Return to HomepageModificat

Notă: Cuvintele "Ministerul Comunicațiilor și Informaticii" din cuprinsul legii se înlocuiesc cu cuvintele "organul central de specialitate" prin Legea nr.427-XIV din 04.06.99

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

Legea audiovizualului

Nr.603-XIII din 03.10.95

Capitolul I

DISPOZIŤII GENERALE

Art. 1. - În sensul prezentei legi se definesc următoarele noțiuni:

Instituție a audiovizualului - persoană juridică care concepe, produce și emite programe audiovizuale.

Instituție publică a audiovizualului - instituție creată în baza capitalului de stat sau cu capital majoritar de stat și cu participare a altui capital public sau privat, care este independentă în activitatea de creație și reflectă interesele tuturor păturilor sociale.

Instituție privată a audiovizualului - instituție creată cu capital integral privat sau majoritar privat, care reflectă interesele unei persoane sau ale unui grup de persoane.

Licență de emisie - permisiune eliberată de organele competente, ce legalizează dreptul la emiterea programelor audiovizuale.

.....................

Art. 2. - (1) În Republica Moldova dreptul la libera exprimare a ideilor și a opiniilor, la libera comunicare a informațiilor prin intermediul mijloacelor de televiziune și radiodifuziune, precum și dreptul la informație completă, veridică și operativă sînt garantate prin lege, în spiritul drepturilor și libertăților constituționale.

(2) Pluralismul de opinii și dreptul de autor sînt garantate de stat

(3) Instituțiile audiovizualului nu sînt supuse cenzurii.

Art. 3. - Libertatea de exprimare audiovizuală presupune respectarea strictă a Constituției și nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.

Art. 4. - (1) Prezenta lege reglementează activitatea companiilor, studiourilor, posturilor, organizațiilor și altor agenți din domeniul audiovizualului și determină principiile juridice, economice și organizatorice de activitate ale acestora.

Prezenta lege nu reglementează relațiile privind crearea și activitatea sistemelor de televiziune și radiodifuziune de tip închis (de producție, tehnologice, didactice, de serviciu și altele), altor feluri de comunicare, ce funcționează pe principiile comutării individuale și care nu sînt destinate pentru recepționarea în masă, activitatea secțiilor de radioamatori de diferite genuri, precum și activitatea legată de închirierea producției audio și video.

Art. 5. - (1) Instituția audiovizualului poate fi creată de către una ori mai multe persoane fizice sau juridice din Republica Moldova sub orice formă de organizare juridică în conformitate cu legislația.

(2) Persoanele fizice sau juridice străine, cu excepția celor de la întreprinderile mixte la care participă subiecți din Republica Moldova, nu au dreptul să fondeze instituții ale audiovizualului pe teritoriul Republicii Moldova.

(3) O persoană fizică sau juridică poate deține mai mult de 50 % din capitalul statutar doar la o singură instituție a audiovizualului, iar la altele - nu mai mult de 20 %.

(4) Întreprinderile de telecomunicații și întreprinderile de exploatare a rețelelor de comunicații audiovizuale nu pot fi fondatoare sau coproprietare ale instituțiilor audiovizualului.

.....................

Art. 7. - (1) Compania de Stat "Teleradio-Moldova" este instituție publică a audiovizualului și nu poate fi privatizată.

(2) Președintele Companiei de Stat "Teleradio-Moldova", directorul general al televiziunii și directorul general al radiodifuziunii, care sînt concomitent și locțiitorii președintelui acestei companii, precum și conducătorii altor instituții publice ale audiovizualului, sînt numiți pe un termen de 5 ani și sînt eliberați înainte de termen de către Parlament la propunerea Consiliului Coordonator al Audiovizualului sau din propria inițiativă a Parlamentului.

.....................

Art. 12. - Instituția audiovizualului este obligată să informeze publicul cu privire la:

a) denumirea și sediul administrației;
b) numele realizatorului de programe sau de emisiuni;
c) semnalele postului de radio sau simbolul studioului de televiziune.

Art. 13.

.....................

(3) Instituțiile audiovizualului, publice sau private, translează cel puțin 65% din volumul emisiunilor și programelor audiovizuale în limba de stat. Această prevedere nu se extinde asupra emisiunilor și programelor de televiziune transmise prin satelit și distribuite prin cablu, precum și ale posturilor străine și posturilor care difuzează în raza teritoriilor populate compact de minorități etnice.

