Return to HomepageZ A K O N
O SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTIH

5. oktobra 1994

I. SPLOŠNI DOLOCBI

1.clen

Za uresnicevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava Republike Slovenije, za uveljavljanje svojih potreb in interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah, ustanovijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na obmocjih, kjer avtohtono živijo, samoupravne narodne skupnosti.

2.clen

Samoupravne narodne skupnosti so osebe javnega prava.

II. NALOGE SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTI

3.clen

Samoupravne narodne skupnosti opravljajo naslednje naloge:

- v skladu z ustavo in zakonom samostojno odlocajo o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti,

- v skladu z zakonom dajejo soglasje k zadevam, ki se nanašajo na varstvo posebnih pravic narodnih skupnosti, o katerih odlocajo skupaj z organi samoupravnih lokalnih skupnosti,

- obravnavajo in proucujejo vprašanja, ki zadevajo položaj narodnih skupnosti, sprejemajo stališca in dajejo predloge ter pobude pristojnim organom,

-spodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju narodne identitete pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti.

4.clen

Samoupravne narodne skupnosti uresnicujejo naloge iz prejšnjega clena s tem, da:

- spodbujajo in organizirajo kulturne, raziskovalne, informativne, založniške in gospodarske dejavnosti za razvoj narodnih skupnosti,

- ustanavljajo organizacije in javne zavode,

- spremljajo in spodbujajo razvoj vzgoje in izobraževanja za pripadnike narodnih skupnosti in v skladu z zakonom sodelujejo pri nacrtovanju in organiziranju vzgojnoizobraževalnega dela in pri pripravi vzgojnoizobraževalnih programov,

- razvijajo stike z maticnim narodom, pripadniki narodnih skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi organizacijami,

- v skladu z zakonom opravljajo naloge iz državne pristojnosti,

- opravljajo druge naloge v skladu s statutom.

5.clen

Samoupravne narodne skupnosti sodelujejo s predstavniki narodnih skupnosti, izvoljenimi v organe samoupravnih lokalnih skupnosti in državni zbor, z organi samoupravnih lokalnih skupnosti in državnimi organi.

III. ORGANIZIRANOST

6.clen

Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki avtohtono živijo na narodnostno mešanih obmocjih, ustanovijo obcinske samoupravne narodne skupnosti.

7.clen

Najvišji organ obcinske samoupravne narodne skupnosti je svet samoupravne narodne skupnosti, ki ga izvolijo pripadniki narodne skupnosti na neposrednih volitvah.

8.clen

Pravico voditi in biti voljen za clana sveta obcinske samoupravne narodne skupnosti imajo pripadniki narodne skupnosti, ki imajo volilno pravico in so evidentirani s posebnim obcinskim volilnim imenikom obcanov, pripadnikov narodne skupnosti.

Volitve v svet obcinske samoupravne narodne skupnosti se opravijo praviloma hkrati z volitvami v organe samoupravnih lokalnih skupnosti. Pri tem se smiselno uporabljajo dolocbe zakona o lokalnih volitvah.

9.clen

Obcinske samoupravne narodne skupnosti se povezujejo v italijansko oziroma madžarsko samoupravno narodno skupnost v Republiki Sloveniji.

Najvišji organ samoupravne narodne skupnosti je svet samoupravne narodne skupnosti.

10.clen

Svet samoupravne narodne skupnosti v okviru svojih pristojnosti:

- sprejema statut in druge akte samoupravne narodne skupnosti,

- sprejema financni nacrt in zakljucni racun,

- v skladu s statutom voli delovna telesa in imenuje funkcionarje samoupravne narodne skupnosti,

- opravlja druge naloge v skladu s statutom.

11.clen

S statutom samoupravne narodne skupnosti se podrobneje dolocijo naloge in pristojnosti samoupravne narodne skupnosti, organiziranost, nacin odlocanja, nacin in oblike predstavljanja samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in nacin volitev v organe samoupravne narodne skupnosti.

S statutom se dolocijo tudi nacin in oblike sodelovanja samoupravne narodne skupnosti z organizacijami, društvi, združenji ali drugimi oblikami dela, ki jih ustanavljajo pripadniki narodne skupnosti za uresnicevanje svojih posebnih pravic.

IV. RAZMERJE DO ORGANOV LOKALNIH SAMOUPRAVNIH SKUPNOSTI

12.clen

Samoupravne narodne skupnosti dajejo samoupravnim lokalnim skupnostim predloge, pobude in mnenja o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodnih skupnosti in ohranjanje znacilnosti narodnostno mešanih obmocij.

Organi samoupravnih lokalnih skupnosti morajo obravnavati pobude iz prejšnjega odstavka in se do njih opredeliti.

13.clen

Predstavniki narodne skupnosti, izvoljeni v svete samoupravnih lokalnih skupnosti, morajo pred odlocitvijo o soglasju k zadevam, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov narodnih skupnosti, pridobiti soglasje samoupravnih narodnih skupnosti.

14.clen

Samoupravne lokalne skupnosti morajo samoupravni narodni skupnosti zagotoviti nujno potrebne prostore in druge materialne možnosti za delo.

V. RAZMERJE DO DRŽAVNIH ORGANOV

15.clen

Samoupravne narodne skupnosti dajejo državnemu zboru, vladi in drugim državnim organom predloge, pobude in mnenja o vseh zadevah iz svoje pristojnosti.

Kadar državni organi odlocajo o zadevah, ki se nanašajo na položaj pripadnikov narodnih skupnosti, morajo predhodno pridobiti mnenje samoupravnih narodnih skupnosti.

VI. STIKI Z MATICNIM NARODOM IN NARODNIMI SKUPNOSTMI V DRUGIH DRŽAVAH

16.clen

Samoupravne narodne skupnosti sodelujejo z maticnima narodoma in njunima državama, s pripadniki narodnih skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi organizacijami.

17.clen

Pri pripravi meddržavnih sporazumov, ki se nanašajo na položaj narodnih skupnosti in varstvo njihovih pravic, sodelujejo tudi predstavniki samoupravnih narodnih skupnosti.

VII. FINANCIRANJE

18.clen

Sredstva za delovanje obcinskih samoupravnih narodnih skupnosti se zagotavljajo iz proracuna obcine, sredstva za delovanje italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji pa iz proracuna Republike Slovenije.

Sredstva za delovanje organizacij in javnih zavodov, ki delujejo za potrebe narodnih skupnosti in za financiranje dejavnosti iz 16. clena, se v skladu z zakonom zagotavljajo iz sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti, iz proracuna Republike Slovenije in iz drugih virov.

VIII. PREHODNI IN KONCNA DOLOCBA

19.clen

Sklep o razpisu prvih volitev v svet obcinske samoupravne narodne skupnosti in sklep o številu clanov sveta sprejmejo dosedanje obcinske samoupravne skupnosti italijanske in madžarske narodnosti za obmocje dosedanjih obcin.

20.clen

Samoupravne narodne skupnosti se organizirajo in prilagodijo svoje delovanje dolocbam tega zakona najpozneje v šestih mesecih po prvih volitvah v organe samoupravnih lokalnih skupnosti.

21.clen

Ta zakon zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-01/13-6/3
Ljubljana, dne 5. oktobra 1994

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 65/94


RETURN