Return to HomepageZ A K O N
O GIMNAZIJAH (ZGim)

14. februarja 1996

............................................

2. clen
(cilji)

Splošna in strokovna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimnazija) ima nalogo, da:

............................................

- posreduje znanje o slovenskem jeziku in književnosti, na obmocjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi o italijanskem oziroma madžarskem jeziku in književnosti, ter razvija sposobnost za razumevanje in sporocanje v knjižnem jeziku,

............................................

8. clen
(ucni jezik)

Ucni jezik v gimnazijah je slovenski.

Ucni jezik v gimnazijah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvojezicnih gimnazijah pa slovenski in madžarski.

Na obmocjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno mešana obmocja, se dijaki v gimnazijah s slovenskim ucnim jezikom ucijo italijanski jezik, dijaki v gimnazijah z italijanskim ucnim jezikom pa slovenski jezik.

S posebnim predpisom, ki ga izda minister, se lahko del posameznega predmeta zaradi mednarodnih izmenjav ali priprav na mednarodno maturo dodatno izvaja tudi v tujem jeziku.

............................................

Št. 602-03/94-2/3
Ljubljana, dne 14. februarja 1996

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 12/96


RETURN