Return to HomepageLIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠTOJO MOKSLO

ÁSTATYMAS

2000 m. kovo 21 d. Nr. VIII-1586
Vilnius

Aukðtojo mokslo uþdavinys - ugdyti iðsilavinusià, mokslui ir naujausioms technologijoms bei kultûros vertybëms imlià asmenybæ ir visuomenæ, kurti, kaupti ir skleisti mokslo þinias bei kultûros vertybes, átvirtinti nacionalinës kultûros savitumà. Kaip esminë ðalies ateities dvasinio ir materialiojo klestëjimo sàlyga, aukðtasis mokslas studijomis, moksliniais tyrimais ar menine kûryba skatina naujø þiniø ir kultûros vertybiø kûrimà.

I skirsnis

BENDROSIOS NUOSTATOS

....................

2 straipsnis. Pagrindinës ðio ástatymo sàvokos

1. Aukštasis išsilavinimas - iðsilavinimas, ágytas baigus pagrindines arba vientisàsias studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje arba lygiavertes studijas uþsienio aukðtojoje mokykloje.

2. Aukštoji mokykla - studijø ir mokslo ástaiga, rengianti specialistus su aukðtuoju iðsilavinimu ðio ástatymo nustatyta tvarka.

....................

10 straipsnis. Dëstomoji kalba

Aukðtosiose mokyklose dëstomoji kalba yra lietuviø kalba. Kitomis kalbomis galima dëstyti, kai:

1) studijø programos turinys siejamas su kita kalba;

2) paskaitas skaito ar kitus akademinius uþsiëmimus veda uþsienio aukðtøjø mokyklø dëstytojai bei kitø uþsienio organizacijø specialistai;

3) to reikia dël studijø tarptautiniø mainø.

....................

Skelbiu ðá Lietuvos Respublikos Seimo priimtà ástatymà.

RESPUBLIKOS PREZIDENTASVALDAS ADAMKUSSource: Seimas of the Republic of Lithuania, Document Search
http://www3.lrs.lt/n/eng/DPaieska.html


RETURN