Return to HomepageGUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 759
din 29 octombrie 1998

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 378/1998 privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea înființării Universității de stat cu limba de predare maghiară

Guvernul României hotărăște:

ARTICOL UNIC

Hotărârea Guvernului nr. 378/1998 privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea înființării Universității de stat cu limba de predare maghiară se modifică și se completeaza după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:

"ART. 3^1

(1) Comisia de evaluare are atribuția de a analiza și modalităile de înființare a Universității de stat multiculturale cu limbile de predare maghiară și germană "Petofi-Schiller", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 687/1998 privind inițierea procedurii de înființare a Universității de stat multiculturale cu limbile de predare maghiară și germană "Petofi-Schiller".

(2) În vederea aplicării prevederilor cuprinse la alin. (1), componența Comisiei de evaluare se completează cu 3 specialiști în învățământ superior, propuși de către Forumul Democrat al Germanilor din România și numiți prin ordin al primului-ministru.

(3) Documentația elaborată conform alin. (1) va fi înaintată grupului de lucru constituit în baza art. 2 Hotărârea Guvernului nr. 687/1998, care va întocmi raportul de autoevaluare pentru această instituție."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"ART. 4

Studiul de fezabilitate și documentația de acreditare vor fi depuse la Guvern până la data de 15 noiembrie 1998."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru
minorități naționale,
Gyorgy Tokay

p. Ministrul educației naționale,
Mihai Korka,
secretar de stat


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE nr. 378
din 14 iulie 1998

privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea înființării Universității de stat cu limba de predare maghiară

Guvernul României hotărăște:

ART. 1

(1) În vederea aplicării pct. 37 al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, se constituie Comisia de evaluare în vederea înființării Universității de stat cu limba de predare maghiară, denumită în continuare comisia de evaluare.

(2) Comisia de evaluare este împuternicită să elaboreze proiectul de evaluare a modalităților de înființare a Universității de stat cu limba de predare maghiară și să întocmească documentația necesară pentru reglementarea organizării și funcționării acesteia.

ART. 2

(1) Comisia de evaluare va avea următoarea componență:
a) Tokay Gyorgy, ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale, președintele comisiei de evaluare;
b) dr. Koto Jozsef, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale;
c) dr. Mihai Korka, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale;
d) Constantin Bratianu, director general pentru probleme de învățământ superior în Ministerul Educației Naționale;
e) dr. Szilagyi Pal, prorector al Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca;
f) dr. Nicolae Bocșan, prorector al Universitații "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca;
g) dr. Horvath Andor, profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca;
h) Pusztai Kalman, profesor la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca;
i) Jung Janos, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mures;
j) Dan Horia Mazilu, profesor la Facultatea de Litere a Universității din București;
k) Marius Sabau, decan al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mures;
l) Adrian Costescu, profesor la Facultatea de Fizică a Universității din București.

(2) Activitatea comisiei de evaluare va fi sprijinită de către un secretariat tehnic, al cărui secretar este remunerat.

ART. 3

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt următoarele:
a) elaborarea studiului de fezabilitate privind identificarea fondurilor necesare pentru asigurarea infrastructurii universității;
b) întocmirea documentației necesare pentru procesul de acreditare, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, pentru autorizarea și funcționarea provizorie și pentru acordarea dreptului de organizare a admiterii.

ART. 4

Studiul de fezabilitate și documentația de acreditare vor fi depuse până la data de 15 octombrie 1998.

ART. 5

Secretariatul General al Guvernului va asigura spațiul necesar pentru funcționarea comisiei de evaluare.

ART. 6

Pentru buna desfășurare a activității comisiei de evaluare se va suplimenta bugetul Ministerului Educației Naționale pe anul 1998 cu 500 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

p. Ministru delegat
pe lângă primul-ministru
pentru minorități naționale,
Klaus Fabritius,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Daniel Daianu
Source: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 iulie 1998, nr. 429 din 12 noiembrie 1998


RETURN