Return to HomepageZ A K O N
O JAVNIH GLASILIH

25. marca 1994

.................................

3. clen

Država Slovenija podpira razvoj nekomercialnih javnih glasil, pomembnih za uresnicevanje pravice do obvešcenosti državljanov Republike Slovenije in ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete, javnih glasil, namenjenih obvešcanju italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in slovenske narodne manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter za razvoj tehnicne infrastrukture, potrebne za njihovo izdajanje oziroma oddajanje.

Država Slovenija podpira razvoj nekomercialnih javnih glasil za slepe in gluhe državljane Republike Slovenije, v njim prilagojenih tehnikah, da bi uresnicevali svojo pravico do obvešcenosti ter razvoj tehnicne infrastrukture, potrebne za njihovo izdajanje oziroma oddajanje.

Vlada Republike Slovenije s posebnim predpisom uredi nacin in kriterije za sofinanciranje javnih glasil iz prvega in drugega odstavka tega clena.

.................................

28. clen

Oglasi in druga placana obvestila se v javnem glasilu in drugih oblikah javnega obvešcanja objavljajo v slovenskem jeziku, razen v primerih, ce javno glasilo izhaja v tujem jeziku.

Dolocba prejšnjega odstavka ne velja na narodnostno mešanih obmocjih, kjer sta poleg slovenšcine uradna jezika italijanšcina oziroma madžaršcina.

.................................

52. clen

V primeru, da je vec prosilcev za isti radiodifuzni kanal, ima prednost pri dodelitvi prostega kanala RTV organizacija, ki namerava oddajati:

- nacionalni RTV program ali lokalni nekomercialni RTV program;

- RTV program, ki pomeni vsebinsko dopolnitev že obstojecega RTV programa na dolocenem obmocju;

- RTV program, v katerem prevladuje lastna produkcija v slovenskem oziroma italijanskem ali madžarskem jeziku, na obmocjih obcin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost;

- politicno neodvisen RTV program.

Svet pri oblikovanju predloga upošteva tudi:

- raznovrstnost programske ponudbe;

- stopnjo razvitosti radiodifuzije na dolocenem obmocju;

- mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja obmocja z novim RTV programom;

- ekonomsko stanje prosilca (sposobnost financiranja dejavnosti) in tehnicno usposobljenost za oddajanje RTV programa;

- število potencialnih uporabnikov (gledalcev in poslušalcev);

- dosedanje izkušnje prosilca na podrocju radiodifuzije;

- trajanje (obseg) programa;

- pripravljenost prosilca, da uporabo radiodifuznega kanala deli z drugo domaco RTV organizacijo.

Pri dodelitvi radiodifuznega kanala za lokalni RTV program ima prednost RTV organizacija s sedežem na obmocju lokalne skupnosti, kateri je program namenjen in ki ni hkrati lastnik kabelsko-distribucijskega sistema. RTV organizacija ne sme odstopiti radiodifuznega kanala drugi RTV organizaciji.

Pred pripravo predloga mora svet pridobiti mnenje republiškega upravnega organa, pristojnega za promet in zveze, o skladnosti z mednarodnimi plani ter drugimi tehnicnimi pogoji za pridobitev radiodifuznega kanala.

Poleg podatkov, dolocenih s predpisi, ki urejajo radijske komunikacije, mora prosilec predložiti svetu podatke iz 42. clena tega zakona.

.................................

67. clen

Vnašanje tujega tiska je prosto.

Tuji tisk smejo vnašati v Republiko Slovenijo z namenom razširjanja podjetniki in pravne osebe, registrirane za razširjanje tiska.

Samoupravna narodna skupnost lahko vnaša italijanski oziroma madžarski tisk za lastne potrebe.

Tuji tisk, ki je namenjen razširjanju na sejmih, kulturnih, znanstvenih, gospodarskih, športnih in podobnih prireditvah v Republiki Sloveniji, smejo poleg oseb iz prejšnjega odstavka tega clena vnašati in razširjati na teh prireditvah tudi organizatorji prireditve ter domace in tuje organizacije, ki na prireditvah sodelujejo.

2. Varstvo slovenskega jezika v RTV programih

68. clen

Za tuje RTV programe oziroma dele programa (oddaje), ki so sestavni del programov domace RTV organizacije, je v skladu z zakonom odgovoren odgovorni urednik programa, ki je tuji program prevzel. Tuji programi oziroma deli tujih programov morajo biti prevedeni v slovenski jezik, razen, ko gre za narodnostne RTV programe italijanske in madžarske narodne skupnosti.

RTV organizacija v Republiki Sloveniji sme izjemoma, brez prevoda v slovenski jezik:

- oddajati posamezne dele programov, ce je to neogibno potrebno zaradi aktualnosti, neposrednosti in avtenticnosti dogajanj in ce iz objektivnih razlogov podnaslavljanje ni mogoce;

- oddajati dele programov, ki so namenjeni tujcem v Republiki Sloveniji ali tuji javnosti;

- oddajati dele programov, ki so namenjeni izobraževanju.

Programe iz prejšnjega odstavka mora RTV organizacija najavljati v slovenskem jeziku in pojasniti razloge, zaradi katerih programa ne prevaja v slovenski jezik.

Tujih programov, ki jih razširjajo kabelski operaterji v skladu z drugim odstavkom 55. clena tega zakona, ni treba prevajati v slovenski jezik.

.................................

Št. 010-01/89-1/22
Ljubljana, dne 25. marca 1994

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik


Source: Official Gazette, 18/94


RETURN