Return to HomepagePOSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA

5.7.1993

...........................

5. clen

Državni zbor posluje v slovenskem jeziku.

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata pravico govoriti in pisno vlagati predloge, pobude, vprašanja in druge vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Njuni govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik.

...........................

115. clen

Kolegij predsednika je posvetovalno telo predsednika državnega zbora. Kolegij pomaga predsedniku pri organiziranju dela državnega zbora, pri usklajevanju dela delovnih teles in pri pripravah na seje državnega zbora ter pri drugih zadevah iz pristojnosti predsednika državnega zbora.

Kolegij predsednika sestavljajo predsednik državnega zbora, podpredsedniki, vodje poslanskih skupin ter poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti. Predsednik državnega zbora vabi na sejo kolegija generalnega sekretarja državnega zbora, sekretarja sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, lahko pa povabi tudi predsednike delovnih teles, strokovne delavce državnega zbora in druge.

...........................

119. clen

Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki so clani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti le eno poslansko skupino. Poslanec je lahko le clan poslanske skupine istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen oziroma poslanske skupine parlamentarne stranke, katere clan je.

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata položaj poslanske skupine.

Položaj poslanske skupine imajo tudi poslanci, ki so bili izvoljeni z list volivcev, ne glede na število.

...........................

128. clen

Pri izbiri clanov delovnih teles je treba upoštevati tudi razporeditev poslancev v delegacije v mednarodnih parlamentarnih institucijah in mednarodnih organizacijah.

Poslanca narodnih skupnosti imata pravico, da sama izbereta delovna telesa, v katerih želita sodelovati.

...........................

131. clen

Državni zbor z odlokom ustanovi komisije za preucevanje dolocenih skupnih vprašanj ali za preucevanje posameznih zadev.

Državni zbor ima stalne komisije:

- komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve,

- mandatno-imunitetno komisijo,

- komisijo za poslovnik,

- komisijo za narodni skupnosti.

...........................

135. clen

Komisija za narodni skupnosti:

- obravnava vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti,

- obravnava vprašanja v zvezi z razvojem vzgoje in izobraževanja ter kulturno-prosvetne in gospodarske dejavnosti teh skupnosti,

- obravnava vprašanja v zvezi z vprašanji javnega obvešcanja in založništva teh skupnosti,

- obravnava vprašanja razvoja stikov med italijansko in madžarsko narodno skupnostjo in njunima maticnima narodoma,

- predlaga ukrepe za uresnicevanje pravic obeh narodnih skupnosti.

...........................

136. clen

V dnevni red sej delovnega telesa se uvršcajo zadeve, ki so mu dodeljene v obravnavo, ter zadeve v skladu s sklepi ali s programom dela delovnega telesa.

O obravnavi zadeve na seji delovno telo oblikuje porocilo državnemu zboru. Porocilo državnemu zboru lahko da le maticno delovno telo.

Porocilo delovnega telesa mora vsebovati stališca in predloge, o katerih je mogoce glasovati v državnem zboru.

O posameznih clenih zakonov, ki zadevajo uresnicevanje v ustavi dolocenih pravic narodnih skupnosti, lahko poda porocilo državnemu zboru neposredno tudi komisija za narodni skupnosti.

...........................

160. clen

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Sklep je sprejet z vecino opredeljenih glasov.

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve pri dolocanju kandidatov smiselno uporablja ustrezne dolocbe tega poslovnika o volitvah in imenovanjih.

Komisija za narodni skupnosti sprejema sklepe, ki se nanašajo na pravice narodnih skupnosti, s soglasjem predstavnikov narodnih skupnosti.

...........................

178. clen

Predsednik državnega zbora doloci maticno delovno telo, ki bo sodelovalo v obravnavi predloga zakona in porocalo državnemu zboru.

Kadar predlagani zakon vsebuje dolocbe, ki zahtevajo financna sredstva iz državnega proracuna, dodeli predsednik državnega zbora tak zakon v obravnavo tudi delovnemu telesu, ki je pristojno za financna vprašanja. To delovno telo poda mnenje tudi k amandmaju, ki ima financne posledice za državni proracun. Porocilo o financnih posledicah zakona oziroma amandmaja lahko to delovno telo poda neposredno državnemu zboru.

Kadar predlog zakona ureja tudi pravice narodnih skupnosti, lahko glede teh dolocb poda porocilo neposredno državnemu zboru komisija za narodni skupnosti.

...........................

199. clen

Zakon, ki zadeva uresnicevanje v ustavi dolocenih pravic in položaj zgolj narodnih skupnosti, ne more biti sprejet, preden ne podata k njemu soglasja predstavnika narodnih skupnosti.

...........................

321. clen

Dobesedni zapisi s sej zbora so dostopni javnosti.

Razprave poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v italijanskem ali v madžarskem jeziku se vpišejo v sejne zapise v njunem jeziku skupaj s prevodom v slovenšcini.

...........................
Source: Website of the National Assembly of the Republic of Slovenia
http://www.dz-rs.si/si/aktualno/spremljanje_zakonodaje/poslovnik/poslovnik.html
Official Gazette: 40/93, 80/94, 28/96, 26/97, 46/00


RETURN