Return to HomepageLIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO RINKIMØ ÁSTATYMO PAKEITIMO
ÁSTATYMAS

1996 m. birþelio 27 d. Nr. I-1408
Vilnius
(Þin., 1992, Nr.22-635, Nr.24-710; 1993, Nr.10-234; 1994, Nr.89-1718; 1995, Nr.7-142)

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo nauja redakcija Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymà ir já iðdëstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMØ
ÁSTATYMAS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

5. Kiti tiesioginiai arba netiesioginiai Lietuvos Respublikos pilieèiø rinkimø teisiø apribojimai - dël kilmës, politiniø paþiûrø, socialinës ir turtinës padëties ir nacionalinës priklausomybës, lyties, išsilavinimo, kalbos, santykio su religija, uþsiëmimo rûðies ir pobûdþio - draudþiami.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Vilnius,
1996 m.birþelio 27 d.

Source: Legal Information Center at the Ministry of Justice
http://www.litlex.lt/Litlex/Liten/Tab/Frames/UzklReg.stm


RETURN