Return to HomepageRedagavo: Angonita Rupšytė (1999.05.24)

Nutarimas paskelbtas: Žin., 1992, Nr.18-538

Neoficialus nutarimo tekstas

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 498, 93.07.07, Žin., 1993, Nr.28-647 (93.07.14)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 314 DALINIO PAKEITIMO

2.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 643, 96.05.30, Žin., 1996, Nr.53-1265 (96.06.05)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 314 IR 1993 M. KOVO 8 D. NUTARIMO NR. 145 DALINIO PAKEITIMO

3.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 570, 97.06.06, Žin., 1997, Nr.55-1269 (97.06.13)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOSVYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 314 „DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ" DALINIO PAKEITIMO

4.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 39, 98.01.16, Žin., 1998, Nr.7-141 (98.01.21)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 314 "DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ" DALINIO PAKEITIMO

5.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 596, 99.05.17, Žin., 1999, Nr.44-1410 (99.05.21)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 314 „DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ“ DALINIO PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S

1992 m. balandžio 30 d. Nr. 314
Vilnius

DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ

Vykdydama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 29 d. nutarimą I-824 "Dėl valstybinės kalbos statuso įgyvendinimo terminų", Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas (pridedama).

2. Patvirtinti Valstybinės kalbos mokymo programą (pridedama).

Ši programa turi sudaryti sąlygas Lietuvos kitakalbiams išmokti lietuvių kalbos ir ją vartoti.

3. Švietimo ir mokslo ministerija, organizuodama valstybinės kalbos programos įgyvendinimo darbus ir vykdydama jų priežiūrą, turi:

3.1. nuo 1997 m. birželio 10 d. panaikinti Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisiją ir perduoti jos funkcijas Lietuvos pedagogų kvalifikacijos instituto Lietuvių kalbos centrui; vietoj regioninių pakomisių miestuose ir rajonuose įsteigti valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo miestų (rajonų) komisijas ir iki 1997 m. liepos 1 d. patvirtinti personalinę jų sudėtį;

3.2. iki 1992 m. gegužės 30 d. sudaryti tipinę testų kalbos mokėjimui įvertinti sistemą ir pateikti ją tvirtinti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai;

3.3. iki 1997 m. liepos 1 d. parengti ir patvirtinti naujo pavyzdžio valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimo formą, šio pažymėjimo išdavimo, tvarkymo, saugojimo ir apskaitos nuostatus;

3.4. užtikrinti, kad Lietuvos pedagogų kvalifikacijos instituto Lietuvių kalbos centras mokytų suaugusius kitakalbius lietuvių kalbos, koordinuotų suaugusiųjų kitakalbių mokymo bei testavimo procesą ir vykdytų jo priežiūrą;

3.5. skirti lėšų darbuotojų, atsakingų už kitakalbių mokymą Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Ignalinos rajonuose, Visagino ir Klaipėdos miestuose, darbui apmokėti;

3.6. sudaryti Valstybinės kalbos mokymo programos koordinavimo grupę iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Ignalinos rajonų, Visagino ir Klaipėdos miestų savivaldybių atstovų.

Punkto pakeitimai:
Nr. 570, 97.06.06, Žin., 1997, Nr.55-1269 (97.06.13)
Nr. 596, 99.05.17, Žin., 1999, Nr.44-1410 (99.05.21)

4. Įpareigoti ministerijas, Vyriausybės įstaigas, įstaigas prie ministerijų, įmones, įstaigas bei organizacijas ir pasiūlyti miestų ir rajonų savivaldybėms organizuoti lietuvių kalbos nemokantiems jų darbuotojams šios kalbos mokymo kursus ir rekomenduoti padengti mokymo bei testavimo išlaidas. Apmokėjimo už testavimą dydį nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

Punkto pakeitimai:
Nr. 498, 93.07.07, Žin., 1993, Nr.28-647 (93.07.14)
Nr. 596, 99.05.17, Žin., 1999, Nr.44-1410 (99.05.21)

5. Įpareigoti ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų vadovus priimti į darbą darbuotojus, tik išlaikiusius valstybinės kalbos mokėjimo testą pagal toms pareigoms (darbui) reikiamą kvalifikacinę kategoriją. Sudarant darbo sutartis su asmenimis, kuriems įstatymo nustatyta tvarka pripažintas nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinis statusas, šie reikalavimai netaikomi vienerius metus nuo jų grįžimo į Lietuvą dienos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 596, 99.05.17, Žin., 1999, Nr.44-1410 (99.05.21)

6. Nustatyti, kad tuose Lietuvos Respublikos miestuose, gyvenvietėse ir apylinkėse, kur gyvena daugiausia kitakalbiai, vadovaujantiesiems ir gyventojus aptarnaujantiems darbuotojams iki 1995 m. sausio 1 d. taikomi minimalūs valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimai (I-oji valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinė kategorija).

