Return to HomepageZ A KO N
O UPRAVI

20. oktobra 1994

....................

4. clen

Uradni jezik v upravi je slovenšcina.

Na obmocjih obcin, v katerih živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanšcina ali madžaršcina. Na teh obmocjih uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v slovenšcini in v jeziku narodne skupnosti, ce stranka, ki živi na tem obmocju, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.

Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi v italijanšcini oziroma madžaršcini, mora biti tudi drugostopna odlocba izdana v istem jeziku.

Osebo, ki ne obvlada uradnega jezika, mora upravni organ seznaniti z gradivom in svojim delom v njenem jeziku in ji omogociti, da spremlja postopek po tolmacu.

....................

Št. 020-05/93-14/8
Ljubljana, dne 20. oktobra 1994

Predsednik
Državega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 67/94


RETURN