Return to HomepageLIETUVOS RESPUBLIKOS

FIRMŲ VARDŲ
ĮSTATYMAS
1999 m. liepos 1 d. Nr. VIII-1286

...................

4 straipsnis. Reikalavimai firmos vardui

1. Firmos vardas turi būti sudarytas iš firmos rūšį nusakančių žodžių ar jų santrumpų ir simbolinio vardo ir (ar) iš firmos rūšį nusakančių žodžių ar jų santrumpų ir tiesioginės reikšmės pavadinimo.

2. Firmos vardas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų.

3. Firmos vardas turi atitikti atskirų firmų rūšių veiklą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimus.

4. Firmos vardas neturi prieštarauti visuomenės interesams, moralės ir humaniškumo principams.

5. Firmos varde esantis simbolinis vardas negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos rūšį ar prekių (paslaugų) rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių). Firmos varde esantis tiesioginės reikšmės pavadinimas negali būti sudarytas arba tik iš tiesioginę veiklos rūšį ar prekių (paslaugų) rūšį nurodančio žodžio (žodžių), arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio (žodžių), neturinčio skiriamojo požymio.

6. Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) pavadinimas firmos varde gali būti vartojamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

7. Firmos varde esantis simbolinis vardas ar tiesioginės reikšmės pavadinimas, susidedantis iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir (ar) skaitmenų arba jų derinių, gali būti įregistruojamas tik tada, jeigu toks firmos vardas yra nusistovėjęs rinkoje.

...................

11 straipsnis. Paraiškos firmos vardui įregistruoti padavimas

1. Pareiškėjas paduoda paraišką firmos vardui įregistruoti Firmų vardų registro tvarkymo įstaigai. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti jo atstovas.

2. Vienam firmos vardui įregistruoti paduodama viena paraiška.

3. Paraiška turi būti valstybine kalba.

...................
Source: Seimas of the Republic of Lithuania, Document Search
http://www3.lrs.lt/n/eng/DPaieska.html


RETURN