Return to HomepageZ A K O N
O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI (ZSLKD)

27. decembra 1995

................................

3. clen

Nacionalni kulturni program s podrocja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti izvajajo:

- Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,

- samoupravni skupnosti avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji,

- ljubiteljska kulturna društva oziroma njihove zveze, ki izpolnjujejo pogoje vsakoletnega razpisa sklada za financiranje oziroma sofinanciranje kulturnih programov iz javnih sredstev,

- druge skupine, posamezniki in organizacije, ki delujejo na podrocju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in izpolnjujejo pogoje vsakoletnega razpisa sklada za financiranje oziroma za sofinanciranje kulturnih programov iz javnih sredstev,

- kulturne organizacije in društva Slovencev v zamejstvu in po svetu.

................................

5. clen

Sklad opravlja predvsem naslednje naloge:

- izvaja nacionalni kulturni program v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti ter spremlja in analizira stanje s svojega delovnega podrocja;

- financira in sofinancira ljubiteljske kulturne programe iz sredstev sklada;

- nadzoruje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev nacionalnega kulturnega programa na podrocju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- zbira predloge za financiranje oziroma sofinanciranje programov in projektov s podrocja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti z javnimi razpisi;

- sklepa z izbranimi izvajalci teh programov oziroma projektov pogodbe o financiranju oziroma sofinanciranju;

- zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoc ljubiteljskim kulturnim društvom oziroma njihovim zvezam, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in pomoc lokalnim skupnostim pri zagotavljanju pogojev za izvedbo kulturnih prireditev na obmocju izpostav; - zagotavlja administrativno-strokovno pomoc zvezam kulturnih društev, ki opravljajo skupne naloge za svoje clanice;

- nacrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami;

- skrbi za izobraževalne programe s kulturnega podrocja;

- promovira dosežke s podrocja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in posreduje kulturno produkcijo;

- izdaja publikacije s svojega delovnega podrocja.

Sklad lahko na podlagi pogodbe z lokalno skupnostjo oziroma s samoupravno skupnostjo avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji opravlja naloge iz prejšnjega odstavka tudi zanjo.

................................

Št. 412-01/94-16/3
Ljubljana, dne 27. decembra 1995

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette, 1/96


RETURN