Return to HomepageROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 24 marca 1992 r.

w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych.
(Dz. U. nr 34, poz. 150.)

§1

1. Przedszkola i szkoły publiczne zapewniają uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, stwarzane są w toku powszechnie dostępnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§ 2.

Nadzór nad prawidłową realizacją praw oświatowych uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych, zwanych dalej "mniejszościami", sprawuje kurator oświaty.

§ 3.

1. Nauka języka ojczystego mniejszości oraz inne zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 2, są organizowane na zasadzie dobrowolności. Organizuje je dyrektor szkoły (przedszkola) na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. W przypadku młodzieży ze szkół ponadpodstawowych deklaracje wyrażające wolę korzystania z nauki w szkole, o której mowa w § 4, mogą składać sami uczniowie.

..................

§ 6.

Klasa (oddzial), w której nauczanie odbywa sie w jezyku ojczystym mniejszosci, moze byc zorganizowana wówczas, gdy nauke w tej klasie (oddziale) zglosi co najmniej 7 uczniów w szkole podstawowej i 14 w szkole ponapodstawowej.

§ 7.

1. W przypadku gdy liczba uczniów zgloszonych jest mniejsza niz ustalona w art. 6, nauczanie w jezyku mniejszosci organizuje sie w grupach miedzyoddzialowych lub miedzyklasowych, przy czym:

1) grupa miedzyodzialowa, tj. utworzona z uczniów róznych oddzialów tej samej klasy (np. IIa i IIIb), nie moze liczyc mniej niz 7 uczniów,

2) grupa miedzyklasowa, tj. utworzona z uczniów z róznych klas (np. II i III), pracuje na zasadach stosowanych w klasach laczonych i nie powinna liczyc mniej niz 3 i wiecej niz 14 uczniów,

3) jesli na nauke jezyka ojczystego mniejszosci zglosi sie 1 uczen w klasie moze on uczyc sie tego jezyka w grupie dwujezycznej lub miedzyklasowej.

2. Jesli w szkole nie ma mozliwosci zorganizowania nauczania jezyka ojczystego mniejszosci z powodu zbyt malej liczby zgloszonych uczniów lub z braku nauczyciela dyrektor szkoly przekazuje liste zgloszonych uczniów na nauke tego jezyka organowi prowadzacemu szkole publiczna, który, uwzgledniajac mozliwosci komunikacyjne, organizuje miedzyszkolne zespoly nauczania jezyka ojczystego. Liczba uczniów w zespole miedzyszkolnym nie moze byc mniejsza niz 3 i wieksza niz 20.

..................

§ 14.

W szkolach z ojczystym jezykiem nauczania mniejszosci swiadectwa szkolne wystawia sie w jezyku polskim i w jezyku danej mniejszosci.

§ 15.

Absolwenci szkól z ojczystym jezykiem nauczania mniejszosci maja dostep do szkól polskich wyzszego szczebla.

..................


RETURN