Return to HomepageZ A K O N
O LOKALNIH VOLITVAH

22. decembra 1993

.......................

6. clen

Pravico voliti in biti voljen za clana obcinskega sveta - predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno pravico.

7. clen

Pravico voliti in biti voljen za clana obcinskega sveta - predstavnika romske skupnosti imajo pripadniki te skupnosti, ki imajo volilno pravico.

8. clen

Volilna pravica državljanov se evidentira s splošnim obcinskim volilnim imenikom.

Volilna pravica državljanov za volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti se evidentira s posebnim obcin-skim volilnim imenikom obcanov - pripadnikov teh narodnih skupnosti.

Volilna pravica državljanov za volitve predstavnika romske skupnosti se evidentira s posebnim obcinskim volilnim imenikom obcanov -pripadnikov te skupnosti.

Glede vodenja evidence volilne pravice, sestavljanja obcin-skih volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi z evidenco volilne pravice, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo dolocbe zakona o evidenci volilne pravice.

.......................

10. clen

Clani obcinskega sveta - predstavniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se volijo po vecinskem nacelu.

Clani obcinskega sveta - predstavniki romske skupnosti se volijo po vecinskem nacelu.

.......................

23. clen

Volilna enota za volitve clanov obcinskega sveta - predstav-nikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter volilna enota za volitve clanov obcinskega sveta - pred-stavnikov romske skupnosti je obmocje obcine.

.......................

33. clen

Volitve v obcinske svete vodijo in izvajajo obcinske volilne komisije.

Dolocene naloge pri izvedbi lokalnih volitev opravlja tudi Republiška volilna komisija.

Za volitve clanov obcinskega sveta - predstavnikov italijan-ske in madžarske narodne skupnosti ter clanov obcinskega sveta - predstavnikov romske skupnosti se imenuje posebna obcinska volilna komisija.

Ce se pri proporcionalnih volitvah clani obcinskega sveta volijo po volilnih enotah, se lahko imenujejo volilne komisije volilnih enot.

.......................

36. clen

V posebni obcinski volilni komisiji za izvolitev clanov obcinskega sveta - predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti morata biti vsaj en clan in en namestnik clana pripadnika narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.

.......................

49. clen

Kandidate za clane obcinskega sveta, predstavnike italijan-ske oziroma madžarske narodne skupnosti, dolocijo volivci - pripadniki narodne skupnosti v obcini s podpisi najmanj 15 volivcev.

Kandidate za clane obcinskega sveta, predstavnike romske skupnosti, dolocijo volivci - pripadniki te skupnosti v obcini.

.......................

116. clen

.......................

V narodnostno mešanih obcinah imata narodni skupnosti v obcinskih svetih desetino skupnega števila clanov obcinskega sveta oziroma najmanj enega.

.......................

Številka: 004-01/93-9/3
Ljubljana, dne 22. decembra 1993

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik


Source: Official Gazette, 72/93


RETURN