Return to HomepageZ A K O N
O SODIŠCIH

24. marca 1994

.......................

5. clen

Sodišca poslujejo v slovenskem jeziku.

Na obmocjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, sodišca poslujejo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, ce stranka, ki živi na tem obmocju, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.

Kadar sodišce višje stopnje odloca o pravnih sredstvih v zadevah, v katerih je sodišce nižje stopnje vodilo postopek tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda odlocbo tudi v prevodu v italijanski oziroma madžarski jezik.

Ce sodišce višje stopnje pri odlocanju po prejšnjem odstavku opravi obravnavo ali sejo senata, na kateri so navzoce stranke, uporablja dolocbe drugega odstavka tega clena.

Stroške, povezane z uporabo jezika pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti pred sodišci, krije Republika Slovenija.

.......................

45. clen

Kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišc lahko predlagajo predstavniški organi obcin z obmocja sodišca, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na tem obmocju, razen politicnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

Izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik višjega sodišca sodnike porotnike posameznega sodišca v sorazmerju s številom prebivalcev obcine, ki je predlagala kandidate oziroma v sorazmerju s številom clanov, ki jih imajo interesne organizacije.

Na obmocjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, imenuje predsednik višjega sodišca potrebno število sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo italijanski oziroma madžarski jezik.

.......................

Št.. 700-04/93-16/3
Ljubljana, dne 24. marca 1994

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik


Source: Official Gazette, 19/94, 45/95, 38/99, 28/00


RETURN