Return to HomepageZ A K O N
O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

5. oktobra 1995

..........................

2. clen

Poslanci se volijo po volilnih enotah.

Poslanci se volijo po nacelu, da se en poslanec voli na približno enako število prebivalcev, in po nacelu, da so v državnem zboru sorazmerno zastopani politicni interesi.

Italijanska in madžarska narodna skupnost volita v državni zbor vsaka po enega poslanca.

3. clen

Kolikor ta zakon nima posebnih dolocb za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se za te volitve smiselno uporabljajo dolocbe tega zakona, ki veljajo za volitve drugih poslancev.

..........................

8. clen

Pravico voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno pravico.

..........................

17. clen

Ce poslancu preneha mandat, razen ce je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata, postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, ce ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

Ce preneha mandat poslancu narodne skupnosti, postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat s seznama kandidatov, ki bi bil izvoljen, ce ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

Ce kandidat iz prvega oziroma drugega odstavka tega clena v roku osmih dni ne sporoci, da sprejema mandat, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata.

..........................

20. clen

Za volitve poslancev državnega zbora se oblikuje osem volilnih enot. V vsaki volilni enoti se voli enajst poslancev.

Volilne enote se oblikujejo v skladu z nacelom, da se en poslanec voli na približno enako število prebivalcev.

Pri oblikovanju volilnih enot in volilnih okrajev je treba upoštevati geografsko zaokroženost ter skupne kulturne in druge znacilnosti teh.

Volilni okraj lahko obsega obmocje ene obcine, obmocje dveh ali vec obcin, ali obmocje dela obcine.

Vsaka volilna enota se razdeli na enajst volilnih okrajev, tako da je v vsakem volilnem okraju približno enako število prebivalcev. V vsakem volilnem okraju se glasuje za enega kandidata.

Za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se na obmocjih, kjer ti skupnosti živita, oblikujeta posebni volilni enoti.

..........................

23.clen

Volilne komisije so:

1) republiška volilna komisija,

2) volilne komisije volilnih enot,

3) okrajne volilne komisije.

Za volitve poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti se imenujeta volilni komisiji posebnih volilnih enot.

..........................

33. clen

Volilne komisije volilnih enot imenuje republiška volilna komisija.

Volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije clani ter njihovi namestniki.

Predsednik in namestnik predsednika volilne komisije volilne enote se imenujeta izmed sodnikov.

En clan in en namestnik clana volilne komisije volilne enote se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov. Dva clana in dva namestnika clanov volilne komisije volilne enote se imenujeta po predlogih poslanskih skupin, pri cemer se upošteva sorazmerna zastopanost politicnih strank.

V volilni komisiji posebne volilne enote za izvolitev poslanca narodne skupnosti mora biti vsaj en clan pripadnik narodne skupnosti.

..........................

37. clen

Republiška volilna komisija:

1) skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo dolocb tega zakona, ki se nanašajo na volilne postopke,

2) usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij in daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona ter nadzoruje njihovo delo,

3) predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona,

4) doloca enotne standarde za volilni material in doloca druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,

5) objavlja izide volitev v državni zbor,

6) izdaja potrdila o izvolitvi,

7) opravlja druge naloge, ki jih doloca zakon.

Republiška volilna komisija doloci, katere volilne spise ji mora poslati volilna komisija volilne enote oziroma okrajna volilna komisija, v kakšnem roku in na kakšen nacin.

Republiška volilna komisija lahko prenese na volilno komisijo posebne volilne enote za volitve poslancev narodnih skupnosti posamicna opravila iz svoje pristojnosti.

..........................

39. clen

Okrajna volilna komisija:

1) doloca volišca in obmocja volišc,

2) imenuje volilne odbore,

3) ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju,

4) vodi neposredno tehnicno delo v zvezi z volitvami,

5) opravlja druge naloge, ki jih doloca zakon.

Naloge iz prejšnjega odstavka pri volitvah poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti opravlja volilna komisija posebne volilne enote.

..........................

45. clen

Kandidata za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti doloci s podpisi najmanj trideset volivcev - pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

..........................

74. clen

Glasovnica za glasovanje o kandidatih za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti vsebuje:

- oznako volilne enote,

- priimke in imena kandidatov po vrstnem redu iz seznama kandidatov,

- navodilo o nacinu glasovanja.

Volivec glasuje tako, da pred priimki in imeni kandidatov oznaci prednostni vrstni red kandidatov s številkami od 1 naprej.

..........................

84. clen

Ko je glasovanje koncano, volilni odbor brez prekinitve zacne ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot in omot zapecati. Nato ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število volivcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

Pri volitvah poslanca narodne skupnosti ugotovi volilni odbor prednostni vrstni red kandidatov.

85. clen

O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi zapisnik. Vanj se vpiše: koliko je na obmocju volišca volilnih upravicencev po volilnem imeniku, koliko volivcev je glasovalo po volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

V primeru iz drugega odstavka prejšnjega clena se v zapisnik vpiše prednostni vrstni red kandidatov.

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe clanov volilnega odbora in zaupnikov list kandidatov.

Zapisnik podpišejo predsednik in clani volilnega odbora.

..........................

95. clen

Volilna komisija posebne volilne enote za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ugotovi, koliko volivcev je vpisano v volilni imenik, koliko od njih je glasovalo, koliko jih je glasovalo po pošti, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in prednostni vrstni red kandidatov.

Prednostni vrstni red kandidatov se tockuje. Za vsako prvo mesto se dodeli kandidatu toliko tock, kolikor je kandidatov na glasovnici. Za vsako naslednje mesto se dodeli tocka manj. Tocke, ki jih dobi posamezni kandidat, se seštejejo.

96. clen

Za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil najvecje število tock v volilni enoti. Ce je dvoje ali vec kandidatov dobilo enako najvecje število tock, med njimi o izvolitvi odloci žreb. Žreb opravivolilna komisija posebne volilne enote ob navzocnosti kandidatov oziroma njihovih predstavnikov.

Volilni izid iz prejšnjega odstavka ugotovi volilna komisija posebne volilne enote. O tem in o svojem delu sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in clani komisije. Zapisnik in drug volilni material pošlje republiški volilni komisiji.

..........................

Št. 004-01/92-3/12
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 44/92, .../95


RETURN