Return to HomepageHOTĂRÂRE Nr. 506
din 12 septembrie 1997

pentru modificarea oi completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/1997 privind înființarea, organizarea oi funcționarea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale

Guvernul României hotărăote:

ARTICOL UNIC

Hotărârea Guvernului nr. 17/1997 privind înființarea, organizarea oi funcționarea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 5 februarie 1997, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"ART. 8

(1) În cadrul Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale se constituie Oficiul Național pentru Rromi, având ca atribuții menținerea oi stabilirea de relații cu organizații ale rromilor, în vederea soluționării problemelor specifice oi integrării sociale a acestora.

(2) Regulamentul de funcționare a Oficiului Național pentru Rromi va fi aprobat prin ordin al ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."

2. Articolul 9 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Consiliul Minorităților Naționale are în componența sa câte trei reprezentanți ai fiecărei organizatii a cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, dacă aceasta este reprezentată în Parlamentul României. Pot fi membre ale Consiliului Minorităților Naționale oi acele organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale înființate până la data de 27 septembrie 1992, care, deoi sunt unice reprezentante ale acestora, nu au participat la alegeri sau au participat dar nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru obținerea unui mandat."

3. Articolul 10 literele a), b), d), f) oi h) vor avea următorul cuprins:

"a) sprijină activitatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;"

"b) menține contacte cu reprezentanții Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale;"

"d) informează departamentul cu privire la problemele discutate în cadrul consiliului;"

"f) primeote, examinează oi propune spre avizare departamentului, prin comisiile sale de specialitate, proiecte de legi oi de alte acte normative ce au incidență asupra drepturilor oi îndatoririlor persoanelor aparținând minorităților naționale;"

"h) contactează oi menține relații cu organizații neguvernamentale din țară oi din străinătate."

4. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 17/1997 se înlocuieote cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru
minorități naționale,
Gyorgy Tokay

Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru
coordonarea Secretariatului
General al Guvernului oi a
Departamentului pentru
Administratie Publică Locală,
Remus Oprio


HOTĂRÂRE Nr. 17
din 31 ianuarie 1997

privind înființarea, organizarea oi funcționarea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale

Având în vedere prevederile art. 6 oi ale art. 107 alin. (1) din Constituția României,

Guvernul României hotărăote:

ART. 1

(1) Se înființează Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale, ca departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului României, subordonat primului-ministru.

(2) Departamentul este condus de ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale, cu statut de membru al Guvernului.

ART. 2

Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale are următoarele atribuții:

a) elaborează proiecte de legi oi alte acte normative din domeniul său de activitate;

b) avizează proiecte de legi oi alte acte normative, care au incidență asupra drepturilor oi îndatoririlor persoanelor aparținând minorităților naționale, având recomandarea Consiliului Minorităților Naționale;

c) monitorizează aplicarea actelor normative interne oi internaționale referitoare la protecția minorităților naționale;

d) la propunerea fundamentată a Consiliului Minorităților Naționale, Guvernul, prin Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale, acordă asistență financiară organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, prin adoptarea de hotărâri în baza Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice oi a legilor bugetare anuale;

e) mentine legătura cu Consiliul Minorităților Naționale privind atribuțiile departamentului;

f) urmăreote aplicarea unitară a prevederilor legale privind protecția minorităților naționale de către autoritățile publice;

g) solicită date oi informații de la autoritățile publice, necesare îndeplinirii atribuțiilor proprii;

h) primeote oi examinează cererile oi sesizările adresate de către instituții, organizații sau persoane fizice, cu privire la actele organelor administrației publice care încalcă drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale oi comunică punctul de vedere legal;

i) stabileote oi mentine relații cu organizații guvernamentale oi neguvernamentale din țară oi din străinătate oi cu organisme internaționale ce au în atribuțiile lor soluționarea problemelor respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;

j) promovează oi organizează programe privind păstrarea, exprimarea oi dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice oi religioase a persoanelor aparținând minorităților naționale;

k) menține legături permanente oi colaborează cu autoritățile administrației publice locale, prin împuterniciți cu competențe teritoriale, numiți prin ordin al ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale, în vederea identificării problemelor specifice oi urmăririi soluționării acestora;

l) sprijină cercetările otiințifice în domeniul relațiilor interetnice prin menținerea de contacte cu personalități din domeniu;

n) îndeplineote oi alte atribuții stabilite de Guvern sau însărcinări date de primul-ministru.

