Return to HomepageЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

1997

..................

Член 4

..................

(2) Секоj обвинет ги има следните минимални права:

- да биде информиран веднаш, на jазик што го разбира и детално за делата за кои се товари и доказите против него;

..................

Член 6

Во кривичната постапка службен jазик е македонскиот jазик и неговото кирилско писмо.

Член 7

(1) Припадник на националност државjанин на Република Македониjа во кривичната постапка има право да се служи на jазикот на националноста на коjа припаѓа и на неговото писмо. Судот на тоа лице му обезбедува бесплатно преведувач.

(2) Другите странки, сведоци и учесници во постапката пред судот имаат право на бесплатна помош на преведувач, ако не го разбираат или зборуваат jазикот на коj се води постапката.

(3) За правото на преведувач лицето ќе се поучи. Во записникот ќе се забележи дека е дадена поука и изjавата на лицето

..................
Source: СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА БР. 15/97


RETURN