Return to HomepageLatvijas Republika Saeima

Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu

pieņemts 15.06.1994

Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 1999.gada 17.februārim.

Grozījumi:23.05.96.

16.01.97.
22.10.98.
04.02.99.

.........................

II nodaļa. Tautības ieraksta maiņa

9. pants. Tautības ieraksta maiņas iemesli

(1) Tautības ierakstu var mainīt, ja pieteicējs vēlas ierakstīt pasē vai citā personu apliecinošā dokumentā savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās un ja viņš var pierādīt savu piederību pie šīs radniecības.

(2) Tautības ierakstu uz šā likuma pamata var mainīt tikai vienu reizi.

[- Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.96. likumu, kas stājas spēkā no 21.06.96.]

10.pants. Tautības ieraksta maiņas pieteikums

(1) Ja 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kura nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonis, bet kurai ir Iedzīvotāju reģistra piešķirts personas kods un pastīvīga dzīvesvieta Latvijā, vēlas mainīt tautības ierakstu, šis pilsonis vai persona iesniedz dzimtsarakstu nodaļai pēc dzīvesvietas pieteikumu, norādot tajā tautības ieraksta maiņas iemeslu.

(2) Nepilngadīgie vecumā no 16 līdz 18 gadiem tautības ieraksta maiņas pieteikumu drīkst iesniegt ar vecaku vai aizbildņu piekrišanu. Ja vecāki laulību šķīruši, piekrišanu tautības ieraksta maiņai dod tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla piekrišanu nedod, jautājumu izlemj bāriņtiesa.

(3) Ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcības nespējīgu, tās vietā ar bāriņtiesas piekrišanu pieteikumu iesniedz aizgādnis.

[- Ar grozījumiem, kas izdariti ar 16.01.97. likumu un 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.99.]

11.pants. Tautības ieraksta maiņas pieteikumam pievienojamie dokumenti

(1) Tautības ieraksta maiņas pieteikumam jāpievieno:

1) pieteicēja dzimšanas apliecība;

2) tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai tās noraksts, kas pierāda pieteicēja radniecibu ar tiešiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kas apstiprina pieteicēja radinieku tautību;

3) laulibas apliecība vai tās noraksts, ja pieteicējs ir laulābā;

4) nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības, ja pieteicējam ir nepilngadīgi bērni;

5) izraksts no pieteicēja pases vai cita personu apliecinoša dokumenta ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto personas kodu;

6) vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida piekrišana tautības ieraksta maiņai, ja pieteicējs ir nepilngadīgs vai ar tiesas spriedumu atzīts par rīcības nespējīgu;

7) [Izslēgts ar 23.05.96. likumu].

(2) Ja pieteicējs vēlas, lai pasē vai citos personu apliecinošos dokumentos tiktu ierakstīta tautība "latvietis", tautības ieraksta maiņas pieteikumam jāpievieno izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina pieteicēja augstāko (trešo) valsts valodas prasmes pakāpi, bet gadījumos, kad pieteicējs ir 1.grupas invalīds, kuram invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāks par 75 gadiem, - izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina viņa vidējo (otro) valsts valodas prasmes pakāpi.

(3) Ja pieteicējs vēlas, lai pasē vai citos personu apliecinošos dokumentos tiktu ierakstīta tautība "lībietis (līvs)", un ar šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem dokumentiem to nav iespējams pierādīt, tautības ieraksta maiņas pieteikumam pievienojams Ministru kabineta noteiktas lībiešu (līvu) organizācijas atzinums par viņa etnisko izcelsmi.

[- Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.96. likumu, kas stājas spēkā no 21.06.96.]

12.pants.Tautības ieraksta maiņas pieteikuma izskatīšana

(1) Pēc pieteikuma dokumentu pārbaudes dzimtsarakstu nodaļas pārzinis nosūta tos kopa ar savu atzinumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. (2) Tautības ieraksta maiņas pieteikuma izskatīšanas termiņš ir viens mēnesis.

[ - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.97. likumu un 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.99.]

13.pants. Atļauja tautības ieraksta maiņai

(1) Atļauju pieteicēja tautības ieraksta maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Šī atļauja ir dokuments, kas apliecina tautibas ieraksta maiņas likumīgumu.

(2) Par atļauju vai atteikumu mainīt tautības ierakstu dokumentos dzimtsarakstu nodaļa paziņo pieteicējam.

(3) Tautības ieraksta maiņas atteikumu mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas var pārsudzēt tiesā.

[ - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.97. likumu un 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.99.]

14.pants. Personu apliecino a dokumenta izsniegšana

(1) Personai, kura saņēmusi atļauju tautības ieraksta maiņai, mēneša laikā jāgriežas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tai izsniedzama jauna pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

(2) Dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts tautības ieraksta maiņas pieteikums, 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemta atļauja tautības ieraksta maiņai, paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par tautības ieraksta maiņu.

[ - Ar grozijumiem, kas izdariti ar 16.01.97. likumu un 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.99.]

15.pants. Civilstāvokļa reģistru papildināšana

(1) Pamatojoties uz atļauju tautības ieraksta maiņai, tās dzimtsarakstu nodaļas pārzinis, kurā iesniegts tautības ieraksta maiņas pieteikums, izdara papildinājumus šādos civilstāvokļa aktu reģistros:

1) ierakstā par pieteicēja laulību;

2) ierakstos par pieteicēja bērnu (nepilngadigo) piedzimšanu.

(2) Papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistru otrajos eksemplāros izdara likuma "Par civilstāvokļa aktiem" 39.pantā noteiktajā kartībā.

[ - Ar grozijumiem, kas izdarīti ar 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.99.]III nodaļa. Valsts nodeva

16.pants. Valsts nodeva

Par vārda, uzvārda vai tautibas ieraksta maiņu ņemama valsts nodeva 20 latu apmērā. Par tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojamas personas, kuras vēlas, lai tautības ieraksts bītu "lībietis (līvs)".

[- Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.96. likumu un 04.02.99. likumu, kas stājas spēkā no 03.03.99.]

.........................

Likums stajas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1994.gada 15.jūnijā.

Valsts prezidentsG. Ulmanis

Rīgā 1994. gada 5.jūlijā


Source: NAIS


RETURN