Notă: Vezi Legea nr.1257-XIV din 29.09.2000 "Cu privire la interpretarea articolului 13 alineatul (3) din Legea audiovizualului"
[Alin.3 art.13 introdus prin Legea nr.427-XIV din 04.06.99]

(4) Cel puțin 50% din volumul programelor instituțiilor publice ale audiovizualului va constitui producția creată în Republica Moldova.

[Alin.4 art.13 introdus prin Legea nr.427-XIV din 04.06.99]

Art. 14. - Se înființează Consiliul Coordonator al Audiovizualului autoritate publică autonomă, care-și desfășoară activitatea potrivit prevederilor prezentei legi.

Capitolul II

LICENŤA DE EMISIE

Art. 15. - (1) Licența de emisie cuprinde categoriile de informații ce vor constitui obiectul difuzării în public.

(2) Licența de emisie se eliberează de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în urma unui concurs la care pot participa posesorii avizului tehnic prealabil. Avizul tehnic prealabil, eliberat de organul central de specialitate, se prezintă Consiliului Coordonator al Audiovizualului în cel mult 30 de zile de la data disponibilizării frecvenței (canalului) pentru comunicații audiovizuale.

[Alin.2 art.15 modificat prin Legea nr.427-XIV din 04.06.99]

(3) Condițiile de participare la concurs și criteriile concrete pentru departajarea participanților se aduc la cunoștință publică de Consiliul Coordonator al Audiovizualului cu cel puțin 45 de zile înainte de data la care urmează să se desfășoare concursul.

(4) Criteriile de departajare și prevederile din licența de emisie trebuie să asigure pluralismul de opinii, egalitatea de tratament a participanților, calitatea și diversitatea programelor, favorizarea liberei concurențe, a creației și a producției audiovizuale naționale, independența și imparțialitatea programelor difuzate de instituțiile audiovizualului.

(5) Accesul organizațiilor social-politice, culturale, religioase și al altor organizații la programele audiovizuale se face respectînd prevederile prezentului articol, în condițiile stabilite prin licența de emisie.

.....................

Capitolul VI

DREPTURILE ŞI OBLIGAŤIILE INSTITUŤIILOR
AUDIOVIZUALULUI ŞI LUCRĂTORILOR ACESTORA

.....................

Art. 28. - (1) Instituția audiovizualului este obligată:

.....................

e) să nu difuzeze materiale cu caracter pornografic și de propagare a cultului violenței.

.....................

Capitolul VII

CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Art. 31. - (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este constituit din 9 membri numiți de:

a) Parlament - 3 membri (inclusiv un specialist în domeniul audiovizualului);

b) Președintele Republicii Moldova - 3 membri (inclusiv un specialist în domeniul audiovizualului);

c) Guvern - 3 membri (inclusiv un specialist în domeniul telecomunicațiilor).

(2) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt numiți pe un termen de 5 ani. Ei sînt garanți ai interesului public în domeniul audiovizualului și nu reprezintă autoritatea care i-a numit.

.....................

Art. 33. - Pe durata mandatului de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului se suspendă activitatea acestuia în partidul politic. Nu se permite în această perioadă activitatea directă de difuzor sau producător de programe al vreunei instituții a audiovizualului.

.....................

Art. 37. - (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului stabilește norme obligatorii referitoare la aplicarea prezentei legi în activitatea instituțiilor audiovizualului.

[Alin.1 art.37 în redacția Legii nr.427-XIV din 04.06.99]

.....................

(5) Consiliul Coordonator al Audiovizualului garantează, prin condițiile și criteriile de acordare a frecvențelor și canalelor de emisie, anumite priorități pentru producătorii și difuzorii creațiilor audiovizuale autohtone cu preponderență în limba de stat.

[Alin.5 art.37 introdus prin Legea nr.427-XIV din 04.06.99]

.....................

Capitolul VIII

RĂSPUNDERI

.....................

Art. 44. - Se pedepsește conform legislației:

.....................

b) pregătirea și difuzarea de emisiuni cu încălcarea prevederilor art. 3;

.....................

Capitolul IX

COLABORAREA INTERNAŤIONALĂ

Art. 47. - (1) Colaborarea internațională în domeniul audiovizualului este reglementată de acordurile și convențiile încheiate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului sau de instituțiile audiovizualului din Republica Moldova cu organizații similare străine.

(2) Acordurile și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte sînt prioritare față de prevederile prezentei legi.

.....................

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI            Petru LUCINSCHI

Chișinău, 3 octombrie 1995
Nr. 603-XIII.


Source: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.70/798 din 14.12.1995


RETURN