Return to HomepageGUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 220
din 18 mai 1993

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/1993 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Minoritățile Naționale

Guvernul României hotărăște:

ART. 1

Hotărârea Guvernului nr. 137/1993 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Minoritățile Naționale se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Consiliul pentru Minoritățile Naționale are ca scop urmărirea problemelor specifice ale persoanelor aparținând minorităților naționale și are în competenta problemele cu caracter normativ, administrativ și financiar care se referă la exercitarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale în ceea ce privește păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, astfel cum sunt definite în Constituția României, în legislația în vigoare, precum și în tratatele și convențiile internaționale la care România este parte."

2. Articolul 2 alineatele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:

"ART. 2. - Consiliul pentru Minoritățile Naționale este constituit din reprezentanți ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, legal constituite la data alegerilor generale de la 27 septembrie 1992.

Din consiliu fac parte, de asemenea, reprezentanți, cu rang de secretar de stat sau director general, după caz, din cadrul următoarelor organe ale administrației publice centrale de specialitate:

- Ministerul Afacerilor Externe;
- Ministerul Justiției;
- Ministerul de Interne;
- Ministerul Apărării Naționale;
- Ministerul Finanțelor;
- Ministerul Culturii;
- Ministerul Învățământului;
- Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
- Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;
- Ministerul Tineretului și Sportului;
- Secretariatul de Stat pentru Culte;
- Departamentul pentru Administrație Publica Locală din cadrul Guvernului."

ART. 2

Hotărârea Guvernului nr. 137/1993 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Minoritățile Naționale, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marcel Dinu,
secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 137
din 6 aprilie 1993

privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Minoritățile Naționale

Având în vedere prevederile Constituției României referitoare la egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor și la recunoașterea și garantarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale,
ținând seama de voința Guvernului României de a promova respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, în conformitate cu standardele europene și internaționale în acest domeniu,
în vederea îmbunătățirii exercitării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale din România, în conformitate cu prevederile Constituției României și ale legilor în vigoare,

Guvernul României hotărăște:

ART. 1

Se constituie Consiliul pentru Minoritățile Naționale, organism consultativ al Guvernului României, coordonat de secretarul general al Guvernului.

Consiliul pentru Minoritățile Naționale are ca scop asigurarea relațiilor cu organizațiile legal constituite ale persoanelor aparținând minorităților naționale și are în competenta problemele cu caracter normativ, administrativ și financiar care se referă la exercitarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale în ceea ce privește păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, astfel cum sunt definite în Constituția României, în legislația în vigoare, precum și în tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.

ART. 2

Consiliul pentru Minoritățile Naționale este constituit din câte un reprezentant, cu rang de secretar de stat sau director general, după caz, din cadrul următoarelor organe ale administrației publice centrale de specialitate:

- Ministerul Afacerilor Externe;
- Ministerul Justiției;
- Ministerul de Interne;
- Ministerul Apărării Naționale;
- Ministerul Finanțelor;
- Ministerul Culturii;
- Ministerul Învățământului;
- Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
- Ministerul Tineretului și Sportului;
- Secretariatul de Stat pentru Culte;
- Departamentul pentru Administrație Publica Locală din structura Guvernului.

Din Consiliul pentru Minoritățile Naționale fac parte, de asemenea, câte doi reprezentanți ai organizațiilor legal constituite ale persoanelor aparținând minorităților naționale din România, legal constituite la data alegerilor generale de la 27 septembrie 1992.

Secretariatul Consiliului pentru Minoritățile Naționale este asigurat de Secretariatul General al Guvernului.

ART. 3

Consiliul pentru Minoritățile Naționale îndeplinește următoarele atribuții:

1. stabilește și menține contacte cu reprezentanții organizațiilor legal constituite ale persoanelor aparținând minorităților naționale;

2. face propuneri pentru elaborarea unor proiecte de legi și de hotărâri ale Guvernului, în vederea soluționării unor probleme ce intră în competenta sa;

3. propune Guvernului sau, după caz, secretarului general al Guvernului, adoptarea de măsuri cu caracter administrativ, în scopul rezolvării, în condițiile legii, a unor probleme ce intră în competenta sa;

4. informează Guvernul, de regula trimestrial, cu privire la problemele discutate în cadrul consiliului;

5. menține legături permanente și colaborează cu autoritățile administrației publice locale, în vederea identificării problemelor specifice unităților administrativ-teritoriale, și urmărește rezolvarea acestora;

6. stabilește și menține legături cu organizații guvernamentale și neguvernamentale din străinătate și cu organisme internaționale interesate în problemele respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;

7. avizează proiectele legilor, hotărârilor Guvernului și ordinelor miniștrilor ce au incidența asupra drepturilor și îndatoririlor persoanelor aparținând minorităților naționale;

8. primește și examinează cererile și sesizările adresate de către instituții, organizații sau persoane fizice, din domeniul sau de activitate.

ART. 4

Consiliul pentru Minoritățile Naționale se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Consiliul pentru Minoritățile Naționale își desfășoară lucrările în plen sau în comisii de lucru, conform regulamentului de funcționare, ce urmează a fi elaborat în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART. 5

În situația în care problemele examinate vizează problemele finanțelor publice, Guvernul, la propunerea fundamentată a Consiliului pentru Minoritățile Naționale, va putea adopta hotărâri în baza art. 17 din Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice și a prevederilor din legea bugetară anuală.

ART. 6

În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii autorităților publice prevăzute la art. 2 vor desemna persoanele care vor face parte din Consiliul pentru Minoritățile Naționale.

În același termen, secretarul general al Guvernului va iniția consultări cu organizațiile legal constituite ale persoanelor aparținând minorităților naționale, în vederea desemnării reprezentanților acestora în Consiliul pentru Minoritățile Naționale.

ART. 7

Secretariatul Consiliului pentru Minoritățile Naționale, prevăzut în art. 2 alin. 3 din prezenta hotărâre, este numit prin ordin al secretarului general al Guvernului, în cadrul numărului de posturi aprobat pentru Secretariatul General al Guvernului.

Bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimentează cu sumele necesare desfășurării activității Consiliului pentru Minoritățile Naționale.

ART. 8

Hotărârea Guvernului nr. 860/1992 se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleșcanu

Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
Source: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 12 aprilie 1993, NR. 142 din 30 iunie 1993


RETURN