Lietuvos Respublikos Ministras PirmininkasG.Vagnorius

__________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 314

Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos

Bendrosios nuostatos

1. I-oji kategorija - gebėjimas suprasti valstybinę kalbą ir susikalbėti nedidelės kvalifikacijos reikalingo darbo klausimais, pildyti paprasčiausius tipinius dokumentus.

2. II-oji kategorija - gebėjimas raštu ir žodžiu aptarnauti interesantus, tvarkyti darbo dokumentaciją valstybine kalba.

3. III-oji kategorija - gebėjimas atlikti valdymo funkcijas ir tvarkyti raštvedybą valstybine kalba.

Kvalifikacinių kategorijų turinys

4. I-oji kategorija - valstybinės kalbos supratimas, ribotas sakytinės ir minimalus rašytinės valstybinės kalbos mokėjimas.

Darbuotojas turi suprasti sakytinę kalbą ir rašytinį tekstą maždaug iš 800 žodžių susidedančio bazinio žodyno, gebėti naudotis pareigų terminijos minimumu. Reikalaujama mokėti pildyti paprasčiausius tipinius dokumentus (užsakymų lapus, kitus blankus).

5. II-oji kategorija - patenkinamas sakytinės ir ribotas rašytinės valstybinės kalbos mokėjimas.

Darbuotojas privalo suprasti sakytinę kalbą, rašytinį tekstą ir gebėti bendrauti valstybine kalba maždaug iš 1500 žodžių susidedančio bazinio žodyno bei pareigų terminijos. Reikalaujama mokėti parengti tipinius savo specialybės dokumentus ir juos pildyti.

6. III-oji kategorija - laisvas sakytinės ir rašytinės valstybinės kalbos mokėjimas. Darbuotojas privalo gebėti bendrauti raštu ir žodžiu maždaug iš 2500 žodžių susidedančio bazinio žodyno ir pareigų terminijos. Reikalaujama gebėti kalbėti ir rašyti lietuviškai įvairiomis temomis.

Kvalifikacinių kategorijų taikymas

7. I-oji kategorija taikoma aptarnavimo, gamybos ir kitų sričių darbuotojams, kuriems darbo reikalais tenka nuolat bendrauti su visuomene, pildyti paprasčiausius tipinius dokumentus (eiliniai valdybų, kontorų, pašto, banko, policijos ir kiti tarnautojai, žemesnysis medicinos personalas, pardavėjai, padavėjai ir pan.).

8. II-oji kategorija taikoma vidurinės grandies vadovaujančiajam personalui ir didesnės kvalifikacijos reikalingų įvairių sričių darbuotojams (vidurinis medicinos personalas, nelietuviškų kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojai, vidurinės grandies specialistai ir kt.).

9. III kategorija taikoma Lietuvos Respublikos aukščiausiųjų valstybinės valdžios ir valdymo organų, ministerijų, departamentų, kitų valstybinių tarnybų, miestų (rajonų) savivaldybių, įmonių, įstaigų bei organizacijų vadovams, kitiems vadovaujantiesiems darbuotojams ir aviacijos specialistams, užtikrinantiems skrydžių saugą (skrydžių vadovams ir orlaivių įguloms).

Punkto pakeitimai:
Nr. 39, 98.01.16, Žin., 1998, Nr.7-141 (98.01.21)

10. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos taikomos asmenims, pageidaujantiems užimti nurodytojo profilio pareigas.

11. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos netaikomos asmenims, baigusiems:

11.1. lietuviškas bendrojo lavinimo mokyklas, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų grupes lietuvių kalba;

1.2. nelietuviškas bendrojo lavinimo arba joms prilygstančias mokyklas 1991 metais ir vėliau.

Punkto pakeitimai:
Nr. 643, 96.05.30, Žin., 1996, Nr.53-1265 (96.06.05)
Nr. 596, 99.05.17, Žin., 1999, Nr.44-1410 (99.05.21)

12. Asmenų, kurie yra baigę profesinių bei žemės ūkio mokyklų II pakopos nelietuviškas grupes ir išlaikę privalomąjį lietuvių kalbos egzaminą, valstybinės kalbos mokėjimas prilyginamas I kvalifikacinei kategorijai, o baigusiųjų Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros metinių lituanistinių studijų pradedančiųjų lygio kursą valstybinės kalbos mokėjimas prilyginamas I kvalifikacinei kategorijai, pažengusiųjų lygio kursą – II kvalifikacinei kategorijai, mokančiųjų lygio kursą – III kvalifikacinei kategorijai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 596, 99.05.17, Žin., 1999, Nr.44-1410 (99.05.21)

Neteko galios

Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarka

Skyriaus pakeitimai:
Nr. 570, 97.06.06, Žin., 1997, Nr.55-1269 (97.06.13)

