Return to HomepageSlovenská republika

Zákon č. 29/1984 Zb.
o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)

z 22.marca 1984

Zmena:
Zákon č. 188/1988 Zb.
Zákon č. 171/1990 Zb.
Zákon č. 522/1990 Zb.
Zákon č. 230/1994 Z.z.
Zákon č. 231/1994 Z.z.
Zákon č.     6/1998 Z.z.
Zákon č.     5/1999 Z.z.
Zákon č. 229/2000 Z.z.
Zákon č. 216/2001 Z.z.
Zákon č. 416/2001 Z.z.
Zákon č. 506/2001 Z.z.

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

............................

3

(1) Výchova a vzdelávanie sa uskutočňujú v štátnom jazyku. Občanom českej, maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti sa v rozsahu primeranom záujmom ich národného rozvoja zabezpečuje právo na vzdelávanie v ich jazyku.

...............................
Source: Zbierka zákonov Slovenskej republiky


RETURN