Return to HomepageSlovenská republika

Zákon č. 300/1993 Z.z.
o mene a priezvisku

z 24.septembra 1993

Zmena:
Zákon č. 154/1994 Z.z., nadobudol účinnosť 1. júlom 1994

1

(1) Meno osoby, ktorá sa narodila na území SR, sa určuje dohodou rodičov; ak k takejto dohode nedošlo, meno sa určuje rozhodnutím súdu.

(2) Ak druhý rodič nie je známy, meno osoby sa určuje vyhlásením jedného z rodičov. Ak nie je známy ani jeden z rodičov, určí meno dieťaťa súd na podnet obvodného úradu, v matrike ktorého sa vykonáva zápis o narodení dieťaťa.

2

(1) Osobe narodenej na území Slovenskej republiky sa môže spôsobom a za podmienok ustanovených v 1 určiť viac mien, a to aj cudzojazyčných, najviac však tri mená. Pri zápise mena do matriky sú rodičia povinní poskytnúť obvodnému úradu súčinnosť.

.......................

Spoločné a záverečné ustanovenia

......................

17

Tento zákon nadobúda účinnosť 1.januárom 1994.
Source: Zbierka zákonov Slovenskej republiky


RETURN