Return to HomepageZ A K O N
O VRTCIH (ZVrt)

14. februarja 1996

........................

5. clen
(jezik)

Vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku.

Na obmocjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodnostno mešana obmocja, se v skladu s posebnim zakonom v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v slovenskem jeziku, otroci seznanjajo z italijanskim jezikom, v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v italijanskem jeziku, pa s slovenskim jezikom.

Na obmocjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in madžarske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana obmocja, poteka vzgojno delo v skladu s posebnim zakonom dvojezicno, v slovenskem in madžarskem jeziku.

6. clen
(uresnicevanje pravic manjšin)

Uresnicevanje posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji na podrocju predšolske vzgoje ureja poseben zakon.

7. clen
(pravice romske skupnosti)

Predšolska vzgoja otrok Romov se izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.

........................

14. clen
(programi v vrtcu)

........................

Za vzgojo na obmocjih s posebnimi razvojnimi problemi, narodno mešanih obmocjih ter za vzgojo otrok Romov se sprejmejo posebni normativi in standardi.

........................

29. clen
(državni proracun)

Iz državnega proracuna se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za:

........................

- placilo višjih stroškov za oddelke, kjer se pri vzgojnem delu uporablja italijanski jezik oziroma kjer vzgojno delo poteka dvojezicno, v slovenskem in madžarskem jeziku ter za oddelke otrok Romov in

- del sredstev za investicije v nepremicnine in opremo na narodno mešanih obmocjih.

........................

54. clen
(financiranje)

Dokler ne bodo sprejeti programi za predšolske otroke po tem zakonu, se za javno službo na podrocju predšolske vzgoje in priprave na osnovno šolo šteje:

........................

- program za predšolske otroke pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti na narodno mešanih obmocjih,

- program za predšolske otroke Romov in

........................

Št. 601-01/90-1/8

Ljubljana, dne 14. februarja 1996

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 12/96


RETURN