavi upravni organ, pristojen za vodenje stalne evidence volilne pravice (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Volilni imenik iz prejšnjega odstavka sestavi samoupravna narodna skupnost, potrdi pa pristojni organ.

........................

18. clen

Volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ima tele stolpce: zaporedna številka, priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno prebivališce in pripomba.

19. clen

Volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na obmocju, kjer ti skupnosti živita, sestavi komisija ustrezne samoupravne narodne skupnosti.

Za vsako volišce se sestavi poseben volilni imenik.

V volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti vpiše komisija samoupravne narodne skupnosti posameznika, ki je pripadnik avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

Pripadnost avtohtoni italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave posameznika oziroma na podlagi vpisa v volilni imenik pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na preteklih volitvah. V primeru dvoma v resnicnost izjave stranke izvede komisija poseben ugotovitveni postopek v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Ce niso izpolnjeni pogoji za vpis, komisija o tem izda odlocbo.

Samoupravna narodna skupnost predpiše podrobnejša merila za izpolnjevanje pogoja iz tretjega odstavka tega clena.

[ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE, Številka: 213-12/89-1/11, Ljubljana, dne 27. julija 2000]

20. clen

Komisija iz prejšnjega clena ima predsednika in dva clana.

Komisija za sestavo volilnega imenika mora biti ustanovljena ter njen predsednik in clana imenovani najpozneje pet dni po razpisu volitev.

21. clen

Volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti potrdijo predsednik in clana komisije za sestavo volilnega imenika s podpisom in pecatom ustrezne samoupravne narodne skupnosti.

Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po razpisu volitev pristojnemu organu v potrditev.

22. clen

Državljani pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki nimajo stalnega prebivališca na obmocjih, kjer živita ti skupnosti, se vpišejo v volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na njihovo pisno zahtevo ustrezni samoupravni narodni skupnosti.

23. clen

Za volilne imenike državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se smiselno uporabljajo dolocbe 11. do 16. clena tega zakona.

........................

Št. 213-12/89-1/4

Ljubljana, dne 24. septembra 1992

Skupšcina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bucar


Source: Official Gazette, 46/92, 72/00


RETURN