Return to Homepage270/1995 Z.z.

Zákon NR SR z 15. novembra 1995
o štátnom jazyku Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky, vychádzajúc zo skutocnosti, že slovenský jazyk je najdôležitejším znakom osobitosti slovenského národa, najvzácnejšou hodnotou jeho kultúrneho dedicstva a výrazom suverenity Slovenskej republiky aj všeobecným dorozumievacím prostriedkom jej obcanov, ktorý zabezpecuje ich slobodu a rovnost v dôstojnosti a právach1 na území Slovenskej republiky, uzniesla sa na tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk.2

(2) Štátny jazyk má prednost pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky.

(3) Zákon neupravuje používanie liturgických jazykov. Používanie týchto jazykov upravujú predpisy cirkví a náboženských spolocností.3

(4) Zákon neupravuje používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín. Používanie týchto jazykov upravujú osobitné zákony.4

§ 2

Štátny jazyk a jeho ochrana

(1) Štát

a) utvára v školskom, vedeckom a informacnom systéme také podmienky, aby si každý obcan Slovenskej republiky mohol osvojit a používat štátny jazyk slovom aj písmom,

b) sa stará o vedecký výskum štátneho jazyka, jeho historického vývinu, o výskum miestnych a sociálnych nárecí, o kodifikáciu štátneho jazyka a o zvyšovanie jazykovej kultúry.

(2) Kodifikovanú podobu štátneho jazyka vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (dalej len "ministerstvo kultúry") na návrh odborných slovakistických jazykovedných pracovísk.

(3) Akýkolvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitostami je neprípustný.

§ 3

Používanie štátneho jazyka v úradnom styku

(1) Štátne orgány a štátne organizácie, orgány územnej samosprávy a orgány verejnoprávnych ustanovizní5 (dalej len "verejnoprávny orgán") pri výkone svojich pôsobností povinne používajú štátny jazyk na celom území Slovenskej republiky. Preukázanie primeranej znalosti štátneho jazyka slovom i písmom je podmienkou prijatia do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vztahu a predpokladom na vykonávanie dohodnutej práce v urcenej pracovnej cinnosti vo verejnoprávnom orgáne.

(2) Zamestnanci a funkcionári verejnoprávnych orgánov, zamestnanci dopravy a spojov, ako aj príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených bezpecnostných zborov, iných ozbrojených zborov a požiarnych zborov používajú v úradnom styku štátny jazyk.

(3) V štátnom jazyku sa

a) vydávajú zákony, nariadenia vlády a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy vrátane predpisov orgánov územnej samosprávy, rozhodnutia a iné verejné listiny,

b) uskutocnujú rokovania verejnoprávnych orgánov,

c) vedie celá úradná agenda (matriky, zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, úradné záznamy, informácie urcené pre verejnost a pod.) a agenda cirkví a náboženských spolocností urcená pre verejnost,

d) uvádzajú úradné názvy obcí a ich castí, oznacenia ulíc a iných verejných priestranstiev, iné zemepisné názvy, ako aj údaje na štátnych mapových dielach vrátane katastrálnych máp; oznacovanie obcí v iných jazykoch upravuje osobitný zákon,6

e) vedú kroniky obcí. Prípadné inojazycné znenie je prekladom zo štátneho jazyka.

(4) Verejnoprávne orgány a nimi zriadené organizácie sú povinné používat štátny jazyk vo všetkých informacných systémoch i vo vzájomnom styku.

(5) Písomné podania obcanov urcené verejnoprávnym orgánom sa podávajú v štátnom jazyku.

(6) Každý obcan Slovenskej republiky má právo na bezplatnú úpravu svojho mena7 a priezviska do slovenskej pravopisnej podoby.

§ 4

Používanie štátneho jazyka v školstve

(1) Výucba štátneho jazyka je povinná na všetkých základných školách a stredných školách. Iný ako štátny jazyk je vyucovacím jazykom a skúšobným jazykom v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.8

(2) Pedagogickí pracovníci na všetkých školách a v školských zariadeniach na území Slovenskej republiky s výnimkou zahranicných pedagógov a lektorov sú povinní ovládat a používat štátny jazyk slovom aj písmom.

(3) Celá pedagogická dokumentácia sa vedie v štátnom jazyku.

(4) Ucebnice a ucebné texty používané vo výchovno­vzdelávacom procese v Slovenskej republike sa vydávajú v štátnom jazyku okrem ucebníc a ucebných textov na výucbu v jazyku národnostných menšín, etnických skupín a iných cudzích jazykov. Ich vydávanie a používanie upravujú osobitné predpisy.9

(5) Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevztahujú na používanie štátneho jazyka pri výucbe na vysokých školách, pri výucbe iných jazykov alebo pri výchove a vzdelávaní v inom jazyku ako štátnom jazyku8 ani na používanie ucebníc a ucebných textov pri výucbe na vysokých školách.

