Return to HomepageGUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE nr. 571
din 3 iulie 2000

pentru completarea art. 2 din Hotărarea Guvernului nr. 459/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial pentru Minorități Naționale

În temeiul art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Articolul 2 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 459/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial pentru Minorități Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 11 august 1998, se completează cu litera q) cu următorul cuprins:

"q) Ministerul Tineretului și Sportului."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
p. Ministru delegat
pe lângă primul-ministru
pentru minorități naționale,
Klaus Fabritius

p. Ministrul tineretului și sportului,
Ioan Dobrescu,
secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 459
din 7 august 1998

privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial pentru Minorități Naționale

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Constituția României și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 17/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 506/1997,

Guvernul României hotărăște:

ART. 1

Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale asigură coordonarea politicii unitare a României în domeniul protecției minorităților naționale.

ART. 2

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 1 și în Hotărârea Guvernului nr. 17/1997, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 506/1997, se constituie, pe lângă Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul Interministerial pentru Minorități Naționale, denumit în continuare Comitet interministerial, organ consultativ format din câte un reprezentant al următoarelor ministere, respectiv departamente:

a) Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale;
b) Ministerul Educației Naționale - Direcția generală pentru minoritățile naționale;
c) Ministerul Culturii - Direcția minorități naționale;
d) Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
e) Ministerul Afacerilor Externe - Direcția pentru drepturile omului;
f) Ministerul Justiției;
g) Ministerul de Interne;
h) Ministerul Sănătății;
i) Ministerul Apărării Naționale;
j) Ministerul Agriculturii și Alimentației;
k) Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;
l) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul;
m) Secretariatul de Stat pentru Culte;
n) Departamentul pentru Administrație Publică Locală;
o) Departamentul pentru Integrare Europeană;
p) Departamentul pentru Protecția Copilului.

(2) Reprezentantul Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale este președintele Comitetului interministerial.

(3) Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale menționate la alin. (1) vor fi reprezentate în Comitetul interministerial cel puțin la nivel de director, numit prin ordin al ministrului sau al conducătorului organului administrației publice centrale.

ART. 3

La întrunirile Comitetului interministerial pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai comisiilor de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților, ai Președinției, Consiliului Legislativ, precum și ai altor instituții, cum ar fi: Academia Română, organisme de cercetare a relațiilor interetnice, respectiv ai organizațiilor neguvernamentale.

ART. 4

(1) Comitetul interministerial are următoarele atribuții principale:

a) sprijină Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale în exercitarea atribuțiilor proprii, prin asigurarea informațiilor necesare;

b) contribuie la elaborarea strategiei unitare cu privire la protecția minorităților naționale și a strategiei privind protecția minorității rromilor;

c) întocmește rapoarte anuale cu privire la aplicarea prevederilor Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale și a altor documente internaționale la care România este parte, precum și a programelor interne din domeniul protecției minorităților naționale.

(2) În cadrul Comitetului interministerial pot funcționa subcomisii pe probleme specifice ale minorităților naționale.

ART. 5

(1) Comitetul interministerial se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui acestuia.

(2) Comitetul interministerial va efectua, în termen de 60 de zile de la constituirea sa, evaluarea programelor realizate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri din cadrul fiecărui minister, din domeniul protecției minorităților naționale.

(3) Regulamentul de funcționare a Comitetului interministerial se aprobă în prima ședință a acestuia și se transmite instituțiilor interesate.

ART. 6

Cheltuielile legate de organizarea și funcționarea activității specifice a Comitetului interministerial se suportă din fonduri de la bugetul de stat, alocate Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru
minorități naționale,
Gyorgy Tokay

p. Ministrul finanțelor,
Dan Radu Rușanu,
secretar de stat

Ministrul culturii,
Ion Caramitru

Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Source: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 11 august 1998, nr. 320 din 10 iulie 2000


RETURN