Return to HomepageLIETUVOS RESPUBLIKOS
T E I S M Ø
ÁSTATYMAS

1994 m. geguþës 31 d. Nr.I-480
Vilnius

(pataisytas ir pakeistas 1998 m. balandþio 8 d.)

I skirsnis

PAGRINDINIAI TEISMØ VEIKLOS PRINCIPAI

. . .

2 straipsnis. Lygybë ástatymui ir teismui

Ástatymui ir teismui visi asmenys lygûs.
Þmogaus teisiø negalima varþyti ir teikti jam privilegijø dël jo lyties, rasës, tautybës, kalbos, kilmës, socialinës padëties, tikëjimo, ásitikinimø ar paþiûrø pagrindu.

. . .

8 straipsnis. Teismo proceso kalba

Teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine kalba.
Asmenims, nemokantiems lietuviø kalbos, garantuojama teisë dalyvauti teisminiuose veiksmuose per vertëjà. Ði teisë taip pat garantuojama asmenims, nepakankamai mokantiems lietuviø kalbà ir pageidaujantiems kalbëti teismo procese gimtàja ar ta kalba, kurià jie moka.
Vertëjo paslaugos atlyginamos ið valstybës biudþeto.

Skelbiu ðá Lietuvos Respublikos Seimo priimtà ástatymà.

RESPUBLIKOS PREZIDENTASALGIRDAS BRAZAUSKASSource: Legal Information Center at the Ministry of Justice
http://www.litlex.lt/Litlex/Liten/Tab/Frames/UzklReg.stm


RETURN