__________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 314

Valstybinės kalbos mokymo programa

1. Parengti ir išleisti šias mokymo priemones suaugusiems kitakalbiams:

Mokymo priemonės pavadinimas Išleidimo metai

Vadovėliai (V.Čekmono ir I.Čekmonienės, D.Kons- tantinovos, O.Pigagienės, R.Žemaičio) 1992-1993

Lietuvių kalbos įvadinio, pradinio ir sisteminio mokymo programos 1992

Lietuvių kalbos žodyno minimumas (lietuvių-rusų-lenkų kalbomis) 1991

Dainynėlis-audiokasetė "Dainuokime lietuviškai" 1992

Vaizdinės priemonės lietuvių kalbos gramatikai ir šnekamajai kalbai 1993

Mokomieji rusų-lietuvių, lietuvių-rusų kalbų žodynai (kartotinis leidimas) 1992-1993

Mokomasis lietuvių kalbos žodynas 1993

2. Organizuoti šiuos metodinių ir mokymo priemonių kūrimo konkursus:

2.1. naujo vadovėlio, skirto suaugusiems kitakalbiams Lietuvos gyventojams, konkursą (paskelbti 1992 metų II ketvirtyje, rezultatai - 1992 metų pabaigoje);

2.2. naujų mokymo programų kūrimo konkursą (paskelbti 1992 metų II ketvirtyje, rezultatai - 1992 metų IV ketvirčio pradžioje);

2.3. dėstančių kursuose mokytojų rengimo programų konkursą (paskelbti 1992 metų balandžio mėnesį, rezultatai - 1992 metų rugsėjo - spalio mėnesiais).

3. Sukurti eksperimentinį testų variantą (galutiniai rezultatai - 1992 metų gegužės mėnesio pabaigoje).

4. Ministerijose, departamentuose, kitose valstybinėse tarnybose, miestų ir rajonų savivaldybėse iki 1992 m. gegužės 30 d. patikslinti įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovaujančiųjų ir gyventojus aptarnaujančių darbuotojų pareigas, kurioms bus taikomos valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos.

5. Nuolat tirti mokytojų, nelietuviškose mokyklose dėstančių lietuvių kalbą, kvalifikacijos lygį. Remiantis tyrimų rezultatais, Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institute organizuoti pedagogų perkvalifikavimo grupes.

6. Aukštosiose mokyklose, pedagoginio profilio specialybėse, skirti vietų abiturientams iš Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus rajonų bei Sniečkaus gyvenvietės. Šių regionų abiturientų siuntimą mokytis pedagoginio profilio specialybių laikyti valstybiniu užsakymu.

7. Išleisti šias mokymo priemones nelietuviškoms mokykloms:

Mokymo priemonės pavadinimasIšleidimo metai
Lietuvių kalba 10 klasei1991
Lietuvių kalba 7 klasei1991
Lietuvių kalba 9 klasei1992
Lietuvių kalba 5 klasei1992
Lietuvių kalba 6 klasei1992
Lietuvių kalba 8 klasei1992
Lietuvių kalba 11-12 klasėms1993
Lietuvių kalbos dalomieji pratimai 4-5 klasėms1992
Lietuvių kalbos dalomieji pratimai 6-7 klasėms1992
Lietuvių kalbos dalomieji pratimai 8-9 klasėms1993
Tekstų rinkinys lietuvių kalbos mokymui 10-12 klasėse1991
Užklasinio skaitymo chrestomatija1993
Diktantai 6-9 klasėms1992
Diktantai 10-12 klasėms1993
Lietuvių kalbos mokymo priemonės (plokštelės, lentelė kalbos mokymui)1991-1993
Lietuviškų-rusiškų, lietuviškų-lenkiškų pasikalbėjimų žodynėliai1991-1993
Lietuvių-rusų-lenkų paveikslėlių žodynėlis I-IV klasėms1992

8. Vykdyti šias priemones mokytojų ir vadovėlių autorių darbui palengvinti:

8.1. sudaryti lietuvių literatūros programą rusiškų ir lenkiškų mokyklų X-XII klasėms, kaip pasirenkamąjį dalyką įvesti lietuvių literatūros kurso dėstymą lietuvių kalba - 1991-1992 metais;

8.2. įvesti rusiškų ir lenkiškų mokyklų X-XII klasėse 1-2 dalykų dėstymą lietuvių kalba - 1992-1993 metais;

8.3. vadovėlių autoriams skirti iki vienerių metų apmokamų atostogų vadovėliams rengti - 1991-1995 metais;

8.4. per lietuvių kalbos pamokas visose Lietuvos mokyklose suskirstyti klases (kuriose yra po 20 ir daugiau mokinių) grupėmis - 1991-1995 metais.

9. Visose nelietuviškose mokyklose lietuvių kalbą pradėti dėstyti nuo III klasės, III-XII klasėse lietuvių kalbos dėstymui skirti po 4 savaitines pamokas.

__________________


RETURN