Return to HomepageLatvijas Republikas Saeima

Par sapulcēm, gājieniem un piketiem

Likums pieņemts 16.01.1997.

I nodaļa. Tiesības organizēt sapulces, gājienus un piketus,
kā arī piedalīties tajos

1.pants. (1) Valsts garantētās miermīlīgās pulcēšanās brīvības izpausmes ir sapulces, gājieni un piketi.

(2) Sapulce ir organizēta pulcēšanās nolūkā tikties ar cilvēkiem un izteikt kādas idejas un viedokļus. Sanāksme, mītiņš vai citāda tamlīdzīga pulcēšanās šā likuma izpratnē pielīdzināma sapulcei.

(3) Gājiens ir organizēta pārvietošanās pa ceļiem, ielām, laukumiem, ietvēm vai citām satiksmei izbūvētām teritorijām nolūkā izteikt kādas idejas un viedokļus. Demonstrācija, procesija vai citāda tamlīdzīga pārvietošans šā likuma izpratnē pielīdzināma gājienam.

(4) Pikets ir pasākums, kura laikā viens vai vairāki cilvēki publiskā vietā ar plakātiem, lozungiem vai transparentiem pauž kādas idejas un viedokļus, bet kura gaitā netiek teiktas runas.

............................

3.pants. (1) Katram cilvēkam atbilstoši šim likumam ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.

(2) šo tiesību izmantošanu nedrīkst pakļaut nekādiem ierobežojumiem, izņemot tos, kas ir noteikti ar likumu un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts un sabiedrības drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziegumus, aizsargātu sabiedrības veselību un tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības.

(3) Valsts ne tikai nodrošina pulcēšanās iespējas, bet arī gād, lai pulcēšanās netiktu traucēta.

............................

10.pants. (1) Sapulču, gājienu un piketu laikā ir jāievēro normatīvie akti, kas reglamentē sabiedrisko kārtību.

(2) Minēto pasākumu laikā aizliegts vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, izteikt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, sludināt vardarbību, nacionālo un rasu naidu, klaju fašisma vai komunisma ideoloģiju, veikt kara propagandu, kā arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.

............................

19.pants. Sapulcēs, gājienos un piketos pastāv vārda un valodas brīvība.

............................

Valsts prezidentsG.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 30.janvārī

Source: NAIS


RETURN