Return to HomepageZ A K O N
O URESNICEVANJU JAVNEGA INTERESA NA PODROCJU KULTURE

22. novembra 1994

....................................

8. clen

Nacionalni kulturni program doloca zlasti:

....................................

- oblike pospeševanja kulturnega razvoja italijanske in madžarske narodne skupnosti in ukrepe za ohranitev kulturne dedišcine na narodnostno mešanih obmocjih, ki je posebej vezana na zgodovinsko prisotnost narodnih skupnosti,

....................................

10. clen

Vlada ustanovi Svet za kulturo kot strokovno posvetovalno telo.

Predsednika in eno tretjino clanov sveta imenuje Vlada na predlog ministra, tretjino na predlog Kulturniške zbornice Slovenije in strokovnih združenj kulturnih delavcev, ki niso clani zbornice in imajo vec kot sto clanov, tretjino pa po predlogih Slovenske akademije znanosti in umetnosti, interesnih združenj na podrocju ljubiteljske kulture, organiziranih za obmocje države ter italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Število clanov sveta in trajanje njihovega mandata ter nacin dela sveta doloci vlada z aktom o ustanovitvi sveta.

....................................

Številka: 610-01/94-11/4
Ljubljana, dne 22. novembra 1994

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 75/94


RETURN