Return to HomepageZ A K O N
O UPORABI SREDSTEV PRIDOBLJENIH IZ NASLOVA KUPNINE
NA PODLAGI ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ

24. julija 1995

I. SPLOŠNE DOLOCBE

1. clen

Ta zakon ureja:

- višino sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine, ki se razporedijo za posamezne namene iz 33. clena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 32/94 - odlocba US) in tega zakona;

- nacin ter pogoje za dodelitev navedenih sredstev;

- ustanovitev in poslovanje ter pravice in obveznosti Sklada za regionalni razvoj ter ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja.

.............................

7. clen

Kupnina se razporedi za posamezne namene v naslednji višini:

- za tehnološke in razvojne projekte se Tehnološko razvojnemu skladu Republike Slovenije nameni 8,5 % kupnine;

- za ekološke investicije se Ekološko razvojnemu skladu Republike Slovenije nameni 8,5 % kupnine;

- za placilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravi krivic se Skladu za poplacilo vojne odškodnine nameni 8,5 % kupnine;

- za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja se Skladu za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja nameni 11,5 % kupnine;

- za razvoj malega gospodarstva se Skladu Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva nameni 9,5 % kupnine;

- za sanacijo podjetij in gospodarstva se nameni 13 % kupnine;

- za spodbujanje in kreditiranje izvoza se nameni 25 % kupnine;

- za investicije v javni sektor gospodarstva se nameni 6 % kupnine;

- za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti se nameni 2,5 % kupnine ter

- za poravnavo obveznosti upravicencem po zakonu o denacionalizaciji se nameni 7 % kupnine.

Sredstva kupnine, namenjena za sanacijo gospodarstva, spodbujanje in kreditiranje izvoza, investicije v javni sektor gospodarstva ter za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti, se zbirajo na posebnem racunu pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, oziroma ministrstvu, pristojnem za ekonomske odnose in razvoj, loceno od ostalih proracunskih sredstev.

Likvidnostne presežke sredstev na posebnih racunih morata imeti pristojni ministrstvi iz prejšnjega odstavka do njihove namenske uporabe v državnih vrednostnih papirjih. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplacujejo na posebna racuna iz prejšnjega odstavka.

.............................

Št.. 310-09/94-2/3
Ljubljana, dne 24. julija 1995

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 45/95


RETURN