ART. 3

Structura organizatorică a Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4

În exercitarea atribuțiilor Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale emite ordine oi instrucțiuni.

ART. 5

Pentru desfăourarea activității, numărul maxim de posturi aprobat Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale este de 46, exclusiv demnitarii.

ART. 6

Bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimentează cu sumele necesare funcționării Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale.

ART. 7

Prefecturile vor asigura spațiul necesar desfăourării în teritoriu a activității împuterniciților Departamentului pentru Protecția Minorităților Nationale oi vor suporta, din bugetul propriu, cheltuielile materiale, de întreținere oi comunicații.

ART. 8

(1) În cadrul Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale se constituie Oficiul Național pentru Integrarea Socială a Romilor, având ca atribuții menținerea oi stabilirea de relații cu organizații ale romilor, în vederea soluționării problemelor specifice oi integrării sociale a acestora.

(2) Regulamentul de funcționare a Oficiului pentru Integrarea Socială a Romilor va fi aprobat prin ordin al ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale, în termen de 3O de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 9

(1) Pe lângă Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale funcționează, ca organ consultativ, Consiliul Minorităților Naționale.

(2) Consiliul Minorităților Naționale este format din reprezentanții tuturor organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite până la 27 septembrie 1992.

ART. 10

Atribuțiile Consiliului Minorităților Naționale sunt:

a) coordonează oi sprijină activitatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;

b) stabileote oi menține contacte cu reprezentantii Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale;

c) propune spre aprobare ministrului delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale repartizarea fondurilor alocate în bugetul de stat pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale;

d) informează, trimestrial, departamentul, cu privire la problemele discutate în cadrul consiliului;

e) face propuneri pentru elaborarea unor proiecte de legi oi de hotărâri ale Guvernului din domeniul său de activitate;

f) primeote, examinează oi propune spre avizare departamentului proiecte de legi oi de hotărâri ale Guvernului ce au incidență asupra drepturilor oi îndatoririlor persoanelor aparținând minorităților naționale;

g) înaintează propuneri departamentului în legătură cu adoptarea unor măsuri cu caracter administrativ în scopul soluționării mai eficiente, în condițiile legii, a problemelor ce intră în competența sa;

h) stabileote oi menține contacte cu reprezentanții tuturor organizațiilor locale ale cetățenilor aparținând minorităților naționale.

ART. 11

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale va iniția consultări cu organizatiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, în vederea desemnării reprezentanților acestora în consiliu.

ART. 12

Consiliul Minorităților Naționale îoi desfăooară lucrările în plen sau în comisii de lucru împreună cu reprezentanții Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, conform regulamentului de funcționare propriu ce urmează a fi elaborat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 13

Ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale menține contactul permanent cu reprezentanții în Parlamentul României ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.

ART. 14

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea oi funcționarea aparatului de lucru al Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificările oi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. La aceeaoi dată, Hotărârea Guvernului nr. 137/1993 privind organizarea oi funcționarea Consiliului pentru Minoritățile Naționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 9 iulie 1993, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru delegat pe
lângă primul-ministru
pentru minorități naționale,
Gyorgy Tokay

Ministru delegat
pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General
al Guvernului oi a
Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Remus Oprio

Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

Ministrul muncii oi
protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Source: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 19 septembrie 1997, NR. 17 din 5 februarie 1997


RETURN