Return to HomepageLIETUVOS RESPUBLIKOS
VISUOMENËS INFORMAVIMO ÁSTATYMO PAKEITIMO
ÁSTATYMAS

2000 m. rugpjûèio 29 d. Nr. VIII-1905
Vilnius

(in., 1996, Nr. 71-1706, Nr. 82-1971, Nr. 121-2848; 1997, Nr. 12-232, Nr. 67-1677, Nr. 91-2271; 1998, Nr. 8-166)

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGIMO IR PLATINIMO REIKALAVIMAI

....................

34 straipsnis. Kalba, kuria rengiama ir platinama viešoji informacija

1.Viešoji informacija rengiama ir platinama valstybine ar kuria kita kalba laikantis Valstybinës kalbos ástatymo bei Valstybinës lietuviø kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimø.

2. Radijo ir televizijos laidos, transliuojamos ne lietuviø kalba, turi bûti verèiamos á lietuviø kalbà arba rodomos su lietuviškais subtitrais, išskyrus mokom¹sias, progines, specialiàsias ir retransliuojamas uþsienio valstybiø radijo ir televizijos programas ar laidas, taip pat transliuotojo sukurtas laidas, skirtas Lietuvos tautinëms maþumoms. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, atsiþvelgdama á tautiniø maþumø, gyvenanèiø transliuojamø programø aprëpties zonoje, poreikius, gali licencijos sàlygose nustatyti, kokià transliuojamø ir (ar) retransliuojamø programø ar laidø dalá turi sudaryti programos ar laidos tautiniø maþumø kalbomis.

....................
Source: Seimas of the Republic of Lithuania, Document Search
http://www3.lrs.lt/n/eng/DPaieska.html


RETURN