Return to HomepageUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks Pracy

(Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 93, nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 717)

........................

Artykuł 11

Jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, oraz przynależność zwi±zkow± - jest niedopuszczalna.

........................


RETURN