Return to HomepageSlovenská republika

Zákon č. 255/1991 Zb.
o Slovenskom rozhlase

z 24. mája 1991

Zmeny:
Zákon č. 483/1992 Zb., nadobudol účinnosť 26. októbrom 1992
Zákon č. 166/1993 Z.z., nadobudol účinnosť 30. júlom 1993
Zákon č. 83/1995 Z.z., nadobudol účinnosť 27. aprílom 1995
Zákon č. 321/1996 Z.z., nadobudol účinnosť 19. novembrom 1996
Zákon č. 335/1998 Z.z., nadobudol účinnosť 9. novembrom 1998

PRVÁ ČASŤ
Zriadenie, postavenie a úlohy Slovenského rozhlasu

§ 1

........................

(2) V rámci Slovenského rozhlasu pôsobí štúdio Bratislava, štúdio Banská Bystrica a štúdio Košice.

§ 3

.....................

(2) Spravodajské a publicistické programy Slovenského rozhlasu zabezpečujú včasné a objektívne informovanie verejnosti a utvárajú priestor pre dialóg; umelecké, vzdelávacie a zábavné programy slúžia na rozvoj a šírenie národnej kultúry, vzdelanosti a na pozdvihnutie duchovnej a mravnej úrovne spoločnosti.

......................

§ 5

......................

(2) Slovenský rozhlas zabezpečuje prostredníctvom rozhlasového vysielania v materinskej reči uplatnenie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike.

§ 6

Slovenský rozhlas plní najmä tieto úlohy:

a) utvára vlastný rozhlasový program,
b) uskutočňuje prenosy a verejné nahrávky zo spoločensky významných udalostí politických, kultúrnych, náboženských, umeleckých, športových, telovýchovných a pod.,
c) spolupracuje so štátnymi, politickými, cirkevnými, hospodárskymi, vedeckými, kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniami,
d) prispieva rozhlasovým vysielaním k rozvoju národnej kultúry a kultúr národností žijúcich v Slovenskej republike, ako aj k sprostredkúvaniu kultúrnych hodnôt iných národov,

.............................

TRETIA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

..........................

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.Source: http://www.rada-rtv.sk/10/10.4.html


RETURN