Return to HomepageLatvijas Republika Ministru Kabinets

Noteikumi Nr.49 (prot. nr. 5 35.)

Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm

pieņemti 21.01.1997

Izdoti saskaņā ar likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonĪbas" 3. un 4.pantu

Grozījumi:04.11.97.
30.12.97.
24.03.98.
21.09.99.
28.12.99.

I. Vispārīgie jautājumi

1. šie noteikumi nosaka Latvijas nepilsoņu pasu izsniegšanas un lietošanas kārtību.

2. Latvijas nepilsoņa pase (turpmāk - pase) ir personu apliecinošs un ceļošanas dokuments, kas tiek izsniegts Latvijā dzāvojošiem bijušās PSRS pilsoņiem, kuri ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrējušies Iedzīvotāju reģistrā un nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsoņi (turpmāk - personas).

3. Personas, kuras, izmantojot pases, izceļojušas no Latvijas Republikas, atrodas Latvijas valsts aizsardzībā.

4. Personas, kuras, izmantojot pases, izceļojušas no Latvijas Republikas, ir tiesīgas brīvi atgriezties Latvijas Republikā arī pēc pases derīguma termiņa beigām, saņemot jaunu ceļošanas dokumentu saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.

[ - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministru kabineta 04.11.97. noteikumiem nr.365, kas stājas spēkā no 08.11.97.]

............................

9. Pases izgatavo pēc vienota parauga latviešu un angļu valodā. Ieraksti pasē veicami atbilstoši starptautiskajos līgumos un standartos noteiktajām prasībām. šo noteikumu 10.1. un 10.5.apakšpunktā un 13.punktā minētās ziņas par personu pasē ieraksta latviešu valodā, bet šo noteikumu 10.3.apakšpunktā un 12.punktā minētā ziņas pasē ieraksta latviešu un angļu valodā.

[ - Ar grozījumiem, kas izdarĪti ar MK 21.09.99. noteikumiem nr.328, kas stājas spēkā no 25.09.99.]

10. Pases galvenaja datu lapā par personu ieraksta šādas ziņas:

10.1. vārds(i), uzvārds;

10.2. dzimšanas datums;

10.3. dzimums;

10.4. personas kods;

10.5. dzimšanas vieta.

11. Personas vārdu un uzvārdu pasē ieraksta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par vārda un uzvārda rakstību latviešu valodā.

Ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) rakstība pasē atšķiras no to rakstības iepriekšējos personas dokumentos, pasē īpašām atzīmēm paredzētajā vietā ieraksta personas vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) iepriekšējā rakstībā latīņu vai slāvu burtiem. Pases mašīnlasāmajā daļā personas vārdu un uzvārdu atveido atbilstoši to rakstībai latviešu valodā, bet nelietojot diakritiskās zīmes.

[ - 1999.gada 21.septembra MK noteikumu nr.328 redakcijā, kas stājas spēkā no 25.09.99.]

12. Pasē ieraksta personas tautību un šādas identifikācijas pazīmes:

12.1. Acu krāsa;

12.2. Augums (cm);

12.3. īpašas pazīmes.

13. Pasē ieraksta šādas ziņas par personas bērniem līdz 16 gadu vecumam:

13.1. vārds(i), uzvārds;

13.2. dzimšanas datums;

13.3. dzimums;

13.4. personas kods, ja bērns ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

............................

18. Pasi izsniedz uz desmit gadiem.

[ - 1997.gada 4.novembra Ministru kabineta noteikumu nr.365 redakcijā, kas stājas spēkā no 08.11.97.]

19. Personām pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas pasi izsniedz uz 50 gadiem.

............................

28. Izsniedzot pasi sakarā ar 16 gadu vecuma sasniegšanu, tautību pasē ieraksta atbilstoši tēva vai mātes tautībai. Tautību izvēlas attiecīgā persona.

29. Pase tiek apmainīta šādos gadījumos:

............................

29.4. saņemta atļauja tautības ieraksta maiņai;

............................

33. Ja pases saņemšana vienlaikus saistīta ar vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu vai neprecizitāšu labojumiem iepriekšējā personu apliecinošā dokumenta ierakstos, personām papildus jāiesniedz likumos un normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kas apliecina minētos faktus.

............................

Ministru prezidentsA.Šķēle
Iekšlietu ministrsD.TurlaisSource: NAIS


RETURN