§ 5

Používanie štátneho jazyka hromadných informacných prostriedkoch, na kultúrnych podujatiach a na verejných zhromaždeniach

(1) Vysielanie v rozhlase a televízii sa na celom území Slovenskej republiky uskutocnuje v štátnom jazyku. Výnimkou sú

a) inojazycné rozhlasové relácie a inojazycné televízne relácie skladajúce sa z audiovizuálnych diel a ostatných zvukovo­obrazových záznamov s titulkami v štátnom jazyku alebo inak splnajúcich požiadavku základnej zrozumitelnosti z hladiska štátneho jazyka,

b) cudzojazycné vysielanie Slovenského rozhlasu pre zahranicie, televízne a rozhlasové jazykové kurzy a relácie s príbuzným zameraním,

c) hudobné relácie s pôvodnými textami.

Vysielanie v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín upravujú osobitné predpisy.10

(2) Inojazycné audiovizuálne diela urcené detom do 12 rokov musia byt dabované do štátneho jazyka.

(3) Prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania, hlásatelia, moderátori a redaktori sú povinní používat vo vysielaní štátny jazyk.

(4) Vysielanie regionálnych alebo lokálnych televíznych staníc, rozhlasových staníc a rozhlasových zariadení sa zásadne uskutocnuje v štátnom jazyku. Iné jazyky sa smú používat pred odvysielaním a po odvysielaní danej relácie v štátnom jazyku.

(5) Periodické publikácie a neperiodické publikácie sa vydávajú v štátnom jazyku. Vydávanie inojazycnej tlace upravuje osobitný predpis.11

(6) Príležitostné tlace urcené pre verejnost, katalógy galérií, múzeí, knižníc, programy kín, divadiel, koncertov a ostatných kultúrnych podujatí sa vydávajú v štátnom jazyku. V prípade potreby môžu obsahovat inojazycné preklady.

(7) Kultúrne a výchovno­vzdelávacie podujatia sa uskutocnujú v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, ak splnajú požiadavku základnej zrozumitelnosti z hladiska štátneho jazyka. Výnimkou sú kultúrne podujatia národnostných menšín, etnických skupín, hostujúcich zahranicných umelcov a hudobné diela s pôvodnými textami. Sprievodné uvádzanie (konferovanie) programov odznie najskôr v štátnom jazyku.

(8) Každý úcastník zhromaždenia ci prednášky na území Slovenskej republiky má právo predniest svoj prejav v štátnom jazyku.

§ 6

Používanie štátneho jazyka v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch a v požiarnych zboroch

(1) V Armáde Slovenskej republiky, vo vojskách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v Policajnom zbore, v Slovenskej informacnej službe, v Zbore väzenskej a justicnej stráže Slovenskej republiky, v Železnicnej polícii Slovenskej republiky a v obecnej polícii sa v služobnom styku používa štátny jazyk.

(2) Celá agenda a dokumentácia ozbrojených síl, ozbrojených bezpecnostných zborov, iných ozbrojených zborov a požiarnych zborov sa vedie v štátnom jazyku.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevztahuje na letectvo pocas letovej prevádzky a na medzinárodné aktivity ozbrojených zborov.

§ 7

Používanie štátneho jazyka v súdnom a správnom konaní

(1) Vzájomný styk súdov s obcanmi, súdne konanie, správne konanie, rozhodnutia a zápisnice súdov a správnych orgánov sa vedú a vydávajú v štátnom jazyku.

(2) Práva osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám alebo práva cudzincov, ktorí neovládajú štátny jazyk, vyplývajúce z osobitných predpisov12 zostávajú nedotknuté.

§ 8

Používanie štátneho jazyka v hospodárstve, v službách a v zdravotníctve

(1) V záujme ochrany spotrebitela je používanie štátneho jazyka povinné pri oznacovaní obsahu domáceho ci dovážaného tovaru, v návodoch na používanie výrobkov, najmä potravín a lieciv, v podmienkach záruky a v iných informáciách pre spotrebitela.13

(2) Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vztahu alebo v obdobnom pracovnom vztahu sa vyhotovujú v štátnom jazyku.

(3) Financná a technická dokumentácia, slovenské technické normy, stanovy združení, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných spolocností sa vyhotovujú v štátnom jazyku.

(4) Celá agenda zdravotníckych zariadení sa vedie v štátnom jazyku. Styk zdravotníckeho personálu s pacientmi sa vedie spravidla v štátnom jazyku; ak ide o obcana alebo cudzinca neovládajúceho štátny jazyk, aj v jazyku, v ktorom sa možno s pacientom dorozumiet.

(5) V konaní pred verejnoprávnymi orgánmi o zmluvách upravujúcich záväzkové vztahy sa uznáva len znenie v štátnom jazyku.

