Return to HomepageGUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ
Nr. 112 din 27 august 1998

privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților
(organizații, culte religioase) minorităților naționale din România

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. 17 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

ART. 1

Clădirile împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță, care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) minorităților naționale din România și au fost trecute în patrimoniul statului român prin măsuri de constrângere, confiscare sau naționalizare, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.

ART. 2

(1) Comisiile speciale de restituire, constituite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, aprobată și modificată prin Legea nr. 140/1997, respectiv în baza Ordonanței de urgență nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, vor verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1, cu respectarea aceleiași proceduri.

(2) Comisiile speciale de restituire vor stabili succesorii din cadrul comunităților, care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate, și vor întocmi, pe bază de acte doveditoare, documentația pentru fiecare imobil în parte.

ART. 3

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deținători ai imobilelor și succesorii stabiliți, menționându-se concret drepturile actualilor deținători.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministru delegat
pe lângă primul-ministru
pentru minorități naționale,
Gyorgy Tokay

ANEXA 1

IMOBILELE
care vor fi restituite comunităților minorităților naționale din România

................................
Source: MONITORUL OFICIAL NR. 324 din 29 august 1998


RETURN