Return to HomepageЗАКОН ЗА КУЛТУРАТА

1998

..................

Оддел 2

ЛОКАЛЕН ИНТЕРТЕС ВО КУЛТУРАТА

Член 7

(1) Локален интерес во културата, во смисла на овој закон, е културата што е од значење за граѓаните во единиците на локалната самоуправа.

(2) Локалниот интерес во културата, неговиот обем и неговото остварување се утврдуваат со општите акти на единиците на локалната самоуправа.

(3) Локалниот интерес во културата се финансира со акт на единицата на локалната самоуправа согласно со закон.

Оддел 3

НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

Член 8

..................

(2) Националниот интерес во културата опфаќа:

..................

(2. 3). Поттикнување на разновидноста и разноличноста во културата;

..................

(2.6). Грижа за културниот развој и остварување на културните права на македонското малцинство и иселеништво во странство;

..................
Source: СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА БР. 31/98


RETURN