Return to HomepageLIETUVOS RESPUBLIKOS
PACIENTØ TEISIØ IR ÞALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO
ÁSTATYMAS

1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562
Vilnius

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

....................

3 straipsnis. Teisë á sveikatos prieþiûrà

1. Sveikatos prieþiûros ástaigose pacientø teisiø negalima varþyti dël jø lyties, amþiaus, rasës, tautybës, kalbos, kilmës, socialinës padëties, tikëjimo, ásitikinimø ar paþiûrø.

....................

Skelbiu ðá Lietuvos Respublikos Seimo priimtà ástatymà.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKASSource: Seimas of the Republic of Lithuania, Document Search
http://www3.lrs.lt/n/eng/DPaieska.html


RETURN