Return to HomepageЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ

1995

..................

Член 7

(1) Секоj има право на еднаков пристап пред судовите во заштитата на неговите права И правно заснованите интереси.

(2) Секоj има право на законито, непристрасно, чесно И во разумен рок судење.

(3) Никому не може да му биде ограничен пристапот пред судовите поради недостиг на материjални средства.

..................

Член 40

(1) При изборот на судиите и судиите поротници не смее да има дискриминациjа во однос на полот, расата боjата на кожата, националното и социjалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.

(2) При изборот на судиите и судиите поротници без да се нарушат критериумите пропишани со закон ќе се настоjува да се обезбеди соодветна застапеност на националностите во Републиката

..................
Source: СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА, БР. 36/95 И 45/95


RETURN