Return to HomepageUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny

Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553

.....................

Artykuł 118

1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie dopuszcza się zabójstwa albo powoduje cięźki uszczerbek na zdrowiu osoby naleźącej do takiej grupy podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze doźywotniego pozbawienia wolności.

2. Kto, w celu określonym w ust. 1, stwarza dla osób naleźących do takiej grupy warunki źycia groźące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające słuźyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej naleźącym podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Artykuł 119

1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynaleźności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1.

.....................

Artykuł 256

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle róźnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 257

Kto publicznie zniewaźa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynaleźności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

.....................


RETURN