Return to HomepageZ A K O N
O GRBU, ZASTAVI IN HIMNI REPUBLIKE SLOVENIJE
TER O SLOVENSKI NARODNI ZASTAVI

20. oktobra 1994

........................

6. clen

Ce sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj s slovensko narodno zastavo, z zastavami italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, z zastavami lokalnih skupnosti,s vojaškimi ali skupaj s tujimi zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena na castno mesto, ce ni s tem zakonom drugace doloceno.

........................

13. clen

Zastava se izobesi:

1. ob praznikih Republike Slovenije, in sicer:

- na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,

- na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju,

- na dan 1. in 2. maja, praznik dela,

- na dan 25. junija, dan državnosti,

- na dan 26. decembra, dan samostojnosti.

Zastava se v primerih iz te tocke izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih; zastava je izobešena ves cas praznikov; ,p>2. ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsednika državnega zbora oziroma predsednika državnega sveta kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo;

3. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblašcenega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo oziroma, ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slovenije;

4. na dan žalovanja, ki ga doloci Vlada Republike Slovenije, in to spušceno na pol droga;

5. v drugih primerih ob pogojih in na nacin, ki jih doloci zakon.

V primerih iz 1., 4. in 5. tocke prejšnjega odstavka tega clena, je poleg zastave lahko izobešena tudi slovenska narodna zastava; na obmocjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, je izobešena tudi zastava narodne skupnosti.

14. clen

Zastava je lahko izobešena:

1. ob mednarodnih srecanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in obicaji takšnih shodov;

2. ob praznikih lokalnih skupnosti;

3. pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Republiko Slovenijo, in jih doloci Vlada Republike Slovenije;

4. v drugih primerih, ce uporaba zastave ni v nasprotju s tem zakonom.

Zastava je lahko izobešena za oznacevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov in organov lokalne skupnosti.

V primerih iz 2., 3. in 4. tocke prvega odstavka tega clena, se poleg zastave lahko izobesi tudi slovenska narodna zastava; na obmocjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, je izobešena tudi zastava narodne skupnosti.

........................

21.clen

Himna se izvaja:

1. ob uradnem slovesu od predsednika republike, kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo;

2. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblašcenega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo in ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slovenije;

3. pri polaganju vencev, ki jih polagajo uradni predstavniki Republike Slovenije oziroma predstavniki tujih držav ali mednarodnih organizacij ob spomenikih, na pokopališcih ter na drugih podobnih krajih.

Na obmocjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se ob svecanih prireditvah teh skupnosti lahko izvaja tudi himna narodne skupnosti.

........................

Št. 001-06/90-1/10
Ljubljana, dne 20. oktobra 1994

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 67/94


RETURN