(6) Všetky nápisy, reklamy a oznamy urcené na informovanie verejnosti, najmä v obchodoch, na športoviskách, v pohostinstvách, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, v autobusových staniciach a železnicných staniciach, vo voznoch a v prostriedkoch hromadnej dopravy sa musia uvádzat v štátnom jazyku. Môžu byt preložené do iných jazykov, ale inojazycné texty nasledujú až po rovnako velkom texte v štátnom jazyku.

§ 9

Dohlad

Ministerstvo kultúry dohliada na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto zákona. Ak zistí nedostatky, upozorní na ne právnické osoby a fyzické osoby, v ktorých cinnostiach tieto nedostatky zistilo, a je oprávnené žiadat odstránenie protiprávneho stavu.

§ 10

Pokuty

(1) Ak sa neodstráni protiprávny stav (§ 9), ministerstvo kultúry môže uložit pokutu

a) právnickým osobám do 250 000 Sk za porušenie povinností podla § 4 ods. 4, § 8 ods. 1, 3, 5 a 6,

b) právnickým osobám do 500 000 Sk za porušenie povinností podla § 5 ods. 2 a 5,

c) fyzickým osobám oprávneným podnikat do 50 000 Sk za porušenie povinností podla § 4 ods. 4, § 5 ods. 2 a 5 a § 8 ods. 1,3 a 5.

(2) Pri urcení pokuty prihliada ministerstvo kultúry na závažnost porušenia povinností.

(3) Pokutu možno uložit najneskôr do jedného roka odo dna, ked ministerstvo kultúry zistí porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov od porušenia povinnosti.

(4) Pokuta uložená podla tohto zákona je splatná do 30 dní odo dna, ked rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnost. Na konanie o uložení pokuty sa vztahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.14

(5) Pokuty uložené podla tohto zákona sú príjmom štátneho fondu kultúry Pro Slovakia.15

§ 11

Spolocné a prechodné ustanovenia

(1) Používanie vžitých inojazycných názvov, odborných pojmov alebo pomenovaní nových skutocností, na ktoré zatial niet v štátnom jazyku vhodného rovnocenného výrazu, nie je týmto zákonom dotknuté.

(2) Za dodržiavanie ustanovení tohto zákona zodpovedajú vedúci verejnoprávnych orgánov a ostatné právnické osoby a fyzické osoby (§ 10 ods. 1).

(3) Náklady na všetky úpravy informacných tabúl, nápisov a ostatných textov podla tohto zákona uhrádzajú príslušné úrady a ostatné právnické osoby a fyzické osoby. Tieto úpravy vykonajú do jedného roka odo dna úcinnosti tohto zákona.

(4) Štátnym jazykom sa na úcely § 2 ods. 1 písm. a) a b), § 3 ods. 1, 2 a ods. 3 písm. a), c), d) a e), § 4, § 5 ods. 5 a 8, § 6 ods. 2 a § 8 ods. 1 až 5 rozumie slovenský jazyk v jeho kodifikovanej podobe (§ 2 ods. 2).

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady c. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.

§ 13

Tento zákon nadobúda úcinnost 1. januára 1996 s výnimkou § 10, ktorý nadobúda úcinnost 1. januára 1997.

Michal Kovác v.r.

Ivan Gašparovic v.r.

Vladimír Meciar v.r.

1 Cl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

2 Cl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

3 Zákon c. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spolocností.

4 Napríklad zákon c. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, Obciansky súdny poriadok, zákon c. 81/1966 Zb. o periodickej tlaci a o ostatných hromadných informacných prostriedkoch v znení neskorších predpisov, zákon c. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady c. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady c. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 191/1994 Z.z. o oznacovaní obcí v jazyku národnostných menšín.

5 Napríklad zákon Slovenskej národnej rady c. 254/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady c. 255/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poistovne a o zriadovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obcianskych zdravotných poistovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poistovni v znení neskorších predpisov.

6 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 191/1994 Z.z.

7 § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku.

8 § 3 a 3a zákona c. 29/1984 Zb. v znení zákona c. 171/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 230/1994 Z.z.

8 § 3 a 3a zákona c. 29/1984 Zb. v znení zákona c. 171/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 230/1994 Z.z.

9 § 40 zákona c. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 282/1994 Z.z. o používaní ucebníc a ucebných textov.

10 § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady c. 254/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady c. 255/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11 Zákon c. 81/1966 Zb. o periodickej tlaci a o ostatných hromadných informacných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

12 § 18 Obcianskeho súdneho poriadku. § 2 ods. 14 zákona c. 141/1961 Zb. Zákon c. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmocníkoch. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti c. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmocníkoch v znení neskorších predpisov.

13 § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona c. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebitela. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 152/1995 Z.z. o potravinách.

14 Zákon c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

15 Zákon Slovenskej národnej rady c. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov.Source: Legislation on culture and media, website of the Slovak Ministry of Culture
http://www.culture.gov.sk/


RETURN