Return to HomepageLIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS STATUSO
ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo sprendžia lietuvių kalbos kodifikacijos, normų vartojimo ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus, taip pat vykdo valstybinės lietuvių kalbos ugdymo programas, tvarko ir naudoja valstybės biudžeto bei kitas lėšas, skirtas šioms programoms įgyvendinti.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija tvirtina lietuvių, prūsų ir kitų baltų etninių žemių lietuviškų tradicinių vietovardžių sąrašą ir savo nutarimu nustato, kokia tvarka įgyvendinamas šių vietovardžių vartojimas Lietuvos Respublikoje.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija koordinuoja Kalbos inspekcijos inspektorių, apskričių ir savivaldybių kalbos tvarkytojų darbą, savo nustatyta tvarka atestuoja Kalbos inspekcijos inspektorius ir kalbos tvarkytojus.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-1061, 95.10.12, Žin., 1995, Nr. 87-1955 (95.10.25)
Nr. I-1098, 95.11.28, Žin., 1995, Nr. 100-2227 (95.12.08)
Nr. VIII-922, 98.11.12, Žin., 1998, Nr.105-2893 (98.12.02)

2 straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo sudėtį tvirtina ir keičia Seimo Pirmininkas pagal Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimą.

3 straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai yra privalomi visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, masinės informacijos priemonėms, o jų nesilaikymas užtraukia įstatymo nustatytą administracinę atsakomybę.

4 straipsnis. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje prie Lietuvos Respublikos Seimo veikia Kalbos inspekcija, kurios uždavinys - kontroliuoti Valstybinės kalbos įstatymo bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų įgyvendinimą.

5 straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo ir šios komisijos Kalbos inspekcijos etatų skaičių ir darbo užmokesčio dydį tvirtina Seimo Pirmininkas pagal Švietimo, mokslo ir kultūros bei Biudžeto ir finansų komitetų teikimą.

6 straipsnis. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. birželio 20 d. nutarimą "Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarymo" (Žin., 1990, Nr.19-496).

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTASALGIRDAS BRAZAUSKAS

Vilnius, 1993 m. kovo 25 d.
Nr.I-108


RETURN